Ktl-icon-tai-lieu

10 câu trắc nghiệm chương 5 môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 1 lần
10 câu trắc nghiệm chương 5 môn qtcl
Câu 1 : có mấy loại thị trường trong chiến lược kinh doanh quốc tế ?
3
4
5
6
Câu 2: khi phân tích môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm những yếu tố nào?
A. Yếu tố kinh tế,yếu tố văn hóa xã hội,yếu tố công nghệ
B. Yếu tố kinh tế,yếu tố chính trị pháp luật,yếu tố tự nhiên
C. Yếu tố kinh tế,yếu tố chính trị,pháp luật,yếu tố văn hóa xã hội,yếu tố công
nghệ,yếu tố công nghệ,yếu tố tự nhiên.
D. Yếu tố văn hóa xã hội,yếu tố chính trị pháp luật,yếu tố tự nhiên.
Câu 3: cơ sở của việc lựa chọn hình thức thâm nhập là ?
A. Căn cứ vào kinh nghiêmj của doanh nhiệp trong các hoạt động quốc tế
B. Căn cứ vào khả năng phân tích đánh giá bội bộ doanh nghiệp và môi trường kinh
doanh để xác định điểm mạnh,điểm yếu ,cơ hội thách thức từ bên ngoài
C. Khả năng thu thập thông tin đặc biệt là mức độ tin cậy của các nguồn tin đó
D. Cả 3 phương án trên
Câu 4: điều nào sau đây là đúng khi nói về quy mô thị trường nội địa lớn là?
A. Làm đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ tập
trung khai thác thị trường nội địa trước tiên mà có thể chưa thể để tâm đên thị
trường nước ngoài
B. Làm đấy nhanh quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp vì doanh nghiệp tập trung
tới thị trường nước ngoài thay vì thị trường nội địa
C. Làm chậm quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ tập trung
khai thác thị trường nội địa trước tiên mà có thể chưa để tâm tới thị trường nước
ngoài
D. Làm chậm quá trình quốc tế hóa doanh nghiệp vì doanh nghiệp khai thác cả hai thị
trường nội địa và nước ngoài cùng lúc
Câu 5: việc lựa chọn phương thức thâm nhập chịu tác động của ?
A. Tiềm lực doanh nghiệp,luâth pháp nước chủ nhà,đặc điểm từng phương thức thâm
nhập
B. Tình hình môi trường nước sở tại,tiềm lực doanh nghiệp
C. Đặc điểm của từng phương thức thâm nhập,tièm lực doanh nghiệp
D. Luật pháp nước chủ nhà và nước sở tại,tình hình môi trường kinh doanh nước sở
tại,tiềm lực doanh nghiệp,đặc điểm của từng phương thức thâm nhập
Câu 6 : khó khăn trong công tác quản lí điều hành chiến lược kinh doanh quốc tế là
A. Do sự khác biệt về văn hóa pháp luật, do cách biệt về địa lí,do quy mô hoạt
động lớn hơn
A.
B.
C.
D.

B. Do sự khác biệt về văn hóa pháp luật,do thói quen tiêu dùng của người dân có

sự khác biệt
C. Do sự cách biệt về địa lí,do mức độ phát triển của nền kinh tế quốc gia
D. Do quy mô hoạt động lớn hơn,do mức độ phát triển kinh tế quốc gia
Câu 7: những vấn đề cần lưu ý về môi trường chính trị pháp luật là?
A. Sự mất ổn định của chính phủ,t...
10 câu trắc nghiệm chương 5 môn qtcl
Câu 1 : có mấy loại thị trường trong chiến lược kinh doanh quốc tế ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 2: khi phân tích môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm những yếu tố nào?
A. Yếu tố kinh tế,yếu tố văn hóa xã hội,yếu tố công nghệ
B. Yếu tố kinh tế,yếu tố chính trị pháp luật,yếu tố tự nhiên
C. Yếu tố kinh tế,yếu tố chính trị,pháp luật,yếu tố văn hóa xã hội,yếu tố công
nghệ,yếu tố công nghệ,yếu tố tự nhiên.
D. Yếu tố văn hóa xã hội,yếu tố chính trị pháp luật,yếu tố tự nhiên.
Câu 3: cơ sở của việc lựa chọn hình thức thâm nhập là ?
A. Căn cứ vào kinh nghiêmj của doanh nhiệp trong các hoạt động quốc tế
B. Căn cứ vào khả năng phân tích đánh giá bội bộ doanh nghiệp và môi trường kinh
doanh để xác định điểm mạnh,điểm yếu ,cơ hội thách thức từ bên ngoài
C. Khả năng thu thập thông tin đặc biệt là mức độ tin cậy của các nguồn tin đó
D. Cả 3 phương án trên
Câu 4: điều nào sau đây là đúng khi nói về quy mô thị trường nội địa lớn là?
A. Làm đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ tập
trung khai thác thị trường nội địa trước tiên mà có thể chưa thể để tâm đên thị
trường nước ngoài
B. Làm đấy nhanh quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp vì doanh nghiệp tập trung
tới thị trường nước ngoài thay vì thị trường nội địa
C. Làm chậm quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp vì doanh nghiệp sẽ tập trung
khai thác thị trường nội địa trước tiên mà có thể chưa để tâm tới thị trường nước
ngoài
D. Làm chậm quá trình quốc tế hóa doanh nghiệp vì doanh nghiệp khai thác cả hai thị
trường nội địa và nước ngoài cùng lúc
Câu 5: việc lựa chọn phương thức thâm nhập chịu tác động của ?
A. Tiềm lực doanh nghiệp,luâth pháp nước chủ nhà,đặc điểm từng phương thức thâm
nhập
B. Tình hình môi trường nước sở tại,tiềm lực doanh nghiệp
C. Đặc điểm của từng phương thức thâm nhập,tièm lực doanh nghiệp
D. Luật pháp nước chủ nhà và nước sở tại,tình hình môi trường kinh doanh nước sở
tại,tiềm lực doanh nghiệp,đặc điểm của từng phương thức thâm nhập
Câu 6 : khó khăn trong công tác quản lí điều hành chiến lược kinh doanh quốc tế là
A. Do sự khác biệt về văn hóa pháp luật, do cách biệt về địa lí,do quy mô hoạt
động lớn hơn
10 câu trắc nghiệm chương 5 môn quản trị chiến lược - Trang 2
10 câu trắc nghiệm chương 5 môn quản trị chiến lược - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 câu trắc nghiệm chương 5 môn quản trị chiến lược 9 10 610