Ktl-icon-tai-lieu

10 điều cần làm để trở thành một nhà quản lý giỏi

Được đăng lên bởi lele
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 điều cần làm để trở thành một nhà quản lý giỏi
1. Lựa chọn người tài:
Trên cương vị một nhà quản lý, bạn có quyền lựa chọn những người tốt nhất, phù
hợp nhất cho nhóm làm việc của mình. Chính vì vậy, ngay từ khi hình thành
nhóm, để có thể thành công, bạn hãy cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng những người
sẽ làm việc cùng mình.
2. Khích lệ tinh thần làm việc:
Công việc, ngoài mang đến giá trị hữu hình là vật chất (tiền lương) thì nó còn
mang lại cho ta những yếu tố vô hình khác như niềm vui, niềm đam mê… Nếu
bạn được giao một công việc phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân, bạn sẽ
làm việc một cách rất hăng say, “quên ngày tháng”, còn nếu đó là một công việc
nhàm chán, chắc chắn kết quả hoàn thành mà bạn thu được sẽ chỉ ở mức “chấp
nhận được”. Là một người quản lý, bạn cần nắm được hai vấn đề: một là hiểu
được nhân viên của mình muốn gì và hai là bằng cách nào đó bạn giao được cho
họ những công việc mà bạn muốn họ làm.
3. Gắn kết tinh thần nhóm:
Nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả đó là cùng nhau làm việc một cách hòa hợp
vì mục tiêu chung của cả nhóm. Nếu trong cùng một nhóm mà “việc ai người nấy
làm” thì chắc chắn rằng họ sẽ không cần phải bầu bạn làm người trưởng nhóm.
4. Trở thành một người lãnh đạo, chứ không đơn thuần là một nhà quản
lý:
Nhóm làm việc của bạn bao gồm những thành viên ưu tú nhất. Bạn tạo mọi điều
kiện để họ phát huy được khả năng của mình. Phải chăng, như vậy đã là đủ? Việc
thúc đẩy nhân viên làm việc của bạn sẽ trở nên vô giá trị nếu như bạn không
“cung cấp” được cho họ phương hướng để phát triển, chỉ ra cho họ con đường họ
nên đi theo. Đó chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa người quản lý so với các
nhân viên bình thường.
5. Phát triển kỹ năng giao tiếp:
Giao tiếp có thể được coi là kỹ năng quan trọng cần có của bất kỳ một nhà quản
lý nào. Bạn không thể trở thành một nhà lãnh đạo nếu như bạn không thể truyền
đạt cho nhân viên của mình hiểu tầm nhìn của công ty. Bạn không thể khích kệ
nhân viên làm việc nếu họ không hiểu những gì bạn muốn họ làm. Bạn có thể
phát triển kỹ năng giao tiếp của mình thông qua việc luyện tập hàng ngày.
6. Quản lý tài chính:
Để tồn tại trong thương trường, công ty của bạn cần phải có được lợi nhuận. Tùy
vào vị trí của bạn trong công ty mà mức độ ảnh hưởng của bạn tới vấn đề này là
khác nhau, nhưng tốt nhất là bạn nên nắm vững được tình hình tài chính của
công ty một cách tổng quan nhất.
7. Quản lý thời gian:
Một ngày chỉ có 24 tiếng và chúng ta cần phải giải quyết tất cả công việc của
mình trong khoảng th...
10 i u c n làm tr thành m t nhà qu n lý gi iđ để
1. L a ch n ng i tài: ườ
Trên c ng v m t nhà qu n lý, b n có quy n l a ch n nh ng ng i t t nh t, phùươ ườ
h p nh t cho nhóm làm vi c c a mình. Chính vì v y, ngay t khi hình thành
nhóm, có th thành công, b n hãy cân nh c, l a ch n k l ng nh ng ng i để ỹ ưỡ ườ
s làm vi c cùng mình.
2. Khích l tinh th n làm vi c:
Công vi c, ngoài mang n giá tr h u hình là v t ch t (ti n l ng) thì nó còn đế ươ
mang l i cho ta nh ng y u t vô hình khác nh ni m vui, ni m am mê… N u ế ư đ ế
b n c giao m t công vi c phù h p v i kh n ng, s thích c a b n thân, b n s đượ ă
làm vi c m t cách r t h ng say, “quên ngày tháng”, còn n u ó là m t công vi c ă ế đ
nhàm chán, ch c ch n k t qu hoàn thành mà b n thu c s ch m c “ch p ế đượ
nh n c”. Là m t ng i qu n lý, b n c n n m c hai v n : m t là hi u đượ ườ đượ đ
c nhân viên c a mình mu n gì và hai là b ng cách nào ó b n giao c cho đượ đ đượ
h nh ng công vi c mà b n mu n h làm.
3. G n k t tinh th n nhóm: ế
Nguyên t c làm vi c nhóm hi u qu ó là cùng nhau làm vi c m t cách hòa h p đ
vì m c tiêu chung c a c nhóm. N u trong cùng m t nhóm mà “vi c ai ng i n y ế ườ
làm” thì ch c ch n r ng h s không c n ph i b u b n làm ng i tr ng nhóm. ườ ưở
4. Tr thành m t ng i lãnh o, ch không n thu n là m t nhà qu n ườ đạ đơ
lý:
Nhóm làm vi c c a b n bao g m nh ng thành viên u tú nh t. B n t o m i i u ư ọ đ
ki n h phát huy c kh n ng c a mình. Ph i ch ng, nh v y ã là ? Vi c đ đượ ă ă ư đ đủ
thúc y nhân viên làm vi c c a b n s tr nên vô giá tr n u nh b n không đẩ ế ư
“cung c p” c cho h ph ng h ng phát tri n, ch ra cho h con ng h đượ ươ ướ để đườ
nên i theo. ó chính là i m làm nên s khác bi t gi a ng i qu n lý so v i các đ Đ đ ườ
nhân viên bình th ng.ườ
5. Phát tri n k n ng giao ti p: ỹ ă ế
Giao ti p có th c coi là k n ng quan tr ng c n có c a b t k m t nhà qu n ế đư ă
lý nào. B n không th tr thành m t nhà lãnh o n u nh b n không th truy n đạ ế ư
t cho nhân viên c a mình hi u t m nhìn c a công ty. B n không th khích k đạ
nhân viên làm vi c n u h không hi u nh ng gì b n mu n h làm. B n có th ế
phát tri n k n ng giao ti p c a mình thông qua vi c luy n t p hàng ngày. ă ế
6. Qu n lý tài chính:
t n t i trong th ng tr ng, công ty c a b n c n ph i có c l i nhu n. Tùy Để ươ ư đượ
vào v trí c a b n trong công ty mà m c nh h ng c a b n t i v n này là độ ưở đề
khác nhau, nh ng t t nh t là b n nên n m v ng c tình hình tài chính c a ư đượ
công ty m t cách t ng quan nh t.
7. Qu n lý th i gian:
M t ngày ch có 24 ti ng và chúng ta c n ph i gi i quy t t t c công vi c c a ế ế
mình trong kho ng th i gian nh t nh ó. Vì v y, k n ng qu n lý th i gian s đ đ ă
vô cùng c n thi t b n có th l p k ho ch nh ng vi c mình c n ph i làm trong ế để ể ậ ế
kho ng th i gian nh s n. B ng cách này, b n s gi m t i c áp l c tr c đ ả đượ ướ
10 điều cần làm để trở thành một nhà quản lý giỏi - Trang 2
10 điều cần làm để trở thành một nhà quản lý giỏi - Người đăng: lele
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 điều cần làm để trở thành một nhà quản lý giỏi 9 10 458