Ktl-icon-tai-lieu

XK tại cty Thanh Bình htc

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa KT & KDQT
Danh môc b¶ng biÓu
- S¬ ®å 1: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty Thanh B×nh HTC.
- B¶ng 1: Kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty( 2001- 2003).
- B¶ng 2: C¬ cÊu c¸c mÆt hµng nhËp khÈu.
- B¶ng 3: ThÞ trêng nhËp khÈu cña c«ng ty.
- B¶ng 4: ThÞ phÇn cña c«ng ty theo miÒn ë ViÖt Nam.
- B¶ng 5: Doanh thu cña Hai c«ng ty.
1
XK tại cty Thanh Bình htc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XK tại cty Thanh Bình htc - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
XK tại cty Thanh Bình htc 9 10 933