Ktl-icon-tai-lieu

30 câu hỏi thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi tranthoaigtnd
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4101 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.
Khái niệm và mục đích thẩm định dự án đầu tư (nêu các khái niệm, quan điểm
đánh giá và mục đích chung của thẩm định)
2.
Các chủ thể thẩm định và mục đích cụ thể thẩm định dự án ở từng chủ thể (xem xét
4 chủ thể: chủ đầu tư, nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tư vấn với mục đích cụ
thể)
3.

Vai trò của thẩm định dự án đầu tư.

4.
Phân tích luận điểm: “ Thẩm định dự án được xem là công cụ quản lý đầu tư hữu
hiệu”. Liên hệ thực tiễn.
5.
Làm rõ vị trí của thẩm định dự án trong quá trình hình thành và thực hiện dự án
đầu tư (các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư, các công việc thẩm định)
6.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án. Liên hệ thực tiễn
(các nhân tố chủ quan, các nhân tố khách quan, liên hệ thực tiễn đối với thực trạng của
các nhân tố)
7.
Làm rõ các yêu cầu đặt ra trong thẩm định dự án đầu tư. Để đáp ứng được các yêu
cầu này đòi hỏi có những điều kiện gì? (Các yêu cầu chung, yêu cầu đối với cán bộ thẩm
định, các điều kiện thực hiện để đáp ứng yêu cầu)
8.
Phân tích yêu cầu: “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính khách
quan”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
9.
Phân tích yêu cầu : “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính toàn diện”.
Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
10.
Làm rõ thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành ở
Việt Nam (Các dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định, Nghị định và các quy định
hướng dẫn hiện hành)
11.
Quy trình thẩm định dự án đầu tư nói chung gồm những bước nào? Phân tích vai
trò của các nhóm tham gia trong quy trình thẩm định.
12.
Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở ngân hang thương mại và cho nhận
xét (cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thẩm quyền, quy trình thẩm định)
13.

Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở Nhà nước và cho nhận xét.


14.

Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở chủ đầu tư và cho nhận xét.

15.
Làm rõ các căn cứ thẩm định dự án đầu tư (Căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế, kinh
nghiệm)
16.
Thẩm định dự án đầu tư gồm những nội dung nào? Cho biết mối quan hệ giữa các
nội dung thẩm định (Thẩm định theo nhóm yếu tố).
17.
Làm rõ những nội dung thẩm định ở ngân hang thương mại. Mối quan hệ giữa các
nội dung thẩm định (Thẩm định theo nhóm yếu tố: Thẩm định khách hàng, thẩm định dự
án vay vốn, thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay)
18.
Nội dung thẩm định khía cạnh thị trường...
http://www.facebook.com/DethiNEU
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Khái niệm mục đích thẩm định dự án đầu (nêu các khái niệm, quan điểm
đánh giá và mục đích chung của thẩm định)
2. Các chủ thể thẩm định và mục đích cụ thể thẩm định dự án ở từng chủ thể (xem xét
4 chủ thể: chủ đầu tư, nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tư vấn với mục đích cụ
thể)
3. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư.
4. Phân tích luận điểm: Thẩm định d án được xem công cụ quản đầu hữu
hiệu”. Liên hệ thực tiễn.
5. Làm vị trí của thẩm định dự án trong quá trình hình thành thực hiện dự án
đầu tư (các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư, các công việc thẩm định)
6. Phân tích các nhân tố nh hưởng đến công tác thẩm định dự án. Liên hệ thực tiễn
(các nhân tố chủ quan, các nhân tố khách quan, liên hệ thực tiễn đối với thực trạng của
các nhân tố)
7. Làm các yêu cầu đặt ra trong thẩm định dự án đầu tư. Để đáp ứng được các yêu
cầu này đòi hỏi những điều kiện gì? (Cácu cầu chung, yêu cầu đối với cán bộ thẩm
định, các điều kiện thực hiện để đáp ứng yêu cầu)
8. Phân tích yêu cầu: “Công c thẩm định dự án đầu cần đảm bảo tính khách
quan”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
9. Phân tích yêu cầu : “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính toàn diện”.
Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
10. Làm thẩm quyền thẩm định d án đầu xây dựng theo quy định hiện hành
Việt Nam (Các dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định, Nghị địnhcác quy định
hướng dẫn hiện hành)
11. Quy trình thẩm định dự án đầu nói chung gồm những bước nào? Phân tích vai
trò của các nhóm tham gia trong quy trình thẩm định.
12. Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu ngân hang thương mại cho nhận
xét (cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thẩm quyền, quy trình thẩm định)
13. Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở Nhà nước và cho nhận xét.
30 câu hỏi thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 câu hỏi thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: tranthoaigtnd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
30 câu hỏi thẩm định dự án đầu tư 9 10 406