Ktl-icon-tai-lieu

10 câu hỏi chương 5 môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 câu hỏi chương 5 môn quản trị chiến lược làm lại nhé
Câu 1 : năng lực cốt lõi cần thỏa mãn tiêu chí nào?
Khả năng đó đem lại lợi ích cho khách hàng
Khả năng đó đối thủ cạnh tranh rất khó bắt trước
Có thể vận dụng khả năng đó để mở rộng cho nhiều sản phẩm và thị trường khác
Cả 3 đáp án trên
Câu 2: năng lực cốt lõi ( core competencies) là gì?
A. Là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện hiện tốt hơn những năng lực
khác trong nội bộ công ty
B. Là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện một cách đầy đủ trong công ty
C. Là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn các doanh nghiệp khác
trong cùng một công việc
D. Là những năng lực sẵn có trong nội bộ mỗi công ty,chỉ được thể hiện khi thực sự cần
thiết
Câu 3: năng lực khác biệt (distinctive competencies) là gì?
A. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế khác biệt về mặt sản phẩm
B. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế khác biệt về mặt tiếp cận khách hàng tiềm năng
C. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh
D. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế về mặt chiếm lĩnh thị trường tiềm năng.
Câu 4: nguồn lực của năng lực cốt lõi chia làm mấy loại?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5: bốn tiêu chuẩn của năng lực cốt lõi là gì?
A. Đáng giá,hiếm ,khó bắt chước,không thể thay thế
B. Năng lực tốt,hiếm,khó bắt trước,không thể thay thế
C. Đạt chỉ tiêu đề ra,đáng giá,khó bắt trước,hiếm
D. Đúng thời điểm,hiếm ,khó bắt trước,không thể thay thế
Câu 6 : những vũ khí cạnh tranh chủ yếu là
A. Cạnh tranh bằng sản phẩm,cạnh tranh về giá
B. Cạnh tranh về phân phối và bán hàng,cạnh tranh về thời cơ thị trường.
C. Cạnh tranh về không gian và thời gian
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: lợi dụng sơ hở trong trong nghiệp vụ ngân hàng về thế chấp,cho vay,bảo hiểm là loại thủ
đoạn nào trog cạnh tranh?
A. Dùng tài chính để thao túng
B. Sử dụng mối liên kết để thao túng thị trường
C. Lợi dụng kẽ hở của pháp luật
A.
B.
C.
D.

D. Móc ngoặc với quan chức nhà nước để lung đoạn thị trường

Câu 8: cung cấp thông tin sai lệch về chất lượng ,xuất xứ ,nguồn gốc tính năng của hàng háo bên
đối thủ cạnh tranh thuộc loại thủ đoạn cạnh tranh nào?
A. Dùng tài chính để thao túng
B. Sử dụng mối liên kết để th...
10 câu hỏi chương 5 môn quản trị chiến lược làm lại nhé
Câu 1 : năng lực cốt lõi cần thỏa mãn tiêu chí nào?
A. Khả năng đó đem lại lợi ích cho khách hàng
B. Khả năng đó đối thủ cạnh tranh rất khó bắt trước
C. Có thể vận dụng khả năng đó để mở rộng cho nhiều sản phẩm và thị trường khác
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: năng lực cốt lõi ( core competencies) là gì?
A. Là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện hiện tốt hơn những năng lực
khác trong nội bộ công ty
B. Là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện một cách đầy đủ trong công ty
C. Là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn các doanh nghiệp khác
trong cùng một công việc
D. Là những năng lực sẵn có trong nội bộ mỗi công ty,chỉ được thể hiện khi thực sự cần
thiết
Câu 3: năng lực khác biệt (distinctive competencies) là gì?
A. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế khác biệt về mặt sản phẩm
B. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế khác biệt về mặt tiếp cận khách hàng tiềm năng
C. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh
D. Đó là những năng lực mà doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh tranh,nó
cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế về mặt chiếm lĩnh thị trường tiềm năng.
Câu 4: nguồn lực của năng lực cốt lõi chia làm mấy loại?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5: bốn tiêu chuẩn của năng lực cốt lõi là gì?
A. Đáng giá,hiếm ,khó bắt chước,không thể thay thế
B. Năng lực tốt,hiếm,khó bắt trước,không thể thay thế
C. Đạt chỉ tiêu đề ra,đáng giá,khó bắt trước,hiếm
D. Đúng thời điểm,hiếm ,khó bắt trước,không thể thay thế
Câu 6 : những vũ khí cạnh tranh chủ yếu là
A. Cạnh tranh bằng sản phẩm,cạnh tranh về giá
B. Cạnh tranh về phân phối và bán hàng,cạnh tranh về thời cơ thị trường.
C. Cạnh tranh về không gian và thời gian
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: lợi dụng sơ hở trong trong nghiệp vụ ngân hàng về thế chấp,cho vay,bảo hiểm là loại thủ
đoạn nào trog cạnh tranh?
A. Dùng tài chính để thao túng
B. Sử dụng mối liên kết để thao túng thị trường
C. Lợi dụng kẽ hở của pháp luật
10 câu hỏi chương 5 môn quản trị chiến lược - Trang 2
10 câu hỏi chương 5 môn quản trị chiến lược - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 câu hỏi chương 5 môn quản trị chiến lược 9 10 326