Ktl-icon-tai-lieu

4 yếu tố SWOT là cơ sở hình thành chiến lược trong thị trường gạo

Được đăng lên bởi daothinga_s15
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức của thị trường gạo
4 yếu tố SWOT là cơ sở hình thành chiến lược trong maketing – mix mà các nhà
hoạch định vẫn thường sử dụng đẻ tạo kế hoạch cho trương trình hành động
trong thời gian tới. Nghiên cứu mô hình này đối với sản phẩm gạo ở tầm vĩ mô
đòi hỏi có một cách nhìn tổng quát, sắc bén để từ đó rút ra những nhận định
đúng đắn và có hiệu quả cao.
Điểm mạnh:
1. Cơ chế điều hành xuất khẩu gạo thường đi cùng với cơ chế nhập khẩu
phân bón, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát tình hình
xuất nhập khẩu chung của mặt hàng này.
2. Nhà nước điều tiết lượng gạo xuất khẩu: tiến độ xuất khẩu thông qua
hạn ngạch,đầu mói xuất khẩu gạo và biện pháp hành chính tạm dừng
xuất khẩu cụ thể là năm 1996 chỉ có 15 doanh nghiệp được phép tham
gia xuất khẩu gạo, năm 1997 là 16, đến năm 2000 lên tới 47 đầu mối.
3. Ngoài những lợi thế về chi phí sản xuất, chủng loại gạo, giá thành… như
đã đề cập ở trước, gạo Việt Nam còn có những ưu điểm:
 Truyền thống sản xuất lúa gạo:
Từ ngàn đời nay cây lúa là cây lương thực chính của nhân dân Việt
Nam trải qua hơn 4000 năm lịch sử sản xuất lúa nên chúng ta có
nhiều kinh nghiệm và phương thức sản xuất hiệu quả.
 Điều kiện tự nhiên thuận lợi:
Nguồn nhân lực dồi dào dựa trên điều kiện thuận lợi về đất đai,
đặc tính, sinh thái, khí hậu, cugn cấp năng lượng và các yêu tố đầy
đủ cho cây lúa phát triển, vị trí địa lý thuận lợi cho vận chuyển
xuất khẩu tới các nước đông bắc á, đông nam á- thái bình dương,
trung cận đông, châu âu,châu phi, châu mĩ … với mức cước phí rẻ
4. Hệ số chi phsi nguồn lực nội địa ( DRC) của gạo xuất khẩu Việt Nam:
Người nahạp khẩu trên toàn thế giới quan tâm nhất là giá cả khi mua
những mặt hàng cùng loại về chất lượng. gạp Việt Nam có khả năng
cạnh tranh bởi giá gạo tiêu thụ không lớn hơn giá cua gạo cùng loại trên
thị trường thế giới
(lợi thế cạnh tranh của gạo co thể đo bằng hệ số chi phí nguồn lực nội
địa DRC, là tỉ lệ giữa các chi phí nguồn lực trong nước và các yêu tố đầu
vào trung gian bất khả thương cho việc sản xuất trong một sản phẩm
nhất định so với ngoại tệ ròng thu được do sản xuất lúa gạo trong nước.
Điểm yếu:




Điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức của thị trường gạo
1.

2.

3.

Cơ chế chính sách:
Dù đã được chỉnh sửa và có nhiều tiến bộ nhiều năm qua, song nhìn
chung vẫn còn tồn tại những hạn chế, làm giảm khả năng xuất khẩu gạo,
cụ thể:
 Thứ nhất: việc duy trì đầu mối xuất khẩu trước năm 2001 nhiều
khi làm lỡ mất thời cơ xuất khẩu, nhất là khi tahm gia đấ...
Điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức của thị trường gạo
4 yếu tố SWOT là cơ sở hình thành chiến lược trong make*ng – mix mà các nhà
hoạch định vẫn thường sử dụng đẻ tạo kế hoạch cho trương trình hành động
trong thời gian tới. Nghiên cứu mô hình này đối với sản phẩm gạo ở tầm vĩ mô
đòi hỏi có một cách nhìn tổng quát, sắc bén để từ đó rút ra những nhận định
đúng đắn và có hiệu quả cao.

  !
!"#$%& '(&)*+%,-,./
 !0123
4 56'(67891
%:$#&!,!;*<
='>??@A$B*1&!(!C!1
1%>??D'@%>4EEE'FGD:H
I 5J'(!;-K%0'%,L
M !NO%P&51Q$J
RO3H-K'S1
R<13"3'S1'"3'T;01"*"P&
51OK91GEEE>'U-V-K'S1FS1$
&!W-K&9K
&TF '(
5X"'T*X**T1OF& '(1%
2Y%-,%; %!>'(,3FH:3
0"3'S1!,O%UO;U1'Z '( 3
,8#[,%81,\,#/*%
O 8%""%"!%"]LW!;O^
G _&-H!-X'T7U1`abc01P&51
51!OF91"',K1
J2''(!P&51$K>
O1#N,6F=8',1'OF
UO
`'(O101#d&-H!;X'T7
U1ab%'A'&J1,!;X'TO,3FH:
O1#K&-KO7-K!
U-&OQ(*-K'S1O
3
4 yếu tố SWOT là cơ sở hình thành chiến lược trong thị trường gạo - Trang 2
4 yếu tố SWOT là cơ sở hình thành chiến lược trong thị trường gạo - Người đăng: daothinga_s15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
4 yếu tố SWOT là cơ sở hình thành chiến lược trong thị trường gạo 9 10 996