Ktl-icon-tai-lieu

200 câu hỏi ôn tập kinh tế vi mo

Được đăng lên bởi Huy Hoàng Phương
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 5445 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu hỏi

A

B

C

D

Đáp
án

2118 Bộ phận của kinh tế học
Kinh tế vĩ
nghiên cứu các quyết định mô
của hãng và hộ gia đình
được gọi là

Kinh tế vi mô Kinh tế thực Kinh tế gia
chứng
đình

2

2119 Nhân tố nào sau có thể loại Sự hợp tác
trừ được vấn đề khan
hiếm?

Cơ chế thị
trường

Cơ chế mệnh Không điều
lệnh
nào ở trên

4

Nền kinh tế
mệnh lệnh

Nền kinh tế
hỗn hợp

2120 Nền kinh tế Việt Nam là

Nền kinh tế
đóng cửa

Nền kinh tế
thị trường

3

2121 Tuyên bố chuẩn tắc là
tuyên bố

Về bản chất Cần phải như Các dự báo Không điều
hiện tượng thế nào
của mô hình nào ở trên

2

2122 Điều nào dưới đây là tuyên Tiền thuê
nhà thấp sẽ
bố thực chứng
hạn chế cung
nhà ở

Lãi suất cao
là không tốt
đối với nền
kinh tế

2123 Điều nào dưới đây không Học phí
được coi là bộ phận của chi
phí cơ hội của việc đi học
đại học

Chi phí ăn
uống

2124 Vấn đề nào sau đây không Sự thay đổi
thuộc đối tượng nghiên cứu công nghệ
của kinh tế học vi mô?

Các chủ nhà
nên được tự
do đặt giá
tiền thuê nhà

Chính phủ
1
cần kiểm
soát các mức
tiền thuê do
chủ nhà đặt
Tất cả các
2
điều trên

Thu nhập lẽ
ra có thể
kiếm được
nếu không đi
học
Tiền công và Sự khác biệt Tiêu dùng
thu nhập
thu nhập của
quốc gia

2125 Vấn đề nào dưới đây thuộc Các nguyên Các nguyên Nguyên nhân
nhân làm giá nhân làm
của sự suy
kinh tế vi mô
cam giảm
giảm mức giá thoái kinh tế
chung
2126 Khi không có sự khan hiếm Vẫn cần thiết Tất cả các
lựa chọn
hàng hoá sẽ
trong số các là miễn phí
phương án
khác nhau

Tác động
của thâm hụt
ngân sách
đến lạm phát

Thị trường là Cả phương
không cần
án 2 và 3
thiết

3

1

4

2127 Trong một thế giới có sự
khan hiếm:

2128 Chi phí cơ hội có nghĩa là

Con người
phải đưa ra
sự lựa chọn
trong số
nhiều
phương án
khác nhau
Giá trị của
hoạt động tốt
nhất

2129 Khi tiến hành lựa chọn,
Lựa chọn
chúng ta gọi giá trị của cơ hoàn toàn
hội tốt nhất bị bỏ qua là

Chi phí cơ
hội bằng
không

Con người
Các cá nhân
luôn luôn đói không cần
và thiếu thốn làm việc để
tạo ra hàng
hoá.

1

Giá trị của
Chi phí gián Không đáp
4
thời gian rỗi tiếp của một án nào ở trên
hoạt động
Chi phí rõ
ràng

Chi phí kế
toán

Không phải
điều nào ở
trên

4

2130 Điều nào dưới đây là kết
quả cần thiết của vấn đề
khan hiếm?

Lợi nhuận
cao

Yêu cầu
chúng ta phải
đưa ra sự lựa
chọn

Không thể
đáp ứng tất
cả các nhu
cầu

Cả phương
án 2 và 3

4

2131 So sánh lợi ích, chi phí và
đưa ra lựa chọn tốt nhất
trong giới hạn nguồn lực
khan hiếm được gọi là:

Tối ưu hoá

Chi phí cơ
hội

Lựa chọn

Cạnh tranh

1

Đánh giá
được chi phí
của những
hành...
Câu hỏi
A
B
C
D
Đáp
án
2118
Bộ phận của kinh tế học
nghiên cứu các quyết định
của hãng và hộ gia đình
được gọi
Kinh tế vĩ
Kinh tế vi mô
Kinh tế thực
chứng
Kinh tế gia
đình
2
2119
Nhân tố nào sau có thể loại
trừ được vấn đề khan
hiếm?
Sự hợp tác
Cơ chế thị
trường
Cơ chế mệnh
lệnh
Không điều
o ở trên
4
2120
Nền kinh tế Việt Nam là
Nền kinh tế
đóng cửa
Nền kinh tế
mệnh lệnh
Nền kinh tế
hỗn hợp
Nền kinh tế
thị trường
3
2121
Tuyên bố chuẩn tắc là
tuyên bố
Về bản chất
hiện tượng
Cần phải như
thế nào
Các dự báo
của mô hình
Không điều
o ở trên
2
2122
Điều nào dưới đây là tuyên
bố thực chứng
Tiền thuê
nhà thấp sẽ
hạn chế cung
nhà
Lãi suất cao
không tốt
đối với nền
kinh tế
Các chnhà
nên được t
do đặt giá
tiền thuê nhà
Chính phủ
cần kiểm
soát các mức
tiền thuê do
chnhà đặt
1
2123
Điều nào dưới đây không
được coi là bộ phận của chi
phí cơ hội của việc đi học
đại học
Học phí
Chi p ăn
uống
Thu nhập lẽ
ra có thể
kiếm được
nếu không đi
học
Tất cả các
điều trên
2
2124
Vấn đề nào sau đây không
thuộc đối tượng nghiên cứu
của kinh tế học vi mô?
Sự thay đổi
công nghệ
Tiền công và
thu nhập
Sự khác biệt
thu nhập của
quốc gia
Tiêu dùng
3
2125
Vấn đề nào dưới đây thuộc
kinh tế vi
Các nguyên
nhân làm giá
cam giảm
Các nguyên
nhân làm
giảm mức giá
chung
Nguyên nhân
của sự suy
thoái kinh tế
Tác động
của thâm hụt
ngân sách
đến lạm phát
1
2126
Khi không có sự khan hiếm
Vẫn cần thiết
lựa chọn
trong số các
phương án
khác nhau
Tất cả các
hàng hoá sẽ
miễn phí
Thị trường
không cần
thiết
Cả phương
án 2 và 3
4
200 câu hỏi ôn tập kinh tế vi mo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 câu hỏi ôn tập kinh tế vi mo - Người đăng: Huy Hoàng Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
200 câu hỏi ôn tập kinh tế vi mo 9 10 651