Ktl-icon-tai-lieu

50 công ty làm thay đổi thế giới

Được đăng lên bởi khongtu613071
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 2 lần
50 companies that change the world

Bìa 1:

50 COÂNG TY LAØM THAY
ÑOÅI THEÁ GIÔÙI
(50 Companies That Changed the
world)
Howard Rothman
Ñoàng taùc giaû cuoán Companies with a Conscience

50 companies that change the world

50 companies that change the world

Bìa 2:
50 Coâng Ty Laøm Thay Ñoåi Theá Giôùi

Theo baïn - trong 200 naêm qua - nhöõng coâng ty naøo coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán cuoäc
soáng vaø haønh tinh cuûa chuùng ta? Những coâng ty naøo ñaõ laøm thay đổi saâu rộng loái soáng của
chuùng ta? Nhöõng coâng ty naøo ñaõ ñöa neàn vaên minh cuûa chuùng ta tieán nhöõng böôùc nhanh vaø
daøi gaàn nhö khoâng töôûng? Ñoù laø nhöõng caâu hoûi maø taùc giả Howard Rothman seõ giaûi ñaùp moät
caùch thuyeát phuïc qua cuoán saùch haáp daãn naøy.
Nhöõng coâng ty trong cuoán saùch naøy ñöôïc xeáp haïng döïa treân tieâu chí veà taàm aûnh
höôûng vaø söï ñoùng goùp cuûa hoï ñoái vôùi neàn kinh teá theá giôùi vaø coäng ñoàng xaõ hoäi. Ñoù khoâng chæ
laø nhöõng coâng ty cuûa Myõ, maø cuûa nhieàu nöôùc khaùc treân theá giôùi, töø nhöõng caùi teân nghe raát
quen thuoäc nhö McDonald’s, Coca-Cola, Boeing, AFP cho ñeán nhöõng caùi teân raát “kyõ thuaät
cao” vaø thôøi thöôïng nhö Microsoft, Sony, Yahoo!, Apple… vaø caû nhöõng coâng ty maø taàm aûnh
höôûng cuûa hoï ñoái vôùi moâi tröôøng soáng vaø neàn hoøa bình cuûa chuùng ta laø raát ñoåi tieâu cöïc, thaäm
chí ñaùng leân aùn.
Howard Rothman seõ moâ taû chi tieát caùch thöùc moãi coâng ty ñaõ goùp phaàn ñònh hình neân
ngaønh thöông maïi toaøn caàu vaø laøm thay ñoåi cuoäc soáng cuûa chuùng ta töø theá kyû 19 cho ñeán
ngaøy hoâm nay.
Moãi coâng ty laø moät baûn phaùc hoïa sinh ñoäng, ñaëc tröng, ñoäc ñaùo quaù trình hình thaønh
vaø phaùt trieån qua thôøi cöïc thònh cho ñeán vò theá hieän nay. Nhöõng ñieåm maïnh - yeáu cuûa töøng
coâng ty cuõng ñöôïc phaân tích trong boái caûnh hoaït ñoäng, hoaøn caûnh lòch söû vaø lónh vöïc kinh
doanh cuï theå. Sau khi ñoïc xong quyeån saùch naøy, baïn haün seõ ñoàng yù vôùi taùc giaû raèng 50 coâng
ty naøy ñuùng laø nhöõng ñaïi dieän vöôït troäi so vôùi caùc coâng ty khaùc trong cuøng lónh vöïc.

50 companies that change the world

Bìa 3:

Veà taùc giaû
Howard Rothman töøng laøm coá vaán cho caùc taäp ñoaøn lôùn vaø ñieàu haønh moät coâng ty
kinh doanh nhoû. Ngoaøi vieäc vieát baùo, laøm bieân taäp vieân, oâng coøn vieát saùch, vieát baûn tin vaø
cung caáp thoâng tin tröïc tuyeán cho nhieàu toå chöùc. OÂng chuyeân vieát veà taàm aûnh höôûng cuûa
coâng ngheä vaø caùc phöông phaùp quaûn lyù ...
50 companies that change the world
Bìa 1:
50 COÂNG TY LAØM THAY
ÑOÅI THEÁ GIÔÙI
(50 Companies That Changed the
world)
Howard Rothman
Ñoàng taùc giaû cuoán Companies with a Conscience
50 công ty làm thay đổi thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 công ty làm thay đổi thế giới - Người đăng: khongtu613071
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
50 công ty làm thay đổi thế giới 9 10 557