Ktl-icon-tai-lieu

52 câu trắc nghiệm kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Bảo Phương
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2031 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1: Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường
và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
 Sai vì
+ nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và
hữu hình của chính phủ tuy nhiên sự can thiệp của chính phủ chỉ nhằm mục địch
- giải quyết các thất bại của thị trường như độc quyền, ngoại ứng , thong tin không đối xứng, hang
hóa công cộng
- phân bổ nguồn lực hợp lý
- giải quyết vấn đề công bằng xã hội
Không thể nói rằng sự điều tiết của bàn tay vô hình của thị trường mạnh hơn hay bàn tay hữu
hình của chính phủ mạnh hơn vì sự can thiệp này ở mỗi nền kinh tế là khác nhau
Câu 2: Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho khu
vực này để cạnh tranh thắng thế KVTN
 Sai vì việc đầu tư phát triển KVCC hay KVTT là do tính toán đến tổng phúc lợi xã hội chứ không
ưu đãi cho bất cứ khu vực nào
Câu 3: Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường ko
đảm bảo đạt được hiệu quả Pareto
 Đúng vì
+ Hiệu quả pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả Pareto nếu như không có
cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt
hại đến bất kỳ ai khác
+ Nếu nền kinh tế vận hành hoàn hảo thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường sẽ đạt hiệu
quả pareto

+Nếu nền kinh tế không ổn định ( độc quyền , ngoại ứng ...) thì việc phân bổ nguồn lực theo cơ
chế thị trường sẽ làm cho tổng lợi ích xã hội giảm.( vd như mất không do độc quyền hay ngoại
ứng gây ra ).Lúc đó cần sự can thiệp của chính phủ nhằm làm tăng tổng phúc lợi xã hội, điều tiết
nền kinh tế đạt hiệu quả pareto
Câu 4: Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn
việc làm cho người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
 Sai vì đây là chính sách trợ cấp cho doanh nghiệp
Câu 5: Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
Sai vì chính phủ có vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô
Câu 6: Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa
hiệu quả
 Đúng vì
+ Hiệu quả pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả Pareto nếu như không có
cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt
hại đến bất kỳ ai khác
+ khi đạt hiệu quả Pareto thì nguồn lực được sử dụng hoàn toàn
Câu 7: Chương trình "Tấm lòn...
Câu 1: Nền kinh tế hỗn hợp nền kinh tế sự điều tiết của cả 2 bàn tay hình của thị trường
và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
Sai vì
+ nền kinh tế hỗn hợp nền kinh tế sự điều tiết của cả 2 bàn tay hình của thị trường
hữu hình của chính phủ tuy nhiên sự can thiệp của chính phủ chỉ nhằm mục địch
- giải quyết các thất bại của thị trường như độc quyền, ngoại ứng , thong tin không đối xứng, hang
hóa công cộng
- phân bổ nguồn lực hợp lý
- giải quyết vấn đề công bằng xã hội
Không thể nói rằng sự điều tiết của bàn tay vô hình của thị trường mạnh hơn hay bàn tay hữu
hình của chính phủ mạnh hơn vì sự can thiệp này ở mỗi nền kinh tế là khác nhau
Câu 2: KVCC khu vực của chính phủ nên chính phủ cần những chính sách ưu đãi cho khu
vực này để cạnh tranh thắng thế KVTN
Sai việc đầu phát triển KVCC hay KVTT do tính toán đến tổng phúc lợi hội chứ không
ưu đãi cho bất cứ khu vực nào
Câu 3: Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo chế thị trường ko
đảm bảo đạt được hiệu quả Pareto
Đúng vì
+ Hiệu quả pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi đạt hiệu quả Pareto nếu như không
cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt
hại đến bất kỳ ai khác
+ Nếu nền kinh tế vận hành hoàn hảo thì phân bổ nguồn lực theo chế thị trường sẽ đạt hiệu
quả pareto
52 câu trắc nghiệm kinh tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
52 câu trắc nghiệm kinh tế công cộng - Người đăng: Bảo Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
52 câu trắc nghiệm kinh tế công cộng 9 10 780