Ktl-icon-tai-lieu

6 bài lý luận chính trị

Được đăng lên bởi do-anh-khoa
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 7442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bài 1:
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra
từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá
trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng
thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới ở nước ta, Đảng đã rút ra những bài
học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam
theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh".
Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ,
đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động luôn luôn ước
mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no và hạnh
phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và
nhân đạo đã hình thành và phát triển để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi có một lý luận khoa
học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán những thành tựu
khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao động khoa học và
sáng tạo hai ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng kết thực tiễn phong trào đấ...
6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TR
Bài 1:
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ trong đó khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin,
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đây kết luận rút ra
từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá
trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó một quyết định tầm lịch sử quan trọng
thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới nước ta, Đảng đã rút ra những bài
học kinh nghiệm chủ yếu, trong đói học hàng đầu phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc
chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ IX của Đảng khẳng định: Đảng nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam
theo con đường hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng H Chí
Minh".
vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo phát triển chủ
nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ trách nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ,
đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sửhội loài người, quần chúng lao động luôn luôn ước
mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no và hạnh
phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và
nhân đạo đã hình thành và phát triển để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân nhân dân lao động
chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp sản phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi một luận khoa
học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa phê phán những thành tựu
khoa học những giá trị tưởng của nhân loại đạt được trước đó, bằng lao động khoa học
sáng tạo hai ông đã phân tích hội bản, tổng kết thực tiễn phong trào đấu tranh của giai cấp
công nhân nhân dân lao động. C.Mác Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng,
khoa học và nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Trong học
thuyết của mình, hai ông đã chứng minh sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa bản sự quá độ
sang một hội mới không còn chế độ người bóc lột người. Đó chủ nghĩa hội, giai đoạn
đầu của chủ nghĩa cộng sản.
b. Lênin đã bảo vệ, vận dụng sáng tạo phát triển toàn diện lý luận của Mác-Ăngghen
trong điều kiện mới.
Đầu thế kỷ XX, tình nh thế giới đã xuất hiện những đặc điểm mới: Chủ nghĩa bản
chuyển sang giai đoạn tột cùng của nó chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển không đều của chủ
6 bài lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
6 bài lý luận chính trị - Người đăng: do-anh-khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
6 bài lý luận chính trị 9 10 880