Ktl-icon-tai-lieu

16 bộ đề trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án)

Được đăng lên bởi Cun Iu
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 8944 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐỀ 1

1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
a
Cung cầu.
c
Sự khan hiếm.
b
Quy luật chi phí cơ hội tăng dần.
d
Chi phí cơ hội
2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này
thuộc về
a
Kinh tế vi mô, chuẩn tắc
c
Kinh tế vĩ mô, thực chứng
b
Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc
d
Kinh tế vi mô, thực chứng
3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ?
a
Qui luật năng suất biên giảm dần
c
Qui luật cầu
b
Qui luật cung
d
Qui luật cung - cầu
4/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất
cho ai? xuất phát từ đặc điểm:
a
Nguồn cung của nền kinh tế.
c
Tài nguyên có giới hạn.
b
Đặc điểm tự nhiên
d
Nhu cầu của xã hội
5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:
a
Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau
b
Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được
c
Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn
d
Cả ba câu đều sai
6/ Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền:
a
Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải
d
Là đường cầu nằm ngang song song trục sản
b
Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá
lượng
c
Là đường cầu của toàn bộ thị trường
7/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), tại điểm gãy của đường cầu, khi doanh nghiệp có chi
phí biên MC thay đổi thì:
a
Giá P tăng, sản lượng Q giảm
c
Giá P không đổi, sản lượng Q giảm
b
Giá P tăng, sản lượng Q không đổi
d
Giá P và sản lượng Q không đổi
8/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) khi một doanh nghiệp giảm giá thì các doanh nghiệp
còn lại sẽ:
a
Giảm giá
c
Không biết được
b
Không thay đổi giá
d
Tăng giá
9/ Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là:
a
Cạnh tranh về quảng cáo và các dịch vụ hậu mãi
c
Cạnh tranh về giá cả
b
Cạnh tranh về sản lượng
d
Các câu trên đều sai
10/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là:
a
Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình
b
Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau
c
Cả hai câu đều sai
d
Cả hai câu đều đúng
11/ Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X lần lượt là : P = 70 - 2Q ; P = 10 + 4Q. Thặng dư của người tiêu thụ (CS) &
thặng dư của nhà sản xuất (PS) là :
a
CS = 150 & Ps = 200
c
CS = 200 & PS = 100
b
CS = 100 & PS ...
Đ 1
1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
a Cung cầu.
b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần.
c Sự khan hiếm.
d Chi phí cơ hội
2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này
thuộc về
a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc
b Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc
c Kinh tế vĩ mô, thực chứng
d Kinh tế vi mô, thực chứng
3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ?
a Qui luật năng suất biên giảm dần
b Qui luật cung
c Qui luật cầu
d Qui luật cung - cầu
4/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất
cho ai? xuất phát từ đặc điểm:
a Nguồn cung của nền kinh tế.
b Đặc điểm tự nhiên
c Tài nguyên có giới hạn.
d Nhu cầu của xã hội
5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:
a Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau
b Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được
c Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn
d Cả ba câu đều sai
6/ Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền:
a Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải
b Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá
c Là đường cầu của toàn bộ thị trường
d Là đường cầu nằm ngang song song trục sản
lượng
7/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), tại điểm gãy của đường cầu, khi doanh nghiệp có chi
phí biên MC thay đổi thì:
a Giá P tăng, sản lượng Q giảm
b Giá P tăng, sản lượng Q không đổi
c Giá P không đổi, sản lượng Q giảm
d Giá P và sản lượng Q không đổi
8/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) khi một doanh nghiệp giảm giá thì các doanh nghiệp
còn lại sẽ:
a Giảm giá
b Không thay đổi giá
c Không biết được
d Tăng giá
9/ Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là:
a Cạnh tranh về quảng cáo và các dịch vụ hậu mãi
b Cạnh tranh về sản lượng
c Cạnh tranh về giá cả
d Các câu trên đều sai
10/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là:
a Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình
b Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau
c Cả hai câu đều sai d Cả hai câu đều đúng
11/ Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X lần lượt là : P = 70 - 2Q ; P = 10 + 4Q. Thặng dư của người tiêu thụ (CS) &
thặng dư của nhà sản xuất (PS) là :
a CS = 150 & Ps = 200
b CS = 100 & PS = 200
c CS = 200 & PS = 100
d CS = 150 & PS = 150
12/ Gỉa sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau:Qd = 180 - 3P, Qs = 30 + 2P, nếu chính phủ đánh thuế vào sản
phẩm làm cho lượng cân bằng giảm xuống còn 78 , thì số tiền thuế chính phủ đánh vào sản phẩm là
a 10 b 3 c 12 d 5
13/ Chính phủ đánh thuế mặt hàng bia chai là 500đ/ chai đã làm cho giá tăng từ 2500đ / chai lên 2700 đ/ chai. Vậy mặt hàng
trên có cầu co giãn:
a Nhiều.
b ÍT
c Co giãn hoàn toàn.
d Hoàn toàn không co giãn.
14/ Một sản phẩm có hàm số cầu thị trường và hàm số cung thị trường lần lượt Q
D
= -2P + 200 và Q
S
= 2P - 40
.Nếu chính
phủ tăng thuế là 10$/sản phẩm, tổn thất vô ích (hay lượng tích động số mất hay thiệt hại mà xã hội phải chịu) do việc đánh
thuế của chính phủ trên sản phẩm này là:
a P = 40$ b P = 60$ c P = 70$ d P = 50$
15/ Mặt hàng X có độ co giãn cầu theo giá là Ed = - 2 , khi giá của X tăng lên trong điều kiện các yếu tố khác không đổi ,thì
lượng cầu của mặt hàng Y sẽ
a Tăng lên.
b Gỉam xuống
c Không thay đổi
d Các câu trên đều sai
. 16/ Khi giá của Y tăng làm cho lượng cầu của X giảm trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Vậy 2 sản phẩm X và Y có
mối quan hệ:
a Thay thế cho nhau.
b Độc lập với nhau.
c Bổ sung cho nhau.
d Các câu trên đều sai.
17/ Gỉa sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản:Qd = - 2P + 80, và lượng cung nông sản trong mùa vụ là 50 sp.Nếu
chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2 đvt/sp thì tổng doanh thu của họ trong mùa vụ này là:
a 850
b 950
c 750
d Không có câu nào đúng
.
16 bộ đề trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 bộ đề trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) - Người đăng: Cun Iu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
16 bộ đề trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) 9 10 172