Ktl-icon-tai-lieu

200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ HỌC
Nguyễn Hoài Bảo

1

1

Giảng viên bộ môn Kinh tê học - Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn và dùng cho các lớp ôn thi cao học kinh tế
năm 2010. Những câu hỏi ở đây chỉ giúp ôn tập chứ không phản ảnh quan điểm của Bộ môn hoặc Trường mà tác giả
đang làm việc, do vậy những sai sót nếu có là trách nhiệm của chính tác giả. Email: baohoai@gmail.com

2

Mục lục

Mục lục ........................................................................................................................................... 2
GIỚI THIỆU KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ VI MÔ .................................................................... 3
THỊ TRƯỜNG, CUNG, CẦU, ĐỘ CO DÃN, VÀ CAN THIỆP CHÍNH PHỦ ............................ 7
LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.................................................................................... 13
DOANH NGHIỆP: SẢN XUẤT, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN .................................................... 18
TỔNG QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ ........................................................................................... 27
SỐ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN KẾT CƠ BẢN ....................................................... 29
CÂN BẰNG TRONG THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ Ở NGẮN HẠN ......................................... 33
TIỀN, HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ .......................................... 37
PHỐI HỢP GIỮA THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ (MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42
ĐÁP ÁN ........................................................................................................................................ 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 48

3

GIỚI THIỆU KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ VI MÔ
Nội dung phần này chủ yếu là giới thiệu môn kinh tế học, một môn khoa học xã hội nghiên cứu
sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh nhằm tối ưu
hoá lợi ích cá nhân, tổ chức và xã hội. Từ sự khan hiếm như là một qui luật nên mọi lựa chọn
luôn đi kèm với chi phí cơ hội. Chính vì thế, những nhà kinh tế thường nói một cách cay đắng
nhưng rất thực: “không có bữa ăn nào là miễn phí” (there are no free lunch).

1. Kinh tế học có thể định nghĩa là một môn khoa học nhằm giải thích:
a. Tất cả các hành vi của con người.
b. Sự lựa chọn trong bối cảnh có sự khan hiếm nguồn lực.
c. Sự lựa chọn bị quyết định bởi các chính trị gia.
d. Các quyết định của hộ gia đình.
2. Chi phí cơ hội là của một...
CÂU HI TRC NGHIM MÔN KINH T HC
Nguyn Hoài Bo
1
1
Ging viên b môn Kinh tê hc - Đại hc Kinh tế TP.HCM biên son và dùng cho các lp ôn thi cao hc kinh tế
năm 2010. Nhng câu hi đây ch giúp ôn tp ch không phn nh quan đim ca B môn hoc Trường mà tác gi
đang làm vic, do vy nhng sai sót nếu có là trách nhim ca chính tác gi. Email: baohoai@gmail.com
200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học 9 10 936