Ktl-icon-tai-lieu

16 đề thi kinh tế vi mô và đáp án

Được đăng lên bởi huynhchicong1989-gmail-com
Số trang: 281 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ 1
1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
a
Cung cầu.
c
Sự khan hiếm.
b
Quy luật chi phí cơ hội tăng dần.
d
Chi phí cơ hội
2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này
thuộc về
a
Kinh tế vi mô, chuẩn tắc
c
Kinh tế vĩ mô, thực chứng
b
Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc
d
Kinh tế vi mô, thực chứng
3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ?
a
Qui luật năng suất biên giảm dần
c
Qui luật cầu
b
Qui luật cung
d
Qui luật cung - cầu

1

4/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất
cho ai? xuất phát từ đặc điểm:
a
Nguồn cung của nền kinh tế.
c
Tài nguyên có giới hạn.
b
Đặc điểm tự nhiên
d
Nhu cầu của xã hội
5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:
a
Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau
b
Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được
c
Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn
d
Cả ba câu đều sai
6/ Đường cầu của doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền:
a
Là đường cầu dốc xuống từ trái sang phải
c
Là đường cầu của toàn bộ thị trường
b
Là đường cầu thẳng đứng song song trục giá

2

d
Là đường cầu nằm ngang song song trục sản
lượng
7/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), tại điểm gãy của đường cầu, khi doanh nghiệp có chi
phí biên MC thay đổi thì:
a
Giá P tăng, sản lượng Q giảm
c
Giá P không đổi, sản lượng Q giảm
b
Giá P tăng, sản lượng Q không đổi
d
Giá P và sản lượng Q không đổi
8/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) khi một doanh nghiệp giảm giá thì các doanh nghiệp
còn lại sẽ:
a
Giảm giá
c
Không biết được
b
Không thay đổi giá
d
Tăng giá
9/ Hiện nay chiến lược cạnh tranh chủ yếu của các xí nghiệp độc quyền nhóm là:
a
Cạnh tranh về quảng cáo và các dịch vụ hậu mãi
b
Cạnh tranh về sản lượng

3

c
Cạnh tranh về giá cả
d
Các câu trên đều sai
10/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là:
a
Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình
b
Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau
c
Cả hai câu đều sai
d
Cả hai câu đều đúng
11/ Hàm số cầu & hàm số cung sản phẩm X lần lượt là : P = 70 - 2Q ; P = 10 + 4Q. Thặng dư của người tiêu thụ (CS) &
thặng dư của nhà sản xuất (PS) là :
a
CS = 150 & Ps = 200
c
CS = 200 & PS = 100
b
...
1
Đ 1
1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
a Cung cầu.
b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần.
c Sự khan hiếm.
d Chi phí cơ hội
2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này
thuộc về
a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc
b Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc
c Kinh tế vĩ mô, thực chứng
d Kinh tế vi mô, thực chứng
3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ?
a Qui luật năng suất biên giảm dần
b Qui luật cung
c Qui luật cầu
d Qui luật cung - cầu
16 đề thi kinh tế vi mô và đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 đề thi kinh tế vi mô và đáp án - Người đăng: huynhchicong1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
281 Vietnamese
16 đề thi kinh tế vi mô và đáp án 9 10 431