Ktl-icon-tai-lieu

bài giải kế toán tài chính 1

Được đăng lên bởi huythien90
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 3321 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be
1
CHÖÔNG 3 :ÑÒNH GIAÙ COÅ PHAÀN THÖÔØNG
I. CAÂU HOÛI
Baøi 1
a) Taát caû caùc coå phaàn thöôøng coù möùc ñoä ruûi ro ngang baèng nhau ñöôïc
ñònh giaù treân cô sôû tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi nhö nhau
Ñuùng
b) Giaù trò cuûa caùc coå phaàn thöôøng baèng vôùi hieän giaù cuûa taát caû caùc
khoûang thu nhaäp coå töùc trong töông lai
Ñuùng
Baøi 2: Caùc nhaø ñaàu khi mua coå phaàn cuûa moät coâng ty hoï coù theå nhaän ñöôïc thu
nhaäp döôùi hình thöùc thaëng voán ñaàu hoaëc thu nhaäp côû töùc, tuy nhieân giaù coå
phaàn töông lai thì luoân ñöôïc döï treân doøng thu nhaäp coå töùc. Nhöõng nha ñaàu maø
troâng chôø vaøo thaëng dö voán ñaàu tö coù leõ hoï ñang ñaàu tö vaøo coå phaàn taêng tröôûng
Baøi 3:
09.109
1
.
1
11010
0
P
Baøi 4:
125.0
40
5
r
Baøi 5:
33.333
%
5
%
8
10
0
P
Baøi 6: Trong naêm thöù naêm thu nhaäp seõ gia taêng ñeán 15* (1.05)
4
= 18.23 $ moät coå
phaàn. Giaù döï kieán moät coå phaàn vaøo naêm thöù 4 laø 18.23 $ / 0.08 = 227.91
$05.203
08
.
1
91.227
08
.
1
05.1*10
08
.
1
05.1*10
08
.
1
05.1*10
08
.
1
10
44
4
3
2
2
0
P
Baøi 7:
83.1455.18733.33333.333
08
.
0
15
0
PVGOPVGOP
Baøi 8: Doøng thu nhaäp coå töùc vaø giaù coå phaàn cuûa coâng ty Z gia taêng nhö sau:
Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3
Coå töùc 10 10.5 11.03
Giaù coå phaàn 350 367.5 385.88
Tính toùan tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi:
Töø naêm 0 ñeán naêm 1 :
08.0
33
.
333
33.33335010
bài giải kế toán tài chính 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giải kế toán tài chính 1 - Người đăng: huythien90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
bài giải kế toán tài chính 1 9 10 875