Ktl-icon-tai-lieu

10 vấn đề quản trị nhân lực lưu ý nhà quản lý

Được đăng lên bởi LaLan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 vấn đề quản trị nhân lực lưu ý nhà quản lý
02/10/2010 08:54:22 SA

The Association of Business Executives đưa ra 10 mảng vấn đề cần quan tâm
trong quản trị nguồn vốn con người: (1) Quản lý và lãnh đạo; (2) Trách nhiệm và
bổn phận của đội ngũ quản lý; (3) Văn hoá doanh nghiệp; (4) Quản trị và động
viên; (5) Tổ chức và tạo động lực làm việc; (6) Kiểm soát quản lý; (7) Quản trị và
cải thiện hiệu quả công việc; (8) Qui hoạch nguồn lực con người; (9) Tuyển dụng
và chọn lọc; (10) Phát triển đội ngũ nhân viên. Hy vọng nhận thức các vấn đề
trên ngay khi bắt tay xây dựng sự nghiệp kinh doanh phần nào hỗ trợ các bạn
quản trị hiệu quả nguồn vốn con người: nguồn lực quan trọng bậc nhất, đắt nhất
và khó quản lý nhất trong doanh nghiệp.
(1) Quản lý và lãnh đạo
Hai khái niệm ``quản lý'' và ``lãnh đạo'' thường đi cùng nhau và có nhiều điểm gần gũi. Khác
biệt lớn nhất nằm ở chỗ: lãnh đạo là việc xác định đúng công việc doanh nghiệp cần thực hiện;
quản lý là việc triển khai hiệu quả công việc đã được xác định.
(2) Trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ quản lý
Đội ngũ quản lý có bổn phận chịu trách nhiệm về hiệu quả vận hành và thực hiện cam kết của
doanh nghiệp với cá nhân và tổ chức cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp: cổ đông, bạn
hàng, đối tác, nhân viên, khách hàng, và cộng đồng. Ngoài ra, đội ngũ quản lý còn có trách
nhiệm duy trì các chuẩn mực đạo đức cao nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
(3) Văn hoá doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp xây dựng và hình thành một văn hoá riêng. Các chuyên gia quản trị ngày càng
coi trọng vai trò của văn hoá doanh nghiệp với hiệu quả vận hành và cảm nhận của xã hội với
hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp có thể được định nghĩa là ``tổng
hoà của niềm tin, kiến thức, cách nghĩ và thói quen hành vi mà mỗi người thể hiện trong điều
kiện xã hội của mình. Trong môi trường văn hoá cụ thể, từng cá nhân học được một ngôn ngữ,
thu được các giá trị, và hình thành thói quen về hành vi và suy nghĩ
Văn hoá doanh nghiệp tích cực tạo môi trường truyền thông lành mạnh. Trong đó, các thành viên
tận tuỵ và trung thành với doanh nghiệp, thân thiện và tin cậy lẫn nhau. Môi trường này được
nuôi dưỡng bằng tinh thần cởi mở, hỗ trợ nhau, luôn thách thức và thưởng phạt phân minh.
Trong xu thế vận động chung, văn hoá doanh nghiệp hướng tới xây dựng các đặc trưng:
* Văn hoá học tập. Từng thành viên của doanh nghiệp chủ động học hỏi kinh nghiệm, bổ sung
kỹ năng và kiến thức công việc. Doanh nghiệp trao quyền tự chủ cho nhân v...
10 vấn đề quản trị nhân lực lưu ý nhà quản lý
02/10/2010 08:54:22 SA
The Association of Business Executives đưa ra 10 mảng vấn đề cần quan tâm
trong quản trị nguồn vốn con người: (1) Quản lý và lãnh đạo; (2) Tch nhiệm và
bổn phận của đội ngũ quản lý; (3) Văn hoá doanh nghiệp; (4) Quản trị và động
viên; (5) Tổ chức và tạo động lực làm việc; (6) Kiểm soát quản lý; (7) Quản trị và
cải thiện hiệu quả công việc; (8) Qui hoạch nguồn lực con người; (9) Tuyển dụng
và chọn lọc; (10) Phát triển đội ngũ nhân viên. Hy vọng nhận thức các vấn đề
trên ngay khi bắt tay xây dựng sự nghiệp kinh doanh phần nào hỗ trợ các bạn
quản trị hiệu quả nguồn vốn con người: nguồn lực quan trọng bậc nhất, đắt nhất
và khó quản lý nhất trong doanh nghiệp.
(1) Quản lý và lãnh đạo
Hai khái niệm ``quản lý'' và ``lãnh đạo'' thường đi cùng nhau và có nhiều điểm gần gũi. Khác
biệt lớn nhất nằm ở chỗ: lãnh đạo là việc xác định đúng công việc doanh nghiệp cần thực hiện;
quản lý là việc triển khai hiệu quả công việc đã được xác định.
(2) Trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ quản lý
Đội ngũ quản lý có bổn phận chịu trách nhiệm về hiệu quả vận hành và thực hiện cam kết của
doanh nghiệp với cá nhân và tổ chức cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp: cổ đông, bạn
hàng, đối tác, nhân viên, khách hàng, và cộng đồng. Ngoài ra, đội ngũ quản lý còn có trách
nhiệm duy trì các chuẩn mực đạo đức cao nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
(3) Văn hoá doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp xây dựng và hình thành một văn hoá riêng. Các chuyên gia quản trị ngày càng
coi trọng vai trò của văn hoá doanh nghiệp với hiệu quả vận hành và cảm nhận của xã hội với
hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp có thể được định nghĩa là ``tổng
hoà của niềm tin, kiến thức, cách nghĩ và thói quen hành vi mà mỗi người thể hiện trong điều
kiện xã hội của mình. Trong môi trường văn hoá cụ thể, từng cá nhân học được một ngôn ngữ,
thu được các giá trị, và hình thành thói quen về hành vi và suy nghĩ
Văn hoá doanh nghiệp tích cực tạo môi trường truyền thông lành mạnh. Trong đó, các thành viên
tận tuỵ và trung thành với doanh nghiệp, thân thiện và tin cậy lẫn nhau. Môi trường này được
nuôi dưỡng bằng tinh thần cởi mở, hỗ trợ nhau, luôn thách thức và thưởng phạt phân minh.
Trong xu thế vận động chung, văn hoá doanh nghiệp hướng tới xây dựng các đặc trưng:
* Văn hoá học tập. Từng thành viên của doanh nghiệp chủ động học hỏi kinh nghiệm, bổ sung
kỹ năng và kiến thức công việc. Doanh nghiệp trao quyền tự chủ cho nhân viên trong từng phạm
vi công việc, khuyến khích năng lực sáng tạo cá nhân. Lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng không
khí dân chủ và hoà nhập, chia sẻ tầm nhìn chiến lược với từng thành viên. Người lãnh đạo trở
thành hình mẫu về chấp nhận thách thức và tự rút kinh nghiệm từ các thất bại.
* Văn hoá chất lượng. Doanh nghiệp theo đuổi quá trình cải thiện chất lượng hàng hoá và dịch
vụ liên tục. Nỗ lực tìm kiếm và thực hiện ý tưởng nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại sự
thoả mãn lớn hơn của khách hàng được cổ vũ và ghi nhận.
* Văn hoá tinh thần khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp được xây dựng và khích lệ không chỉ ở
người chủ doanh nghiệp hay các cán bộ quản lý cấp cao mà còn từ những nhân viên bình thường
10 vấn đề quản trị nhân lực lưu ý nhà quản lý - Trang 2
10 vấn đề quản trị nhân lực lưu ý nhà quản lý - Người đăng: LaLan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 vấn đề quản trị nhân lực lưu ý nhà quản lý 9 10 858