Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng cửa QTNL đến KQSXKD của DNNVV VN

Được đăng lên bởi doduytan29
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
---------o0o---------

Công trình tham dự Cuộc thi
Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương 2013 – 2014

Tên công trình: ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN KẾT
QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
TẠI VIỆT NAM

Nhóm ngành: KD2

Hà Nội, tháng 5 năm 2014

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ ẢNH
HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .......................................................... 4
1. Tổng quan về quản trị nhân lực..................................................................... 4
1.1. Khái niệm về quản trị nhân lực.............................................................. 4
1.2. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực ....................................... 6
2. Tổng quan về nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị nhân lực đến kết quả
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ........................................................... 15
2.1. Các nghiên cứu nước ngoài ................................................................. 15
2.2. Các nghiên cứu trong nước.................................................................. 17
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
ĐẾN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM ..................................................................... 18
1. Tổng quan chung về các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam .............. 18
1.1. Cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam và vai trò của các DNNVV ............... 18
1.2. Những khó khăn của DNNVV VN ........................................................ 19
2. Phân tích ảnh hưởng của quản trị nhân lực đến kết quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam ......................................... 22
2.1. Tổng quan số liệu sử dụng ................................................................... 22
2.2. Mô hình ................................................................................................ 25
2.3. Kết quả ước lượng ................................................................................ 27

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG
ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA ................................................................................................... 31
1. Xu hướng quản t...
B GIÁO DO
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOẠI THƯƠNG
---------o0o---------
Công trình tham d Cuc thi
Sinh viên nghiên cu khoa học Trường Đại hc Ngoại thương 2013 2014
Tên công trình: ẢNH HƯỞNG CA QUN TR NHÂN LC ĐN KT
QU SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP NH VÀ VA
TI VIT NAM
Nhóm ngành: KD2
Hà N
Ảnh hưởng cửa QTNL đến KQSXKD của DNNVV VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng cửa QTNL đến KQSXKD của DNNVV VN - Người đăng: doduytan29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Ảnh hưởng cửa QTNL đến KQSXKD của DNNVV VN 9 10 191