Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải bài tập Phân tích dự án

Được đăng lên bởi mr-leson88
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giải bài tập Phân tích dự án
1.a/. SL, DT hòa vốn của công ty D:
Xo = ĐP/(p-a).
= 150 tỷ/(20 000 – 5 000).
= 10 triệu mét.
DTo = ĐP/(1 – BP/DT).
= 150 tỷ/(1 – 5 000/20 000).
= 200 tỷ đồng.
EBT = (SL thực tế - xo)(p – a).
= (9tr – 10 tr)(20 000 – 5 000).
= - 15 tỷ đồng (lỗ).
CSHV = 10 tr/ 25 tr = 40%.
b/. Dự án nhà máy M có:
ĐP = 60 tỷ, p = 60 000 đồng.
a = 5 000 + (1,5 * 20 000) = 35 000 đồng.
 Xo = 60 tỷ/(60 000 – 35 000).
= 2,4 triệu sản phẩm.
DTo = 60 tỷ/(1 – 35 000/60 000).
= 144 tỷ đồng.
CSHV = 2,4 tr/ 5 tr = 48%.
c/. Phân tích kết quả:
 Trước khi có dự án:
EBT = - 15 tỷ đồng (lỗ).
 Sau khi có dự án:
* Kết quả của dự án nhà máy M:
EBT = [(4 tr * 40 000)] – [(4 tr * 35 000) + 60 tỷ)].
= - 40 tỷ đồng (lỗ).
* Kết quả của công ty dệt D:
Ngoài sản lượng bán ra là 9 triệu mét vải, cty D còn tiêu thụ nội bộ
(cung cấp cho M = 1,5 * 4 tr = 6 tr mét)  SL thực tế = 9 + 6 = 15 triệu
mét.
EBT = (15tr – 10 tr)(20 000 – 5 000).
= 75 tỷ đồng.
* Kết quả toàn cty: lãi 35 tỷ đồng  Nên thực hiện dự án.

Kết luận: Khi phân tích một dự án, cần lưu ý.
 Không xét kết quả riêng lẻ của dự án,mà phải so sánh tình trạng
trước và sau khi có dự án để tránh bỏ sót các tác động phụ của dự
án.

 Cần chú ý vấn đề chuyển giá (transfer) giữa các công ty thành viên
trong tổng công ty (người ta tính giá để cty nầy có lãi, cty kia lỗ và
ngược lại. Trong thí dụ trên, nếu giá vải của D cung cấp cho M là giá
thành, tức 7.500 đồng thì D vẫn lỗ 15 tỷ; M lãi 50 tỷ; toàn cty vẫn lãi
35 tỷ, nhưng ta có kết quả ngược với trường hợp trên).

2. Xét dự án mua sắm thiết bị cho doanh nghiệp:
Trong trường hợp này là lựa chọn giữa khoan giếng và hợp đồng với
cty cấp nước. Do đây là dự án nội bộ nên ta không tính được lãi,lỗ, mà chỉ
chọn phương án nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp với chi phí
thấp nhất. Vậy, ta sẽ không tính thuế, lãi vay  áp dụng p/p đánh giá theo
quan điểm nội bộ (quan điểm ngân quỹ), và dùng chỉ tiêu B/C.
Chọn phương án (1) là phương án chuẩn để so sánh.
So sánh (2) và (1) bằng cách đánh giá hiệu quả của phương án ∆:
∆ = (2) – (1).
Vậy:
Io (∆) = Io(2) - Io(1) = 200 – 6 = 194 triệu đồng.
v (∆) = v(2) - v(1) = 40 – 0 = 40 triệu đồng.
CPhđ (∆) = CPhđ(2) - CPhđ (1)
= (25 + 32) – 0 = 57 triệu đồng.
CPđt (∆) = [Io(∆) - v(∆)] * r/[1 – (1+r)-n] + v(∆)*r.
= [194 – 40] * 0,15/[1 – (1+0,15)-10] + (40*0,15).
= 36,7 triệu đồng.
B(∆): Lợi ích của phương án (2) so với (1). Đó là khi khoan giếng,
xí nghiệp sẽ tiết kiệm được số tiền hàng năm lẻ ra phải trả cho công ty cấp
nước.
B(∆)...
Bài giải bài tập Phân tích dự án
1.a/. SL, DT hòa vốn của công ty D:
X
o
= ĐP/(p-a).
= 150 tỷ/(20 000 – 5 000).
= 10 triệu mét.
DT
o
= ĐP/(1 – BP/DT).
= 150 tỷ/(1 – 5 000/20 000).
= 200 tỷ đồng.
EBT = (SL thực tế - x
o
)(p – a).
= (9tr – 10 tr)(20 000 – 5 000).
= - 15 tỷ đồng (lỗ).
CSHV = 10 tr/ 25 tr = 40%.
b/. Dự án nhà máy M có:
ĐP = 60 tỷ, p = 60 000 đồng.
a = 5 000 + (1,5 * 20 000) = 35 000 đồng.
X
o
= 60 tỷ/(60 000 – 35 000).
= 2,4 triệu sản phẩm.
DT
o
= 60 tỷ/(1 – 35 000/60 000).
= 144 tỷ đồng.
CSHV = 2,4 tr/ 5 tr = 48%.
c/. Phân tích kết quả:
Trước khi có dự án:
EBT = - 15 tỷ đồng (lỗ).
Sau khi có dự án:
* Kết quả của dự án nhà máy M:
EBT = [(4 tr * 40 000)] – [(4 tr * 35 000) + 60 tỷ)].
= - 40 tỷ đồng (lỗ).
* Kết quả của công ty dệt D:
Ngoài sản lượng bán ra là 9 triệu mét vải, cty D còn tiêu thụ nội bộ
(cung cấp cho M = 1,5 * 4 tr = 6 tr mét) SL thực tế = 9 + 6 = 15 triệu
mét.
EBT = (15tr – 10 tr)(20 000 – 5 000).
= 75 tỷ đồng.
* Kết quả toàn cty: lãi 35 tỷ đồng Nên thực hiện dự án.
Kết luận: Khi phân tích một dự án, cần lưu ý.
Không xét kết quả riêng lẻ của dự án,mà phải so sánh tình trạng
trước và sau khi có dự án để tránh bỏ sót các tác động phụ của dự
án.
Bài giải bài tập Phân tích dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giải bài tập Phân tích dự án - Người đăng: mr-leson88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giải bài tập Phân tích dự án 9 10 103