Ktl-icon-tai-lieu

25 Bài tập môn Thuế

Được đăng lên bởi thuybui29288
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5174 lần   |   Lượt tải: 28 lần
BÀI TẬP MÔN THUẾ

Sách xuất bản năm 2007

BÀI 1.
Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau:
A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:
1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng
tình trên giá trị lô hàng là 4%.
3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng
nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là
60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.
4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành
100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công
4 tỷ đồng.
5) Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận
chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.
6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí
Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động
nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả
năm là 8,963 tỷ đồng.
C/ Thu nhập khác:
- lãi tiền gửi : 340 triệu đồng
- chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng
Yêu cầu: tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005.
- thuế giá trị gia tăng.
- Thuế xuất khẩu.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Biế rằng:
- Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%
- Thuế xuất thuế TNDN là 28%.
- Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%.
GIẢI
1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)
2) nhận xuất khẩu uỷ thác:
Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)
Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)
3) Làm đại lý tiêu thụ:
Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)
4) nhận gia công cho nước ngoài.
Doanh thu: 4.000 (tr).
5) Xuất ra nước ngoài:
Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).
Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

http://www.ebook.edu.vn

Trang 1

BÀI TẬP MÔN THUẾ

Sách xuất bản năm 2007

6) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr).
Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)
Vậy:
- Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)
- Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.
* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)
* GTGTđ vào = 8.963
GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)
- Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
• thu nhập tính thuế = doanh t...
BÀI TP MÔN THU Sách xut bn năm 2007
http://www.ebook.edu.vn Trang 1
BÀI 1.
Mt đơn v kinh doanh thc phm X có s liu kinh doanh c năm 2005 như sau:
A/ có các nghip v mua bán hàng hoá trong năm:
1) Bán cho cty thương nghip ni địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2) Nhn xut khu u thác mt lô hàng theo giá FOB là 9 t đồng. T l hoa hng
tình trên giá tr lô hàng là 4%.
3) Làm đại lý tiêu th hàng cho mt cty nước ngoài có tr s ti TP.HCM, tng hàng
nhp theo điu kin CIF là 50 t đồng. Tng giá hàng bán theo đúng qui định là
60 t đồng. T l hoa hng là 5% giá bán.
4) Nhn 30 t đồng vt tư để gia công cho cty nước ngoài. Công vic hoàn thành
100% và toàn b thành phm đã xut tr. Doanh nghip được hưởng tin gia công
4 t đồng.
5) Xut ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bo him và vn
chuyn quc tế được tính bng 2% FOB.
6) Bán 17.000 sp cho doanh nghip chế xut, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí
Tng chi phí hp lý c năm (chưa k thuế xut khu) liên quan đến các hot động
nói trên là 130,9 t đồng (acer4310). Thuế giá tr gia tăng đầu vào được khu tr c
năm là 8,963 t đồng.
C/ Thu nhp khác:
- lãi tin gi : 340 triu đồng
- chuyn nhượng tài sn: 160 triu đồng
Yêu cu: tính các thuế mà cty phi np trong năm 2005.
- thuế giá tr gia tăng.
- Thuế xut khu.
- Thuế thu nhp doanh nghip.
Biế rng:
- Thuế xut thuế GTGT các mt hàng là 10%
- Thuế xut thuế TNDN là 28%.
- Thuế xut thuế xut khu các mt hàng là 4%.
GII
1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)
Thuế GTGT
đầu ra
: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)
2) nhn xut khu u thác:
Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)
Thuế GTGT
đầu ra
: 360 x 10% = 36 (tr)
Thuế xut khu np thay cho bên u thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)
3) Làm đại lý tiêu th:
Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)
4) nhn gia công cho nước ngoài
.
Doanh thu: 4.000 (tr).
5) Xut ra nước ngoài
:
Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).
Xut khu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)
25 Bài tập môn Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
25 Bài tập môn Thuế - Người đăng: thuybui29288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
25 Bài tập môn Thuế 9 10 183