Ktl-icon-tai-lieu

200 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi jiji
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 12363 lần   |   Lượt tải: 61 lần
CÂU H I TR C NGHI M MÔN KINH T H C
Nguy n Hoài B o

1

Gi ng viên b môn Kinh tê h c - i h c Kinh t TP.HCM biên so n và dùng cho các l p ôn thi cao h c kinh t
năm 2010. Nh ng câu h i
ây ch giúp ôn t p ch không ph n nh quan i m c a B môn ho c Trư ng mà tác gi
ang làm vi c, do v y nh ng sai sót n u có là trách nhi m c a chính tác gi . Email: baohoai@gmail.com

1

2

M cl c

M c l c ........................................................................................................................................... 2
GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ .................................................................... 3
TH TRƯ NG, CUNG, C U,

CO DÃN, VÀ CAN THI P CHÍNH PH ............................ 7

L A CH N C A NGƯ I TIÊU DÙNG.................................................................................... 13
DOANH NGHI P: S N XU T, CHI PHÍ VÀ L I NHU N .................................................... 18
T NG QUÁT V KINH T VĨ MÔ ........................................................................................... 27
S LI U KINH T VĨ MÔ VÀ CÁC LIÊN K T CƠ B N ....................................................... 29
CÂN B NG TRONG TH TRƯ NG HÀNG HOÁ
TI N, HO T

NG N H N ......................................... 33

NG NGÂN HÀNG VÀ TH TRƯ NG TI N T .......................................... 37

PH I H P GI A TH TRƯ NG HÀNG HOÁ VÀ TI N T (MÔ HÌNH IS-LM) ................. 42
ÁP ÁN ........................................................................................................................................ 47
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................................ 48

3

GI I THI U KINH T H C VÀ KINH T VI MÔ
N i dung ph n này ch y u là gi i thi u môn kinh t h c, m t môn khoa h c xã h i nghiên c u
s phân b các ngu n l c khan hi m cho các m c ích s d ng có tính c nh tranh nh m t i ưu
hoá l i ích cá nhân, t ch c và xã h i. T s khan hi m như là m t qui lu t nên m i l a ch n
luôn i kèm v i chi phí cơ h i. Chính vì th , nh ng nhà kinh t thư ng nói m t cách cay ng
nhưng r t th c: “không có b a ăn nào là mi n phí” (there are no free lunch).

1. Kinh t h c có th

nh nghĩa là m t môn khoa h c nh m gi i thích:

a. T t c các hành vi c a con ngư i.
b. S l a ch n trong b i c nh có s khan hi m ngu n l c.
c. S l a ch n b quy t
d. Các quy t

nh b i các chính tr gia.

nh c a h gia ình.

2. Chi phí cơ h i là c a m t quy t
a. Chi phí

ra quy t

nh là:

nh ó.

b. Chi phí c a ...
CÂU HI TRC NGHIM MÔN KINH T HC
Nguyn Hoài Bo
1
1
Ging viên b môn Kinh tê hc - Đại hc Kinh tế TP.HCM biên son và dùng cho các lp ôn thi cao hc kinh tế
năm 2010. Nhng câu hi đây ch giúp ôn tp ch không phn nh quan đim ca B môn hoc Trường mà tác gi
đang làm vic, do vy nhng sai sót nếu có là trách nhim ca chính tác gi. Email: baohoai@gmail.com
200 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học (kèm đáp án) - Người đăng: jiji
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
200 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế học (kèm đáp án) 9 10 545