Ktl-icon-tai-lieu

1 số giải pháp cho ODA ở VN

Được đăng lên bởi bntt1003
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thực trạng ODA 2014
Theo số liệu được đưa ra tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2014, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm
2014 (tính đến ngày 12/11/2014) đạt hơn 4 tỷ USD (trong đó bao gồm 3,96 tỷ USD ODA và vốn vay ưu đãi, 60 triệu USD ODA
viện trợ không hoàn lại), bằng 69,38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giá trị ký kết gần 11 tháng đầu năm 2014 chưa cao do nhiều chương trình, dự án của một số
nhà tài trợ như ADB, Nhật Bản... dự kiến đàm phán ký kết vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015.
Trong các lĩnh vực nhận được vốn ODA thì những lĩnh vực như giao thông vận tải, năng lượng tập trung nhiều nguồn vốn
ODA và vốn vay ưu đãi trong khi các lĩnh vực khác như nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo,
năng lượng, y tế, giáo dục và đào tạo, thể chế,…chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến, nếu không có thay đổi lớn, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết của cả
năm 2014 ước đạt 5 tỷ USD, bằng 76,91% so với mức của năm 2013. Trước đó, tổng vốn ODA và nguồn
vốn vay ưu đãi ký kết với nhà tài trợ trong năm 2013 đạt hơn 6,5 tỷ USD (ODA vốn vay và nguồn vốn vay
ưu đãi xấp xỉ 6,14 tỷ USD, ODA viện trợ không hoàn lại đạt 366 triệu USD).

I.

Trong khi đó, mức giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong 11 tháng đầu năm ước đạt khoảng 4,96 tỷ USD, tăng 7% so với
cùng kỳ năm trước; trong đó: vốn vay khoảng 4,84 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại khoảng 116 triệu USD.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi giữa các
ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương chưa thực sự đồng đều. Các lĩnh vực như giao thông, năng lượng điện, phát triển đô
thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn có tiến độ thực hiện tốt hơn nhiều so với các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và đào
tạo, thông tin truyền thông, lao động, thương binh và xã hội. Tương tự, giải ngân của các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh có mức cao hơn nhiều so với các địa phương khác trong cả nước.
Về những tồn tại, thách thức trong công tác quản lý và thực hiện nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong năm 2014, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư cho rằng, vấn đề lớn nhất vẫn là chậm giải phóng mặt bằng dẫn tới đình trệ trong thực hiện dự án. Bên cạnh
đó, việc điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Ngoài ra, việc thiếu vốn đối ứng đối với các dự án đầu tư xây dựng vẫn phổ biến, mặc dù Chính phủ đã huy động tối đa ...
MỘT SỐ
GIẢI
PHÁP
CHO
ODA Ở
VIỆT
NAM
I. Các
chính
sách và
giải
pháp thu
hút
ODA:
các
chính
sách và
biện
pháp
dưới đây
nhằm tạo
thuận lợi
cho việc
thu hút ODA và tới đa hóa tác động tích cực của các chương trình, dự án ODA
(1) Tiếp tục thực hiện công cuộc “đổi mới” bao gồm các chính sách nhằm:
- Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh, công bằng và bên vững
- Xóa đói giảm nghèo và thu hẹp khoàng cách phát triển
- Hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh
- Tăng tính minh bạch, trách nghiệm giải trình trong sử dụng nguồn lực công
-Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và giảm nhẹ các tác động xã hội từ bên ngoài trong quá trình hội
nhập;
(2) Chính phủ và các nhà tài trợ sẽ phối hợp cùng nhau theo tinh thần quan hệ đối tác nhằm bảo đảm có
sự hiểu biết về trách nhiệm chung và nhằm tối đa hóa lợi ích của ODA bao gồm:
-Nâng cao chất lượng đối thoại giữa chính phủ và các nhà tài trợ thông qua việc thiết lập các cơ chế,
chẳng hạn tăng cường các cuộc họp tư vấn các nhà tài trợ (CG) và các nhóm quan hệ đối tác theo
Thực trạng ODA 2014
Theo số liệu được đưa ra tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2014, tổng vốn ODA vốn vay ưu đãi ký kết năm
2014 (tính đến ngày 12/11/2014) đạt hơn 4 tỷ USD (trong đó bao gồm 3,96 tỷ USD ODA và vốn vay ưu đãi, 60 triệu USD ODA
viện trợ không hoàn lại), bằng 69,38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giá trị ký kết gần 11 tháng đầu năm 2014 chưa cao do nhiều chương trình, dự án của một số
nhà tài trợ như ADB, Nhật Bản... dự kiến đàm phán ký kết vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015.
Trong các lĩnh vực nhận được vốn ODA thì những lĩnh vực như giao thông vận tải, năng lượng tập trung nhiều nguồn vốn
ODA và vốn vay ưu đãi trong khi các lĩnh vực khác như nông nghiệp phát triển nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo,
năng lượng, y tế, giáo dục và đào tạo, thể chế,…chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến, nếu không có thay đổi lớn, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết của cả
năm 2014 ước đạt 5 tỷ USD, bằng 76,91% so với mức của năm 2013. Trước đó, tổng vốn ODA nguồn
vốn vay ưu đãi kết với nhà tài trợ trong năm 2013 đạt hơn 6,5 tỷ USD (ODA vốn vay và nguồn vốn vay
ưu đãi xấp xỉ 6,14 tỷ USD, ODA viện trợ không hoàn lại đạt 366 triệu USD).
Trong khi đó, mức gii ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong 11 tháng đầu năm ước đạt khoảng 4,96 tỷ USD, tăng 7% so với
cùng kỳ năm trước; trong đó: vốn vay khoảng 4,84 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại khoảng 116 triệu USD.
Bộ Kế hoạch Đầu đánh giá, tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA vốn vay ưu đãi giữa các
ngành, lĩnh vựcgiữa các địa phương chưa thực sự đng đều. c lĩnh vực như giao thông, năng lượng điện, phát triển đô
thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn có tiến độ thực hiện tốt hơn nhiều so với các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục và đào
tạo, thông tin truyền thông, lao động, thương binh hội. Tương tự, giải ngân của các thành phố lớn như Nội, TP. Hồ
Chí Minh có mức cao hơn nhiều so với các địa phương khác trong cả nước.
Về những tồn tại, thách thức trong công tác quản thực hiện nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi trong năm 2014, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư cho rằng, vấn đề lớn nhất vẫn là chậm giải phóng mt bằng dẫn tới đình trệ trong thực hiện dự án. Bên cạnh
đó, việc điều chỉnh, thay đổi trong quá trình thực hiện dự án làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.
Ngoài ra, việc thiếu vốn đối ứng đối với các dự án đầu xây dựng vẫn phổ biến, mặc Chính phủ đã huy động tối đa các
nguồn vốn, kể cả nguồn vốn trái phiếu để bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi. Các vấn đề
còn lại là năng lực nhà thầu hạn chế, năng lực của các Ban Quản lý dự án yếu, thiếu chuyên nghiệp.
1 số giải pháp cho ODA ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1 số giải pháp cho ODA ở VN - Người đăng: bntt1003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
1 số giải pháp cho ODA ở VN 9 10 38