Ktl-icon-tai-lieu

APEC 2006 và kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
APEC 2006 vμ vÞ thÕ ViÖt Nam
TuÇn lÔ cÊp cao APEC 2006 sÏ diÔn t¹i Hµ Néi tõ ngµy 12 - 19/11/2006. §©y lµ
mét Héi nghÞ quèc tÕ quan träng lÇn ®Çu tiªn ViÖt Nam ®¨ng cai tæ chøc. NhËn
thøc ®−îc tinh thÇn ®ã, ®Õn nay c¸c c¬ quan ®−îc chØ ®¹o chuÈn bÞ ®∙ thùc hiÖn
rÊt tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra, c«ng t¸c chuÈn bÞ cña ViÖt Nam ®∙ ®−îc §oµn c«ng t¸c
cña APEC ®i tiÒn tr¹m, kiÓm tra kh¼ng ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ tèt, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn
hµnh Héi nghÞ cÊp cao. Nh− vËy, ®Õn thêi ®iÓm nµy tÊt c¶ c¸c phÇn viÖc quan
träng chuÈn bÞ cho Héi nghÞ Th−îng ®Ønh APEC ®∙ c¬ b¶n hoµn thµnh. ViÖt Nam
®∙ s½n sµng cho mét APEC "H−íng tíi mét céng ®ång n¨ng ®éng v× sù ph¸t triÓn
bÒn v÷ng vμ thÞnh v−îng" thµnh c«ng tèt ®Ñp!
§Ó hoµn thµnh tèt c«ng t¸c phôc vô cho Héi nghÞ, cuèi th¸ng 9 võa qua, Thñ t−íng
NguyÔn TÊn Dòng ®· cã buæi gÆp gì c¸c c¬ quan h÷u quan vµ trùc tiÕp ®i kiÓm tra, ®«n
®èc c¸c phÇn viÖc liªn quan. Thñ t−íng chØ ®¹o ®Ó Héi nghÞ tæ chøc ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt,
c¸c c¬ quan cÇn khÈn tr−¬ng, chuÈn bÞ kü mäi c«ng viÖc, sau ®ã tiÕn hµnh tæng duyÖt
®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn sai sãt cã ngay biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Thñ t−íng yªu cÇu, Héi nghÞ
cÊp cao APEC cÇn ®−îc tæ chøc trªn tinh thÇn chu ®¸o, tr©n träng, th©n t×nh vµ an toµn
nh−ng tiÕt kiÖm.
Theo «ng Vò Khoan, §Æc ph¸i viªn cña Thñ t−íng phô tr¸ch vÒ APEC 2006 th× ViÖt
Nam ®· khëi ®éng nh÷ng ho¹t ®éng chuÈn bÞ cho Héi nghÞ cÊp cao APEC lÇn thø 14 do
ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn ®¨ng cai tæ chøc vµo th¸ng 11-2006. N¨m APEC 2006 lµ sù kiÖn
quèc tÕ lín nhÊt tõ tr−íc ®Õn nay tæ chøc t¹i ViÖt Nam, mµ träng t©m lµ TuÇn CÊp cao
APEC diÔn ra tõ ngµy 12 ®Õn 19-11-2006 t¹i Hµ Néi. §©y võa lµ vinh dù, niÒm tù hµo
võa lµ sù ®ãng gãp lín nhÊt cña VN vµo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña APEC; thÓ hiÖn sinh
®éng h×nh ¶nh vµ vÞ thÕ quèc tÕ ngµy cµng cao cña VN ë khu vùc vµ thÕ giíi.
§Ó chuÈn bÞ cho N¨m APEC 2006, ñy ban Quèc gia vÒ APEC 2006 ®−îc thµnh lËp
víi träng tr¸ch tæ chøc N¨m APEC 2006 thµnh c«ng, an toµn, chu ®¸o, mang ®Ëm dÊu
Ên truyÒn thèng vµ v¨n hãa ViÖt Nam - mét d©n téc yªu hßa b×nh, ®éc lËp, tù do vµ giµu
lßng mÕn kh¸ch. TiÕp theo viÖc tæ chøc thµnh c«ng Héi nghÞ CÊp cao Ph¸p ng÷ lÇn thø
7, Héi nghÞ CÊp cao ASEAN lÇn thø 6 vµ Héi nghÞ CÊp cao ¸ - ¢u (ASEM) lÇn thø 5,
viÖc ®¨ng cai tæ chøc N¨m APEC 2006 thÓ hiÖn quyÕt t©m cña ViÖt Nam tiÕp tôc ®Èy
m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, tÝch cùc tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp
thiÕt cña khu vùc vµ thÕ giíi. §iÒu ®ã cµng cã ý nghÜa khi sù kiÖn nµy diÔn ra trong thêi
®iÓm ViÖt Nam ®ang tËp trung nç lùc ®È...
APEC 2006 vμ vÞ thÕ ViÖt Nam
TuÇn lÔ cÊp cao APEC 2006 sÏ diÔn t¹i Hµ Néi tõ ngµy 12 - 19/11/2006. §©y lµ
mét Héi nghÞ quèc tÕ quan träng lÇn ®Çu tiªn ViÖt Nam ®¨ng cai tæ chøc. NhËn
thøc ®îc tinh thÇn ®ã, ®Õn nay c¸c c¬ quan ®îc chØ ®¹o chuÈn bÞ ® thùc hiÖn
rÊt tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra, c«ng t¸c chuÈn bÞ cña ViÖt Nam ® ®îc §oµn c«ng t¸c
cña APEC ®i tiÒn tr¹m, kiÓm tra kh¼ng ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ tèt, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn
hµnh Héi nghÞ cÊp cao. Nh vËy, ®Õn thêi ®iÓm nµy tÊt c¶ c¸c phÇn viÖc quan
träng chuÈn bÞ cho Héi nghÞ Thîng ®Ønh APEC ® c¬ b¶n hoµn thµnh. ViÖt Nam
® s½n sµng cho mét APEC "Híng tíi mét céng ®ång n¨ng ®éng v× sù ph¸t triÓn
bÒn v÷ng vμ thÞnh vîng" thµnh c«ng tèt ®Ñp!
§Ó hoµn thµnh tèt c«ng t¸c phôc vô cho Héi nghÞ, cuèi th¸ng 9 võa qua, Thñ tíng
NguyÔn TÊn Dòng ®· cã buæi gÆp gì c¸c c¬ quan h÷u quan vµ trùc tiÕp ®i kiÓm tra, ®«n
®èc c¸c phÇn viÖc liªn quan. Thñ tíng chØ ®¹o ®Ó Héi nghÞ tæ chøc ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt,
c¸c c¬ quan cÇn khÈn tr¬ng, chuÈn bÞ kü mäi c«ng viÖc, sau ®ã tiÕn hµnh tæng duyÖt
®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn sai sãt cã ngay biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Thñ tíng yªu cÇu, Héi nghÞ
cÊp cao APEC cÇn ®îc tæ chøc trªn tinh thÇn chu ®¸o, tr©n träng, th©n t×nh vµ an toµn
nhng tiÕt kiÖm.
Theo «ng Vò Khoan, §Æc ph¸i viªn cña Thñ tíng phô tr¸ch vÒ APEC 2006 th× ViÖt
Nam ®· khëi ®éng nh÷ng ho¹t ®éng chuÈn bÞ cho Héi nghÞ cÊp cao APEC lÇn thø 14 do
ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn ®¨ng cai tæ chøc vµo th¸ng 11-2006. N¨m APEC 2006 lµ sù kiÖn
quèc tÕ lín nhÊt tõ tríc ®Õn nay tæ chøc t¹i ViÖt Nam, mµ träng t©m lµ TuÇn CÊp cao
APEC diÔn ra tõ ngµy 12 ®Õn 19-11-2006 t¹i Hµ Néi. §©y võa lµ vinh dù, niÒm tù hµo
võa lµ sù ®ãng gãp lín nhÊt cña VN vµo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña APEC; thÓ hiÖn sinh
®éng h×nh ¶nh vµ vÞ thÕ quèc tÕ ngµy cµng cao cña VN ë khu vùc vµ thÕ giíi.
§Ó chuÈn bÞ cho N¨m APEC 2006, ñy ban Quèc gia vÒ APEC 2006 ®îc thµnh lËp
víi träng tr¸ch tæ chøc N¨m APEC 2006 thµnh c«ng, an toµn, chu ®¸o, mang ®Ëm dÊu
Ên truyÒn thèng vµ v¨n hãa ViÖt Nam - mét d©n téc yªu hßa b×nh, ®éc lËp, tù do vµ giµu
lßng mÕn kh¸ch. TiÕp theo viÖc tæ chøc thµnh c«ng Héi nghÞ CÊp cao Ph¸p ng÷ lÇn thø
7, Héi nghÞ CÊp cao ASEAN lÇn thø 6 vµ Héi nghÞ CÊp cao ¸ - ¢u (ASEM) lÇn thø 5,
viÖc ®¨ng cai tæ chøc N¨m APEC 2006 thÓ hiÖn quyÕt t©m cña ViÖt Nam tiÕp tôc ®Èy
m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, tÝch cùc tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp
thiÕt cña khu vùc vµ thÕ giíi. §iÒu ®ã cµng cã ý nghÜa khi sù kiÖn nµy diÔn ra trong thêi
®iÓm ViÖt Nam ®ang tËp trung nç lùc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp Tæ chøc
Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). T¹i Héi nghÞ APEC lÇn nµy, ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu hy väng
lín ®Æt ra c¸c môc tiªu quan träng nh»m tranh thñ c¬ héi ®Ó héi nhËp quèc tÕ. §ã lµ,
ViÖt Nam mong muèn ®ãng gãp vµo viÖc ph¸t triÓn cña tiÕn tr×nh APEC, lµm cho APEC
thùc chÊt vµ cã hiÖu qu¶ h¬n; th«ng qua APEC t¹o dùng tèt h¬n n÷a h×nh ¶nh ViÖt Nam
n¨ng ®éng, mÕn kh¸ch, cã b¶n s¾c v¨n hãa ®éc ®¸o vµ th«ng qua APEC ®Ó thóc ®Èy
quan hÖ cña ViÖt Nam víi c¸c nÒn kinh tÕ thµnh viªn v× c¸c nÒn kinh tÕ nµy chiÕm mét
tØ träng rÊt lín trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn tiÕp
xóc, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c.
Lµ mét trong nh÷ng níc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp, nhng ViÖt Nam vÉn tham gia
APEC víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn b×nh ®¼ng. Tuy nhiªn, cã b×nh ®¼ng thùc sù hay
kh«ng th× tr×nh ®é ph¸t triÓn ®ãng vai trß rÊt quan träng. ChÝnh v× vËy, viÖc th«ng qua
c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, th¬ng m¹i, hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ víi c¸c níc
thµnh viªn ph¸t triÓn trong APEC sÏ gióp ViÖt Nam ph¸t triÓn nhanh h¬n, tõng bíc rót
ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c thµnh viªn kh¸c cña tæ chøc nµy. Bªn c¹nh ®ã, th«ng qua
c¸c thÓ chÕ quèc tÕ vµ khu vùc còng lµm cho quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc thµnh
1
APEC 2006 và kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
APEC 2006 và kinh tế Việt Nam - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
APEC 2006 và kinh tế Việt Nam 9 10 94