Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của vận động hành lang tới vụ kiện cá tra cá basa của Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
3
Ch¬ng 1: ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa.
4
1.1 Tæng quan vÒ vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña Mü ®èi víi ViÖt Nam
4
1.2 Qu¸ tr×nh vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn 8
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa.
13
2.1 Kh¸i niªm vÒ vËn ®éng hµnh lang
13
2.1.1 §Þnh nghÜa vËn ®éng hµnh lang
13
2.1.2 Ph¬ng thøc vËn ®éng hµnh lang trªn thÞ trêng Mü
13
2.1.3 T¸c dông vµ ý nghÜa cña vËn ®éng hµnh lang
15
2.1.3.1 T¸c dông
15
2.1.3.2 ý nghÜa
17
2.1.4 Sù cÇn thiÕt cña vËn ®éng hµnh lang
18
2.2 VËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña ViÖt Nam
19
2.2.1 Sù vËn ®éng hµnh lang cña vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa
19
2.2.2 ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn
24
2.3 Nguyªn nh©n, u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña ViÖt Nam trong vô kiÖn
26
2.3.1 u ®iÓm
26
2.3.2 nhîc ®iÓm
26
2.3.3 Nguyªn nh©n
27
Ch¬ng 3: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p vÒ vËn ®éng hµnh lang ®èi víi
chÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ
29
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm
29
3.2 Gi¶i ph¸p
31
KÕt luËn
33
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
34

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra hÕt søc nhanh
chãng th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh song ph¬ng, ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia. Trong qu¸
tr×nh nµy, hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ lµ khÝa c¹nh quan träng nhÊt vµ giµnh ®îc sù u tiªn
nhiÒu nhÊt trªn c¸c bµn ®µm ph¸n.

Còng gièng nh c¸c níc kh¸c, ViÖt Nam ®ang tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh toµn
cÇu ho¸ nµy. ViÖt Nam ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi kho¶ng 170 níc trªn thÕ giíi, lµ
thµnh viªn cña khu vôc mËu dÞch tù do ASEAN, ®· kÝ kÕt nhiÒu hiÖp ®Þnh song ph¬ng víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ chóng ta vÉn ®ang tiÕp tôc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh hîp
t¸c ho¸ c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng, ®Æc biÖt lµ vÒ kinh tÕ. Tuy nhiªn, chóng ta míi
chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp chung ho¸ sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®îc mét thêi gian
ng¾n v× vËy nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña chóng ta cßn nhiÒu nhîc ®iÓm vµ kinh nghiÖm
kinh doanh quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. MÆc dï c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng nhng chóng ta còng gÆp kh«ng Ýt c¸c thÊt b¹i
trªn thÞ trêng quèc tÕ mµ lÝ do chÝnh lµ chóng ta kh«ng n¾m râ luËt ch¬i trªn c¸c thÞ
trêng nµy. Mét trong c¸c vÝ dô ®iÓn h×nh lµ vô kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¸n
ph¸ gi¸ c¸ tra, c¸ basa cña HiÖp héi c¸c nhµ nu«i c¸ nheo Mü (CFA). Trong vô kiÖn
nµy CFA ®· tËn dông ho¹t ®éng VËn ®éng hµnh lang vµ ®©y lµ lÝ do quan träng ®Ó hä
giµnh ®îc chiÕn th¾ng.
V× vËy ®Ó lµm râ vÒ vËn ®éng hµnh lan...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3
Ch¬ng 1: nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa. 4
1.1 Tæng quan vÒ vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña Mü ®èi víi ViÖt Nam 4
1.2 Qu¸ tr×nh vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn 8
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa.
13
2.1 Kh¸i niªm vÒ vËn ®éng hµnh lang 13
2.1.1 §Þnh nghÜa vËn ®éng hµnh lang 13
2.1.2 Ph¬ng thøc vËn ®éng hµnh lang trªn thÞ trêng Mü 13
2.1.3 T¸c dông vµ ý nghÜa cña vËn ®éng hµnh lang 15
2.1.3.1 T¸c dông 15
2.1.3.2 ý nghÜa 17
2.1.4 Sù cÇn thiÕt cña vËn ®éng hµnh lang 18
2.2 VËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña ViÖt Nam 19
2.2.1 Sù vËn ®éng hµnh lang cña vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa 19
2.2.2 nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn 24
2.3 Nguyªn nh©n, u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña ViÖt Nam trong vô kiÖn 26
2.3.1 u ®iÓm 26
2.3.2 nhîc ®iÓm 26
2.3.3 Nguyªn nh©n 27
Ch¬ng 3: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p vÒ vËn ®éng hµnh lang ®èi víi
chÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ 29
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm 29
3.2 Gi¶i ph¸p 31
KÕt luËn 33
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 34
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra hÕt søc nhanh
chãng th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh song ph¬ng, ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia. Trong qu¸
tr×nh nµy, hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ lµ khÝa c¹nh quan träng nhÊt vµ giµnh ®îc sù u tiªn
nhiÒu nhÊt trªn c¸c bµn ®µm ph¸n.
Ảnh hưởng của vận động hành lang tới vụ kiện cá tra cá basa của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của vận động hành lang tới vụ kiện cá tra cá basa của Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ảnh hưởng của vận động hành lang tới vụ kiện cá tra cá basa của Việt Nam 9 10 790