Ktl-icon-tai-lieu

AEC Hội Nhập Sâu và Rộng

Được đăng lên bởi tailieuhoctap02081997
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FOREIGN TRADE UNIVERSITY
FOREIGN TRADE UNIVERSITY
FACULTY OF INTERNATIONAL ECONOMICS
---------***--------

ESSAY
MACROECONOMICS

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
AND ITS IMPACTS ON THE
LABOUR MARKET OF VIETNAM

Group

: AEC Team

Class

: Advanced Program of Business Administration

Intake/Cohort

: K53

Instructor

: Ph.D. Hoang Xuan Binh

Hanoi, November 2015

MEMBERS OF THE GROUP

1. Nguyen Thuy Anh

- 1412280004 - Eng 14

2. Nguyen Tran Thuy Duong

- 1417280020 - Eng 13

3. Vu Phuong Hanh

- 1411280031 - Eng 14

4. Pham Linh

- 1413280045 - Eng 13

5. Mai Ha Linh

- 1416280048 - Eng 14

6. Le Thuy Linh

- 1417280050 - Eng 13

7. Pham Phuong Linh

- 1412280046 - Eng 14

8. Le Thanh Long

- 1412280056 - Eng 14

9. Duong Huyen Thanh

- 1417280080 - Eng 13

10. Dang Ngoc Minh Thu

- 1412280086 - Eng 13

11. Le Tuan Trung

- 1412280092 - Eng 13

2

Table of Contents
A. INTRODUCTION ..................................................................................................................5
I. The reason for chosen topic ................................................................................................. 5
II. The purpose ........................................................................................................................ 5
III. The scope .......................................................................................................................... 5
IV. . The limitation ................................................................................................................. 5
B. BODY .................................................................................................................................. 6
I. Theory review ........................................................................................................................6
1. Definition ...........................................................................................................................6
2. Components .................................................................................................................... 6
2.1. Labor supply ............................................................................................................ 6
2.2. Labor demand.............................................................................................................7
II. An overview about ASEAN Economic Community......................................................... 7
1. Introduction of ASEAN Economic ...
FOREIGN TRADE UNIVERSITY
FOREIGN TRADE UNIVERSITY
FACULTY OF INTERNATIONAL ECONOMICS
---------***--------
ESSAY
MACROECONOMICS
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
AND ITS IMPACTS ON THE
LABOUR MARKET OF VIETNAM
Group : AEC Team
Class : Advanced Program of Business Administration
Intake/Cohort : K53
Instructor : Ph.D. Hoang Xuan Binh
Hanoi, November 2015
AEC Hội Nhập Sâu và Rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AEC Hội Nhập Sâu và Rộng - Người đăng: tailieuhoctap02081997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
AEC Hội Nhập Sâu và Rộng 9 10 197