Ktl-icon-tai-lieu

33 câu hỏi và trả lời Quản Trị học

Được đăng lên bởi Tún Cường
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3204 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Ôn tập quản trị học
1. Anh (chị) bình luận quan điểm sau : “Nhà quản trị giỏi phải là người biết sử dụng những người khác giỏi hơn
mình”.

2. (chị) nhận xét quan điểm sau “Trong dài hạn, nếu ai không hành động theo cách mà xã hội mong muốn, người đó
sẽ thất bại” và liên hệ thực tiễn trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
3. Phân tích các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
4. Trình bày những thách thức của nhà quản trị trong môi trường hội nhập. Những thách thức này tác động như thế
nào đến các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị?
5. Hãy nêu những khuynh hướng quan trọng ảnh hưởng đến việc quản trị trong thế kỉ 21. Và việc hiểu nhiều hơn vể
những khuynh hướng này có thể giúp bạn như thế nào để trở thành một nhà quản trị tài giỏi?
6. Mô tả một số đặc điểm chung của các doanh nhân. Giả sử các đặc điểm là có thể học được, làm thế nào bạn có thể
đạt được điều đó?
7. Trình bày lợi ích của việc nhân viên tham gia quản lý trong việc ra quyết định của nhà quản trị.
8. Anh (Chị) hãy trình bày các mô hình ra quyết định, các điều kiện để áp dụng mô hình ra quyết định nhóm. Cho
một ví dụ về một vấn đề cần ra quyết định và áp dụng phương pháp “6 chiếc mũ tư duy” để một nhóm ra quyết định
giải quyết vấn đề đó
9. Hãy phân tích qui trình ra quyết định.
10. Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp sáng tạo. So sánh tư duy sáng tạo và tư suy phê phán trong quản trị và
cho ví dụ minh họa
11. Tư duy sáng tạo thường gắn liền với nỗ lực cá nhân, anh chị hãy phân tích vai trò của tư duy sáng tạo trong việc
ra quyết định tập thể (quyết định nhóm)
12. Hãy phân tích ưu điểm và hạn chế của việc ra quyết định nhóm (quyết định tập thể)?
13. Nhóm không chính thức là gì? và những ảnh hưởng của nhóm không chính thức đến nhóm chính thúc trong tổ
chức
14. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm. Anh (chị) coi trọng yếu tố nào ? giải thích lý do và
lấy ví dụ minh họa
15. Nhóm là gì? Tại sao phải làm việc nhóm?
16. Nhà quản trị cần rèn luyện những kỹ năng nào để quản lý nhóm hiệu quả?
17. Phân tích yếu tố đầu vào của một nhóm bạn nghĩ đang hoạt động hiệu quả. Điều gì hấp dẫn các thành viên
nhóm? Các vai trò mà thành viên sở hữu trong nhóm? Con số thành viên trong nhóm ảnh hưởng thế nào đến các
tương tác nhóm?
18. Xung đột là gì? Tại sao phải quản trị xung đột? Giải thích và lấy 1 ví dụ minh họa
19. Hãy trình bày các giai đoạn trong quá trình xung đột. Để giải quyết xung đột các nhà quản trị cần phải làm gì?
20. Nhữn...
Ôn tập quản trị học
1. Anh (chị) bình luận quan điểm sau : “Nhà quản trị giỏi phải là người biết sử dụng những người khác giỏi hơn
mình”.
2. (chị) nhận xét quan điểm sau “Trong dài hạn, nếu ai không hành động theo cách mà xã hội mong muốn, người đó
sẽ thất bại” và liên hệ thực tiễn trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
3. Phân tích các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
4. Trình bày những thách thức của nhà quản trị trong môi trường hội nhập. Những thách thức này tác động như thế
nào đến các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị?
5. Hãy nêu những khuynh hướng quan trọng ảnh hưởng đến việc quản trị trong thế kỉ 21. Và việc hiểu nhiều hơn vể
những khuynh hướng này có thể giúp bạn như thế nào để trở thành một nhà quản trị tài giỏi?
6. Mô tả một số đặc điểm chung của các doanh nhân. Giả sử các đặc điểm là có thể học được, làm thế nào bạn có thể
đạt được điều đó?
7. Trình bày lợi ích của việc nhân viên tham gia quản lý trong việc ra quyết định của nhà quản trị.
8. Anh (Chị) hãy trình bày các mô hình ra quyết định, các điều kiện để áp dụng mô hình ra quyết định nhóm. Cho
một ví dụ về một vấn đề cần ra quyết định và áp dụng phương pháp “6 chiếc mũ tư duy” để một nhóm ra quyết định
giải quyết vấn đề đó
9. Hãy phân tích qui trình ra quyết định.
10. Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp sáng tạo. So sánh tư duy sáng tạo và tư suy phê phán trong quản trị và
cho ví dụ minh họa
11. Tư duy sáng tạo thường gắn liền với nỗ lực cá nhân, anh chị hãy phân tích vai trò của tư duy sáng tạo trong việc
ra quyết định tập thể (quyết định nhóm)
12. Hãy phân tích ưu điểm và hạn chế của việc ra quyết định nhóm (quyết định tập thể)?
13. Nhóm không chính thức là gì? và những ảnh hưởng của nhóm không chính thức đến nhóm chính thúc trong tổ
chức
14. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nhóm. Anh (chị) coi trọng yếu tố nào ? giải thích lý do và
lấy ví dụ minh họa
15. Nhóm là gì? Tại sao phải làm việc nhóm?
16. Nhà quản trị cần rèn luyện những kỹ năng nào để quản lý nhóm hiệu quả?
17. Phân tích yếu tố đầu vào của một nhóm bạn nghĩ đang hoạt động hiệu quả. Điều gì hấp dẫn các thành viên
nhóm? Các vai trò mà thành viên sở hữu trong nhóm? Con số thành viên trong nhóm ảnh hưởng thế nào đến các
tương tác nhóm?
18. Xung đột là gì? Tại sao phải quản trị xung đột? Giải thích và lấy 1 ví dụ minh họa
19. Hãy trình bày các giai đoạn trong quá trình xung đột. Để giải quyết xung đột các nhà quản trị cần phải làm gì?
20. Những nguyên nhân nào dẫn đến xung đột? Hãy nêu các chiến lược xử lý xung đột và những trường hợp áp
dụng?
21. Anh/Chị hãy trình bày các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự xung đột và các chiến lược giải quyết xung đột. Có
phải tất cả các xung đột trong tổ chức cần phải được triệt tiêu không? Tại sao?
22. Xung đột chức năng và xung đột phi chức năng là gì? theo anh chị từ xung đột chức năng có thể biến thành xung
đột phi chức năng không? Hãy trình bày quan điểm của anh chị về vấn đề này.
23. Xung đột là gì? Hãy so sánh Quản trị xung đột và Giải quyết xung đột.
24. Phân tích câu nói “Nhà lãnh đạo quan tâm đến hiệu quả; nhà quản trị quan tâm đến hiệu suất”, lấy 1 ví dụ minh
họa.
25. Trình bày tóm tắt thuyết phân cấp nhu cầu của A.Maslow và ứng dụng học thuyết này để động viên nhân viên
trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
26. Anh (chị) hãy bình luận quan điểm sau : “Lương là dùng để giữ đức thanh liêm cho quan” và liên hệ thực tiễn
trong động viên nhân viên của các doanh nghiệp Việt Nam.
27. Động viên là gì? Tại sao động viên là chưa đủ mà phải là luôn động viên? giải thích và cho một ví dụ minh họa.
33 câu hỏi và trả lời Quản Trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
33 câu hỏi và trả lời Quản Trị học - Người đăng: Tún Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
33 câu hỏi và trả lời Quản Trị học 9 10 262