Ktl-icon-tai-lieu

87 bài tập nguyên lý kinh tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Thọ
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 4181 lần   |   Lượt tải: 5 lần
87 Bài tập Nguyên lý Kinh tế

Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com)

BẢNG PHÂN LOẠI BÀI TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT
Chương IV:
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 73
Bài 74
Bài 75
Bài 83

Chương V:
HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
THẶNG DƯ
Bài 5 Bài 29 Bài 53
Bài 6 Bài 30 Bài 54
Bài 7 Bài 31 Bài 55
Bài 8 Bài 32 Bài 56
Bài 9 Bài 33 Bài 57
Bài 10 Bài 34 Bài 58
Bài 11 Bài 35 Bài 59
Bài 12 Bài 36 Bài 62
Bài 13 Bài 37 Bài 68
Bài 14 Bài 38 Bài 69
Bài 15 Bài 39 Bài 70
Bài 16 Bài 40 Bài 71
Bài 17 Bài 41 Bài 72
Bài 18 Bài 42 Bài 76
Bài 19 Bài 43 Bài 77
Bài 20 Bài 44 Bài 78
Bài 21 Bài 45 Bài 79
Bài 22 Bài 46 Bài 80
Bài 23 Bài 47 Bài 81
Bài 24 Bài 48 Bài 82
Bài 25 Bài 49 Bài 84
Bài 26 Bài 50 Bài 85
Bài 27 Bài 51 Bài 86
Bài 28 Bài 52 Bài 87

1

Chương VI:
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐỘC QUYỀN
Bài 60
Bài 61
Bài 63
Bài 64
Bài 65
Bài 66
Bài 67

87 Bài tập Nguyên lý Kinh tế

Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com)

Bài 01 (Tr.08/SBT):
Loại
doanh
nghiệp
(1)
I
II
III
IV
∑

Tldcb
(giờ/sp)

Sản
phẩm

∑Tldcb
(giờ)

(2)
3
5
6
7

(3)
100
600
200
100
1,000

(4)
300
3,000
1,200
700
5,200

Tldxhct
(5)

5.2

Lợi thế
của sản
phẩm
(6)
2.2
0.2
-0.8
-1.8

Lời lỗ
(7)
220
120
-160
-180
0

Tính thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra một đơn vị hàng hóa:
Ta có thời gian lao động xã hội cần thiết:
Tldxhct = ∑Tldcb / ∑Sản phẩm

[(5) = (4) / (3)]

Trong đó tổng thời gian lao động cá biệt:
∑Tldcb = Tldcb x Sản phẩm

[(4) = (2) x (3)]

Cho biết ưu thế hoặc bất lợi của mỗi doanh nghiệp:
Vì nhóm doanh nghiệp I và II có Tldcb < Tldxhct nên nhóm doanh nghiệp I và II
có ưu thế.
Vì nhóm doanh nghiệp III và IV có Tldcb > Tldxhct nên nhóm doanh nghiệp III
và IV bị bất lợi.
Công thức tính lợi thế của sản phẩm:

[(6) = (5) – (2)]

Trong trường hợp bài toán yêu cầu tính lời lỗ của doanh nghiệp, nếu tất cả
sản phẩm được tiêu thụ hết với giá cả phù hợp với giá trị.
Lời lỗ của doanh nghiệp:

[(7) = (3) x (5) – (4)]

2

87 Bài tập Nguyên lý Kinh tế

Võ Mạnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com)

Bài 02 (Tr.09/SBT):
Năng suất lao động tăng lên 2 lần:
Căn cứ theo lý thuyết: Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với thời gian lao
động sản xuất ra h{ng hóa, ngược lại, lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ nghịch với
năng suất lao động.
Tổng giá trị sản phẩm:

80 đô-la

Tổng số lượng sản phẩm: 16 x 2 = 32
Giá trị một sản phẩm:

80 / 32 = 2.5

Vậy khi năng suất lao động tăng lên 2 lần thì giá trị của một sản phẩm cũng
giảm 2 lần, từ 5 đô-la xuống 2.5 đô-la.
Cường độ lao động tăng lên 1.5 lần:
Căn cứ theo lý thuyết: Tăng cường độ lao động ...
87 Bài tp Nguyên lý Kinh t Võ Mnh Lân (vomanhlan3005@gmail.com)
1
BNG PHÂN LOI BÀI TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT
Chương IV:
HC THUYT GIÁ TR
Chương V:
HC THUYT GIÁ TR
THẶNG DƯ
Chương VI:
CH NGHĨA TƯ BẢN
ĐỘC QUYN
Bài 1
Bài 5
Bài 29
Bài 53
Bài 60
Bài 2
Bài 6
Bài 30
Bài 54
Bài 61
Bài 3
Bài 7
Bài 31
Bài 55
Bài 63
Bài 4
Bài 8
Bài 32
Bài 56
Bài 64
Bài 73
Bài 9
Bài 33
Bài 57
Bài 65
Bài 74
Bài 10
Bài 34
Bài 58
Bài 66
Bài 75
Bài 11
Bài 35
Bài 59
Bài 67
Bài 83
Bài 12
Bài 36
Bài 62
Bài 13
Bài 37
Bài 68
Bài 14
Bài 38
Bài 69
Bài 15
Bài 39
Bài 70
Bài 16
Bài 40
Bài 71
Bài 17
Bài 41
Bài 72
Bài 18
Bài 42
Bài 76
Bài 19
Bài 43
Bài 77
Bài 20
Bài 44
Bài 78
Bài 21
Bài 45
Bài 79
Bài 22
Bài 46
Bài 80
Bài 23
Bài 47
Bài 81
Bài 24
Bài 48
Bài 82
Bài 25
Bài 49
Bài 84
Bài 26
Bài 50
Bài 85
Bài 27
Bài 51
Bài 86
Bài 28
Bài 52
Bài 87
87 bài tập nguyên lý kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
87 bài tập nguyên lý kinh tế - Người đăng: Nguyễn Đức Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
87 bài tập nguyên lý kinh tế 9 10 124