Ktl-icon-tai-lieu

800 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán

Được đăng lên bởi roan-dezhan
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 4472 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và
phân tích đầu tư chứng khoán
Chia sẻ bởi 
CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG
KHOÁN
Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
a. Lãi suất cố định
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tƣ vào công ty
Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa
6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ:
a. Được chia cổ tức.
b. Là loại cổ phiếu đƣợc phát hành và đƣợc tổ chức phát hành mua lại
trên thị trƣờng.
c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.
d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
a. Làm tăng lƣợng vốn đầu tƣ cho nền kinh tế
b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
Câu 5: Thị trường thứ cấp
a. Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc
phát hành cổ phiếu và trái phiếu.
b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển
Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đfó các nhà bảo lãnh phát hành cam kếưt sẽ mua
toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được
gọi là:
a. Bảo lãnh tất cả hoặc không
b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
1

Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và
phân tích đầu tư chứng khoán
Chia sẻ bởi 
Câu 7: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký
phát hành ra công chúng:
a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.
c. Đơn xin phép phát hành.
d. Bản cáo bạch
Câu 8: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:
a. Thời gian, giá, số lượng
b. Giá, thời gian, số lƣợng
c. Số lượng, thời gian, giá
d. Thời gian, số lượng, giá
Câu 9: Lệnh giới hạn là lệnh:
a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
b. Đƣợc thực hiện tại mức giá mà ngƣời đặt lệnh chỉ định
c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
d. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.
Câu 10: Lệnh dù...
Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và
phân tích đầu tư chứng khoán
Chia sẻ bởi http://clubtaichinh.net
1
CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG
KHOÁN
Câu 1: Người s hu c phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
a. Lãi sut c định
b. Thu nhp ph thuc vào hot động ca công ty
c. Được quyn bu c ti Đại hi c đông
d. Lãi sut t vn mà mình đầu tƣ vào công ty
Câu 2: Nđu tư mua 10 trái phiếu có mnh giá 100 USD, lãi sut danh nghĩa
6%/năm vi giá 900 USD. Vy hàng năm nhà đầu tư s nhn được tin lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: C phiếu qu:
a. Được chia c tc.
b. loi c phiếu đƣợc phát hành đƣợc t chc phát hành mua li
trên th trƣờng.
c. Người s hu có quyn biu quyết.
d. Là mt phn c phiếu chưa được phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng vi th trường sơ cp
a. Làm tăng lƣợng vn đầu tƣ cho nn kinh tế
b. Làm tăng lượng tin trong lưu thông.
c. Không làm tăng lượng tin trong lưu thông.
d. Giá phát hành do quan h cung cu quyết đnh
Câu 5: Th trường th cp
a. Là nơi các doanh nghip hy động vn trung và dài hn thông qua vic
phát hành c phiếu và trái phiếu.
b. Là nơi mua bán các loi chng khoán kém cht lượng
c. Là nơi mua bán các chng khoán đã phát hành
d. Là th trưng chng khoán kém phát trin
Câu 6: Hình thc bo lãnh trong đcác nhà bo lãnh phát hành cam kếưt s mua
toàn b chng khoán ca t chc phát hành cho h có th bán hết hay không đưc
gi là:
a. Bo lãnh tt c hoc không
b. Bo lãnh vi c gng ti đa
c. Bo lãnh vi cam kết chc chn.
d. Bo lãnh vi hn mc ti thiu
800 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
800 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán - Người đăng: roan-dezhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
800 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán 9 10 791