Ktl-icon-tai-lieu

50 Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán

Được đăng lên bởi Bướng Bỉnh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1
Một sở giao dịch chứng khoán thực hiện khớp lệnh định kỳ để xác định giá
đóng cửa. Từ 10g đến 10g30, Sở đã nhận được lệnh giao dịch về cổ phiếu của
công ty H (bao gồm lệnh ATC và lệnh giới hạn) như sau:
Lệnh mua
Số hiệu Số lượng
của lệnh
B1

cổ phiếu
4.000

Giá(đ)

ATC

Lệnh bán
Số lượng Số hiệu
cổ phiếu
2.000

của lệnh
A1

C1

12.500

49.000

8.500

B1

A1

8.000

49.500

16.000

A2

C2

14.500

50.000

9.500

C1

D1

9.000

50.500

10.000

D1

B2

16.500

51.000

6.000

E1

G1

7.000

51.500

-

-

Yêu cầu:
1. Xác định giá đóng cửa của cổ phiếu H ?
2. Xác định các lệnh giao dịch và số cổ phiếu của từng lệnh giao dịch được
thực hiện ?
Biết rằng: giá đóng cửa của cổ phiếu H phiên giao dịch trước là 51.000đ/cổ
phiếu.
Bài 2
Từ 8g30 đến 9g, sở giao dịch chứng khoán đã nhận được các lệnh giao dịch về
cổ phiếu của công ty N (bao gồm lệnh ATO và lệnh giới hạn) như sau:
Lệnh mua
Số hiệu Số lượng
của lệnh cổ phiếu
C1
3.000
F1
18.000
E1
15.500
A1
18.500
D2
14.000

Giá(đ)

ATO
68.000
67.500
67.000
66.500
1

Lệnh bán
Số lượng Số hiệu
cổ phiếu của lệnh
8.000
A1
9.000
D1
11.000
E1
15.400
F1

B1
D1
C2

9.000
6.500
8.000

66.000
65.500
65.000
64.500

10.000
8.600
12.500
8.500

A2
C1
H
D2

Yêu cầu:
1. Hãy xác định giá mở cửa của cổ phiếu N?
2. Xác định các lệnh giao dịch và số cổ phiếu của từng lệnh giao dịch được
thực hiện?
Biết rằng: giá đóng cửa của phiên giao dịch trước của cổ phiếu N là 65.500đ/
cổ phiếu.
Bài 3
Một Sở giao dịch chứng khoán thực hiện khớp lệnh định kỳ để xác định giá
mở cửa. Từ 8h30 đến 9h, Sở nhận được các lệnh giao dịch về loại cổ phiếu X như
sau:
Lệnh bán
Giá
Lệnh mua
Số hiệu Số lượng (đ)
Số lượng Số hiệu
của lệnh cổ phiếu
cổ phiếu của lệnh
B1
1.000
ATO
47.000
500
A1
B2
800
47.500
1.200
A2
B3
1000
48.000
700
A3
B7
500
48.500
B4
600
49.000
1.600
A4
B5
1.100
49.500
500
A5
B6
700
50.000
700
A6
Yêu cầu:
1. Xác định giá mở cửa, các lệnh và số lượng cổ phiếu giao dịch được thực
hiện của mỗi lệnh.
2. Xác định giá trị giao dịch của cổ phiếu X tại lần khớp lệnh trên
Biết rằng: giá đóng cửa phiên giao dịch trước của cổ phiếu X là 47.500đ/cổ
phiếu
2

Bài 4
Một Sở giao dịch chứng khoán thực hiện khớp lệnh định kỳ để xác định giá
mở cửa. Từ 8h30 đến 9h, Sở nhận được các lệnh giao dịch về loại cổ phiếu X
(bao gồm lệnh ATO và lệnh giới hạn) như sau:
Lệnh mua
Số hiệu Số lượng
của lệnh cổ phiếu
C1
300
A3
1.000
A2
700
B1
1.600
C3
1.000
D1
300
C2
1.200

Giá
(đ)
ATO
76.000
75.000
74.000
73.000
72.000
71.000
70.000

Lệnh bán
Số lượng Số hiệu
cổ phiếu của lệnh
9...
Bài 1
Một sở giao dịch chứng khoán thực hiện khớp lệnh định kỳ để xác định giá
đóng cửa. Từ 10g đến 10g30, S đã nhận được lệnh giao dịch về cổ phiếu của
công ty H (bao gồm lệnh ATC và lệnh giới hạn) như sau:
Lệnh mua Giá(đ) Lệnh bán
Số hiệu
của lệnh
Số lượng
cổ phiếu
Số lượng
cổ phiếu
Số hiệu
của lệnh
B1
C1
A1
C2
D1
B2
G1
4.000
12.500
8.000
14.500
9.000
16.500
7.000
ATC
49.000
49.500
50.000
50.500
51.000
51.500
2.000
8.500
16.000
9.500
10.000
6.000
-
A1
B1
A2
C1
D1
E1
-
Yêu cầu:
1. Xác định giá đóng cửa của cổ phiếu H ?
2. Xác định các lệnh giao dịch số c phiếu của từng lệnh giao dịch được
thực hiện ?
Biết rằng: giá đóng cửa của cổ phiếu H phiên giao dịch trước 51.000đ/cổ
phiếu.
Bài 2
Từ 8g30 đến 9g, sở giao dịch chứng khoán đã nhận được các lệnh giao dịch về
cổ phiếu của công ty N (bao gồm lệnh ATO và lệnh giới hạn) như sau:
Lệnh mua Giá(đ) Lệnh bán
Số hiệu
của lệnh
Số lượng
cổ phiếu
Số lượng
cổ phiếu
Số hiệu
của lệnh
C1
F1
E1
A1
D2
3.000
18.000
15.500
18.500
14.000
ATO
68.000
67.500
67.000
66.500
-
8.000
9.000
11.000
15.400
-
A1
D1
E1
F1
1
50 Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán - Người đăng: Bướng Bỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
50 Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán 9 10 449