Ktl-icon-tai-lieu

102 sách lược kinh doanh trẻ khởi nghiệp

Được đăng lên bởi thanhnguyen2327
Số trang: 372 trang   |   Lượt xem: 3304 lần   |   Lượt tải: 2 lần
102 Sách Lượt Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp

Cuốn sách 102 Sách Lượt Doanh Nhân Trẻ Khởi Nghiệp của tác giả
Trần Đại Thành được bắt đầu từ ý tưởng của anh Đỗ Kim Cơ - hi ện anh
đang điều hành tại nhà xuất bản khởi nghiệp, anh nghĩ rằng với 45 trang
ebook 100 điều doanh nhân trẻ cần biết rất có ích cho các bạn khởi nghi ệp
nhưng vẫn chưa đủ. Cuốn này được khởi nguồn từ ebook 100 things-mustknow được dịch ra từ Entrepreneur của tác giả Minh Anh.
Nhận thấy ý tưởng của anh Cơ rất có ích cho thị tr ường sách và các đ ọc
giả Việt Nam, đặc biệt là các bạn muốn khởi nghiệp mà vẫn ch ưa bi ết b ắt
đầu từ đâu và những công cụ hỗ trợ khởi nghiệp là gì, mặc khác với 45
trang ebook 100 điều doanh nhân trẻ cần biết quá ngắn gọn và ch ưa triển
khai cụ thể và chưa có những minh họa sinh động để góp phần giúp cho
người đọc có hứng thú tự tin khởi nghiệp. Từ sau khi được anh Cơ gợi ý
nên cover cuốn này lại nhằm share cho mọi người biết được 102 sách
lược cốt yếu nhất kết hợp với những phương pháp và giải pháp để thực
hiện từng công việc cụ thể. Là một người yêu sách đã từng đ ọc và
nghe audiobook từ nhiều loại sách kinh doanh - khởi nghiệp - Bán hàng Tâm lý - Quản trị, ngoài ra được đào tạo chuyên nghành Qu ản Trị Kinh
Doanh tại Nha Trang University kết hợp học những khóa kỹ năng mềm,
tham dự một số hội thảo - bigshow thành công tôi - Trần Đại Thành hay
còn gọi là Bacitikdaithanh đã nhanh chóng bắt tay vào vi ệc cover l ại nó,
trong cuốn này phần cốt yếu vẫn được giữ lại 70% nội dung ebook 100

things-must-know

và

điều

chỉnh bổ sung thêm 30% cho
phù hợp với thời đại 2014.
Trong quá trình cover lại
cuốn 102 sách lược doanh
nhân trẻ khởi nghiệp được sự
động viên nhiệt tình của anh
Cơ, thật sự rất cảm ơn anh, vì
nếu không có ý tưởng từ anh
thì cuốn sách hoàn chỉnh vẫn
chưa đến tay đọc giả được,
đặc biệt hơn cũng rất cảm ơn
anh Minh Anh đã dịch từ tiếng
anh về ngôn ngữ Việt. Phần
nội dung cuốn này được kết
hợp từ nhiều khía cạnh khác nhau, ngoài cách thức - hình thức kinh doanh,
quảng bá, giữ chân nhân tài..., cũng được lấy những ví dụ sinh động t ừ
những trang mạng xã hội có trích nguồn từ một số weblớn để gia vị cho
sách. Cuốn này ra đời hoàn toàn là phi lợi nhuận vì một t ương lai th ế h ệ
trẻ, đặc biệt là những người lần đầu khởi nghiệp, hi vọng cuốn sách sẽ là
phương tiện hữu ích dành cho các bạn. Trần Đại Thành xin chúc các b ạn
thành công trong mọi lĩnh vực của mình.

Hương vị thành công cho bạn- cho tôi

Trần Đại Thành -Bacitikdaithanh
102 Sách L t ượ Doanh Nhân Tr Kh i Nghi p
Cu n sách 102 Sách L t ượ Doanh Nhân Tr Kh i Nghi p c a tác gi
Tr n Đ i Thành đ c b t đ u t ý t ng c a anh Đ Kim C - hi n anh ượ ưở ơ
đang đi u hành t i nhà xu t b n kh i nghi p, anh nghĩ r ng v i 45 trang
ebook 100 đi u doanh nhân tr c n bi t r t có ích cho các b n kh i nghi p ế
nh ng v n ch a đ . Cu n này đ c kh i ngu n t ebookư ư ượ 100 things-must-
know đ c d ch ra tượ Entrepreneur c a tác gi Minh Anh.
Nh n th y ý t ng c a anh C r t ích cho th tr ng sách các đ c ưở ơ ấ ườ
gi Vi t Nam, đ c bi t là các b n mu n kh i nghi p mà v n ch a bi t b t ư ế
đ u t đâu nh ng công c h tr kh i nghi p gì, m c khác v i 45
trang ebook 100 đi u doanh nhân tr c n bi t quá ng n g n ch a ế ư tri n
khai c th ch a nh ng minh h a sinh đ ng đ góp ph n giúp cho ư
ng i đ c có h ng thú t tin kh i nghi p. T sau khi đ c anh C g i ýườ ượ ơ
nên cover cu n này l i nh m share cho m i ng i bi t đ c 102 ườ ế ượ sách
l c ượ c t y u nh t k t h p v i nh ng ph ng pháp gi i pháp đ th c ế ế ươ
hi n t ng công vi c c th . m t ng i yêu sách đã t ng đ c ườ
nghe audiobook t nhi u lo i sách kinh doanh - kh i nghi p - Bán hàng -
Tâm - Qu n tr , ngoài ra đ c đào t o chuyên nghành Qu n Tr Kinh ượ
Doanh t i Nha Trang University k t h p h c nh ng khóa k năng m m,ế
tham d m t s h i th o - bigshow thành công tôi - Tr n Đ i Thành hay
còn g i là Bacitikdaithanh đã nhanh chóng b t tay vào vi c cover l i nó,
trong cu n này ph n c t y u v n đ c gi l i 70% n i dung ebook ế ượ 100
102 sách lược kinh doanh trẻ khởi nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
102 sách lược kinh doanh trẻ khởi nghiệp - Người đăng: thanhnguyen2327
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
372 Vietnamese
102 sách lược kinh doanh trẻ khởi nghiệp 9 10 362