Ktl-icon-tai-lieu

5s

Được đăng lên bởi moc-khue-nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG 5S
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ
quan điểm nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện
lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để
việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn.
5S theo tiếng Nhật là: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” và
“SHITSUKE”.
5S theo tiếng Việt là: “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, SĂN SÓC”
và “SẴN SÀNG”.
5S theo tiếng Anh là: “ SORT”, “SET IN ORDER”, “STANDARDIZE”,
“SUSTAINT” và “SELFDISCIPLINE”.
SERI (Sàng lọc): Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không
cần thiết tại nơi làm việc. Chống xu hướng của con người muốn giữ mọi thứ cho
những trường hợp dự phòng, chỉ giữ những loại dụng cụ, phương tiện tối thiểu hỗ trợ
cho công việc, nên dán nhãn “đỏ” vào những dụng cụ, thiết bị và vật liệu cần thiết giữ
lại.
SEITON (Sắp xếp): Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp lý để
dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng. Khi sắp xếp nên sử dụng những phương tiện
trực quan một cách rõ ràng, đễ mọi người dễ nhận biết, tạo nơi làm việc có tổ chức,
giảm thiểu thời gian tìm kiếm, loại bỏ những hành động dư thừa gây lãng phí thời
gian.
SEISO (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị để
đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. Tất cả mọi thành viên trong đơn vị
đều có ý thức và tham gia giữ gìn vệ sinh, phải có đủ phương tiện, dụng cụ vệ sinh
cho đầy đủ và thích hợp. Công việc vệ sinh là việc làm thường xuyên của mọi người
trong tổ chức, và Ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện.
SEIKETSU (Săn sóc): Là duy trì thường xuyên những việc đã làm, cải tiến
liên tục nơi làm việc để đạt được hiệu quả cao hơn là điều rất quan trọng và c ần thiết.
Xác lập một hệ thống kiểm soát trực quan, như dán nhãn hoặc đánh dấu bằng màu
sắc. Tạo môi trường dễ dàng để duy trì việc sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ.
SHITSUKE (Sẵn sàng): Giáo dục mọi người có ý thức, tạo thói quen tự giác
tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc. Hãy biến mọi việc làm tốt đẹp trở
thành thói quen, niêm yết kết quả đánh giá 5S tại nơi làm việc để khuyết chích việc
tốt và rút kinh nghiệm việc chưa tốt. Kiểm tra định kỳ với những nguyên tắc đã xác
lập, xây dựng và định hình một nền văn hoá trong đơn vị.
1. Mục tiêu chính của chương trình 5S
5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi
trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp, mụ...
VĂN HÓA CHT LƯỢNG 5S
5S là nn tảng cơ bn đ thc hin các hệ thng đảm bo cht lượng xuất phát t
quan điểm nếu làm vic trong mt môi trường lành mnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện
lợi t tinh thn s thoi mái hơn, ng suất lao đng scao hơn và có điu kiện đ
vic áp dng mt hệ thng quản lý chất lượng hiu quả hơn.
5S theo tiếng Nht là: SERI”, SEITON”, SEISO, SEIKETSU và
SHITSUKE.
5S theo tiếng Vit là: SÀNG LỌC, SẮP XP, SCH SẼ, SĂN SÓC
và “SN SÀNG.
5S theo tiếng Anh là: SORT, “SET IN ORDER”, STANDARDIZE,
SUSTAINT” và SELFDISCIPLINE.
SERI (Sàng lọc): Là xem xét, phân loại, chọn la và loại b những thứ không
cn thiết tại nơi làm việc. Chống xu hướng của con người mun gi mi th cho
những trường hợp d phòng, chỉ ginhững loi dụng cụ, phương tin ti thiu h trợ
cho công vic, n dán nn “đ vào những dng c, thiết b và vật liệu cần thiết gi
lại.
SEITON (Sắp xếp): Là b trí, sắp đt mi th nn nắp theo trật tự hợp lý đ
d dàng, nhanh chóng cho vic s dng. Khi sắp xếp nên sử dng nhng phương tin
trực quan mt cách ng, đmọi người d nhn biết, to nơi làm vic có tổ chức,
gim thiu thời gian tìm kiếm, loại bỏ những hành đng dư thừa y lãng phí thời
gian.
SEISO (Sch s): Là gi gìn v sinh tại nơi làm vic, máy móc, thiết b đ
đm bo môi tờng, mquan tại nơi làm vic. Tt c mi thành viên trong đơn v
đu có ý thc và tham gia gi n vsinh, phải có đ pơng tin, dng c vsinh
cho đầy đ thích hợp. Công vic vsinh là việc làm thường xuyên ca mọi người
trong tổ chức, và Ban lãnh đạo thường xuyên kim tra nhắc nhở việc thực hiện.
SEIKETSU (Săn sóc): Là duy trì thường xuyên nhng vic đã làm, cải tiến
liên tục i làm vic đ đạt được hiu quả cao hơn là điu rất quan trng và cn thiết.
Xác lập mt hthng kim soát trực quan, như dán nhãn hoặc đánh dấu bng màu
sc. To môi tờng d dàng để duy trì vic sàng lc, sắp xếp và sch s.
SHITSUKE (Sẵn sàng): Giáo dục mi người có ý thức, tạo thói quen tự giác
tuân th nghiêm ngt các qui định tại i làm vic. Hãy biến mi vic làm tốt đp tr
thành thói quen, niêm yết kết quđánh giá 5S ti nơi làm vic đkhuyết chích việc
tốt và t kinh nghim vic chưa tốt. Kim tra đnh kỳ với những nguyên tắc đã c
lập, xây dựng đnh nh mt nềnn hoá trong đơn v.
1. Mục tu chính ca cơng trình 5S
5S là mt phương pháp rất hiu qu để huy đng con nời, ci tiến môi
trường làm vic và nâng cao năng sut ca doanh nghip, mc tiêu cnh của chương
trình 5S bao gm:
+ Xây dng ý thc cải tiến cho mi người tại nơi làm vic; xây dựng tinh thn
đng đi gia mi người; phát triển vai trò lãnh đo của cán b lãnh đạo cán b
quản lý thông qua các hot đng thực tế; xây dng cơ sở để đưa vào các kỹ thut ci
tiến.
2. Ý nga ca hot đng 5S
5s - Trang 2
5s - Người đăng: moc-khue-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
5s 9 10 552