Ktl-icon-tai-lieu

20 câu thẩm định

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Công tác thẩm định dự án đầu tư ( KN, mục đích và sự cần
thiết phải thẩm định dự án đầu tư)
- KN: Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá mộ
cáhc khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng
trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án để từ đó ra quyết
định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án
một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án
tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Các kết luận rút ra từ
quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền
của nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
- Mục đích:
Mục đích của thẩm định dự án đầu tư nhằm lựa chọn được dự án có tính
khả thi cao. Bởi vậy, mục đích cụ thể được đặt ra cho công tác thẩm định dự
án đầu tư là:
+ Đánh giá tính hợp lý của dự án: tính hợp lý được thể hiện ở từng nội
dung và cách thức tính toán của dự án.
+ Đánh giá tính hiệu quả của dự án; hiệu quả của dự án được xem xét
trên hai phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
+ Đánh giá khả năng thực hiện của dự án: đây là mục đích hết sức quan
trọng trong thẩm định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có khả
năng thực hiện. Khả năng thực hiện này được thể hiện ngoài tính hợp lý và
hiệu quả còn được xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp
lý của dự án…
- Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư:
Trong quá trình lập dự án đầu tư không thể tránh khỏi những sai sót. Và
mỗi sai sót này đều gây nguy hiểm cho dự án có thể dẫn tới khả năng đổ vỡ
toàn dự án. Nếu điều này xảy ra thì thiệt hại đối với chủ đầu tư nói riêng và
xã hội nói chung đều rất lớn. Vì vậy, công tác thẩm định được thiết lập để
kiểm tra lại nhằm phát hiện sớm các sai sót để tìm biện pháp khắc phục hoặc
nếu cần thiết có thể bãi bỏ những dự án tồi và chỉ giữ lại những dự án tốt để
tiến hành đầu tư.
Nguồn lực cho đầu tư các dự án là rất khan hiếm trong khi có rất nhiều
dự án muốn được thực hiện. Vì vậy, dựa trên những dự án đã được lập các
chủ thể thẩm định tiến hành kiểm tra, xem xét và quyết định xem dự án nào
được tiếp tục thực hiện, dự án nào không được thực hiện. Từ đó, công tác
thẩm định giúp giảm thiểu những thất thoát lãng phí không đáng có.
Đối với các chủ thể cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ngân hàng cần
đặc biệt chú trọng đến công tác thẩm định. Bởi với những thâm vọng mà dự
án đem lại cho chủ ...
Câu 1: Công tác thẩm định dự án đầu tư ( KN, mục đích và sự cần
thiết phải thẩm định dự án đầu tư)
- KN: Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá mộ
cáhc khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng
trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án để từ đó ra quyết
định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án.
Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án
một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án
tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Các kết luận rút ra từ
quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền
của nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
- Mục đích:
Mục đích của thẩm định dự án đầu tư nhằm lựa chọn được dự án có tính
khả thi cao. Bởi vậy, mục đích cụ thể được đặt ra cho công tác thẩm định dự
án đầu tư là:
+ Đánh giá tính hợp lý của dự án: tính hợp lý được thể hiện ở từng nội
dung và cách thức tính toán của dự án.
+ Đánh giá tính hiệu quả của dự án; hiệu quả của dự án được xem xét
trên hai phương diện: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
+ Đánh giá khả năng thực hiện của dự án: đây là mục đích hết sức quan
trọng trong thẩm định dự án. Một dự án hợp lý và hiệu quả cần phải có khả
năng thực hiện. Khả năng thực hiện này được thể hiện ngoài tính hợp lý và
hiệu quả còn được xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp
lý của dự án…
- Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư:
Trong quá trình lập dự án đầu tư không thể tránh khỏi những sai sót. Và
mỗi sai sót này đều gây nguy hiểm cho dự án có thể dẫn tới khả năng đổ vỡ
toàn dự án. Nếu điều này xảy ra thì thiệt hại đối với chủ đầu tư nói riêng và
xã hội nói chung đều rất lớn. Vì vậy, công tác thẩm định được thiết lập để
kiểm tra lại nhằm phát hiện sớm các sai sót để tìm biện pháp khắc phục hoặc
nếu cần thiết có thể bãi bỏ những dự án tồi và chỉ giữ lại những dự án tốt để
tiến hành đầu tư.
Nguồn lực cho đầu tư các dự án là rất khan hiếm trong khi có rất nhiều
dự án muốn được thực hiện. Vì vậy, dựa trên những dự án đã được lập các
chủ thể thẩm định tiến hành kiểm tra, xem xét và quyết định xem dự án nào
được tiếp tục thực hiện, dự án nào không được thực hiện. Từ đó, công tác
thẩm định giúp giảm thiểu những thất thoát lãng phí không đáng có.
Đối với các chủ thể cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ngân hàng cần
đặc biệt chú trọng đến công tác thẩm định. Bởi với những thâm vọng mà dự
án đem lại cho chủ đầu tư thì có thể một bộ phận trong giới chủ đầu tư sẵn
20 câu thẩm định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 câu thẩm định - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
20 câu thẩm định 9 10 202