Ktl-icon-tai-lieu

15 ảnh hưởng giá nhiên liệu thế giới

Được đăng lên bởi lehuynhson-imf
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu & Trao đổi

TS.THÂN THỊ THU THUỶ

H

iện nay, trong rổ hàng
hoá dùng để tính chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) của
VN bao gồm 11 nhóm hàng hóa,
với 494 mặt hàng làm đại diện cho
toàn bộ hàng hóa trên thị trường.
Trong đó mặt hàng xăng dầu thuộc
nhóm hàng hoá “Nhà ở, điện, nước,
chất đốt và vật liệu xây dựng” và là
một trong 494 mặt hàng được quy
định chọn để tính CPI. Xét về mặt
lý thuyết khi giá xăng dầu biến động
thì mức độ tác động trực tiếp đến
CPI là không quá lớn. Tuy nhiên
xăng dầu là mặt hàng tác động gián

tiếp rất cao đến sự biến động của
CPI, nhiều mặt hàng khác sẽ bị tác
động khi giá xăng dầu biến động,
vì xăng dầu là yếu tố phản ánh chi
phí đầu vào của rất nhiều sản phẩm
khác trong rổ hàng hóa tính CPI.
Trong các thập kỷ qua, giá dầu
thô trên thế giới đã không ngừng
tăng nhanh và có sự dao động đột
biến.
Căn cứ vào dữ liệu giai đoạn
1990-2011 cho thấy, giá dầu thô
thế giới tăng mạnh theo thời
gian, năm 1990 giá bình quân
của mỗi thùng dầu thô chỉ ở mức

24,52 USD, thì đến năm 2011 lên
đến 95,84 USD, tăng 290,93 %
tương ứng tăng 71,33 USD. Năm
2008 giá dầu bình quân 99,20
USD là cao nhất, năm thấp nhất
là 1998 giá dầu bình quân 14,40
USD. Nếu xét riêng từng năm giá
dầu thế giới có sự tăng giảm, tuy
nhiên xét cả giai đoạn 1990-2011
bình quân mỗi năm giá dầu thế
giới tăng 6,7% tương ứng tăng
3,4 USD/thùng.
Giá dầu thô và giá xăng dầu
luôn có sự tương quan cùng
chiều. Có nhiều nguyên nhân
làm cho giá dầu thô tăng
Bảng 1: Biến động giá dầu thô thế giới giai đoạn 1990-2011
mạnh, trước tiên là sự
Tăng hàng năm
Tăng hàng năm
Thời
Giá
Thời
Giá
xung đột chính trị giữa
Gian
(USD/Thùng)
Gian
(USD/Thùng)
(%)
(USD)
(%)
(USD)
Israel và Iran đã gây nên
1990
24,52
2001
25,97
-14,19
-4,29
mối lo ngại nguồn cung
1991
21,50
-12,31
-3,02
2002
26,15
0,70
0,18
dầu sẽ càng hạn hẹp khi
1992
20,58
-4,27
-0,92
2003
30,99
18,53
4,85
Iran là nước thứ 3 về trữ
1993
18,48
-10,22
-2,10
2004
41,47
33,80
10,47
lượng dầu thô và thứ
1994
17,19
-6,98
-1,29
2005
56,70
36,74
15,24
2 về trữ lượng khí đốt
1995
18,40
7,03
1,21
2006
66,25
16,83
9,54
thế giới. Bên cạnh đó,
1996
22,03
19,76
3,63
2007
72,36
9,23
6,12
số liệu thống kê của Bộ
1997
20,61
-6,44
-1,42
2008
99,20
37,08
26,83
Năng lượng Mỹ chỉ ra
1998
14,40
-30,13
-6,21
2009
62,84
-36,65
-36,36
sự tiêu thụ năng lượng
1999
19,30
34,05
4,90
2010
79,61
26,68
16,77
toàn cầu tăng mạnh với
2000
30,26
56,78
10,96
2011
95,84
20,39
16,23
mức tăng 47% trong 20
(%)
6,71
năm qua do Trung Quốc
Mức độ tăng bình quân hàng năm
(USD/Thùng)
3...
Số 1 (11) - Tháng 11/2011 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP
Nghiên cứu & Trao đổi
59
TS.THÂN THỊ THU THUỶ
H
iện nay, trong rhàng
hoá dùng để tính chỉ số
giá tiêu dùng (CPI) của
VN bao gồm 11 nhóm ng hóa,
với 494 mt hàng làm đi diện cho
tn bộ hàng a trên th trưng.
Trong đó mặt hàng xăng dầu thuộc
nm ng h “Nhà , điện, c,
chất đốt và vật liu xây dng và
một trong 494 mặtng được quy
định chọn để tính CPI. Xét về mt
lý thuyết khi giá xăng dầu biến đng
t mc đ tác đng trực tiếp đến
CPI không quá lớn. Tuy nhiên
xăng dầu mặt hàng tác động gián
tiếp rt cao đến s biến động của
CPI, nhiều mặt hàng khác sẽ bị tác
động khi giá xăng dầu biến động,
xăng dầu yếu tố phản ánh chi
phí đầu vào của rất nhiều sản phẩm
khác trong rổ hàng hóa tính CPI.
Trong c thp kỷ qua, g dầu
thô trên thế giới đã không ngừng
tăng nhanh sự dao động đột
biến.
Căn cứ vào dữ liệu giai đoạn
1990-2011 cho thấy, giá dầu thô
thế giới tăng mạnh theo thời
gian, năm 1990 giá bình quân
của mỗi thùng dầu thô chỉ ở mức
24,52 USD, thì đến năm 2011 lên
đến 95,84 USD, tăng 290,93 %
tương ứng tăng 71,33 USD. Năm
2008 giá dầu bình quân 99,20
USD cao nhất, năm thấp nhất
1998 giá dầu bình quân 14,40
USD. Nếu xét riêng từng năm giá
dầu thế giới có sự tăng giảm, tuy
nhiên xét cả giai đoạn 1990-2011
bình quân mỗi năm giá dầu thế
giới tăng 6,7% tương ứng tăng
3,4 USD/thùng.
Giá dầu thô giá xăng dầu
luôn sự tương quan cùng
chiều. nhiều nguyên nhân
làm cho giá dầu thô tăng
mạnh, trước tiên là sự
xung đột chính trị giữa
Israel Iran đã gây nên
mối lo ngại nguồn cung
dầu sẽ càng hạn hẹp khi
Iran là nước thứ 3 về trữ
lượng dầu thô thứ
2 về trữ lượng khí đốt
thế giới. Bên cạnh đó,
số liệu thống của Bộ
Năng lượng Mỹ chỉ ra
sự tiêu thụ năng lượng
toàn cầu tăng mạnh với
mức tăng 47% trong 20
năm qua do Trung Quốc
Ấn Độ những nước
tiêu thụ năng lượng lớn
nhất thế giới. Đồng USD
Bảng 1: Biến động giá dầu thô thế giới giai đoạn 1990-2011
Thời Giá
Tăng hàng năm
Thời Giá
Tăng hàng năm
Gian (USD/Thùng)
(%) (USD)
Gian (USD/Thùng)
(%) (USD)
1990 24,52 - - 2001 25,97 -14,19 -4,29
1991 21,50 -12,31 -3,02 2002 26,15 0,70 0,18
1992 20,58 -4,27 -0,92 2003 30,99 18,53 4,85
1993 18,48 -10,22 -2,10 2004 41,47 33,80 10,47
1994 17,19 -6,98 -1,29 2005 56,70 36,74 15,24
1995 18,40 7,03 1,21 2006 66,25 16,83 9,54
1996 22,03 19,76 3,63 2007 72,36 9,23 6,12
1997 20,61 -6,44 -1,42 2008 99,20 37,08 26,83
1998 14,40 -30,13 -6,21 2009 62,84 -36,65 -36,36
1999 19,30 34,05 4,90 2010 79,61 26,68 16,77
2000 30,26 56,78 10,96 2011 95,84 20,39 16,23
Mức độ tăng bình quân hàng năm
(%) 6,71
(USD/Thùng) 3,40
Nguồn: Tính toán từ Reuters Xtra3000
Ghi chú: Giá dầu 2011 tính đến thời điểm 9/2011.
15 ảnh hưởng giá nhiên liệu thế giới - Trang 2
15 ảnh hưởng giá nhiên liệu thế giới - Người đăng: lehuynhson-imf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
15 ảnh hưởng giá nhiên liệu thế giới 9 10 592