Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải môn Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Được đăng lên bởi nhohien1989-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG THÔNG SỐ
VỐN ĐÀU TƯ(năm 0)
dat
MMTB =
nha xuong =
vốn lưu động
Act. Receivable-Phai thu
Act. Payable- Phải trả
Cash balance- Tiền mặt
Tài trợ
vốn vay =
Lãi suat vay =
Số kỳ hạn trả nợ gốc đều=
Doanh thu
SL thiết kế =

20000 tr
19800 tr
7600 tr

tuoi tho

6 năm
10 năm

7% doanh thu
10% CP hoat dong
2% CP hoat dong
40% CP đầu tư
15% năm
3 năm
900,000 sp/năm
năm 1

CS huy động =
giá bán =
Chi phí hoạt động
Thông số khác
Thuế suất thuế TNDN =
chi phi von CSH =

vốn CSH =
thoi han

năm 2
85%

60%
4 nam

năm 3
90%

nam 4
100%

95%

0.1 tr/sp
75% doanh thu
25%
18%

1. BẢNG KE HOẠCH ĐẦU TƯ

chỉ tiêu
dat =
MMTB =
Nhà xưởng=
TỔNG CỘNG =
2. Bảng KH KHMMTB

Năm 0

765,000

20000
19800
7600

47400
Nam 0

Nam 1

Nguyên giá MMTB
Hao mòn MMTB
Hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại cuối năm

2. Bảng KH Nhà Xưởng
Nguyên G Nhà Xưởng

19800
3300
3300
16500

19800
Nam 0

Hao mòn Nhà Xưởng
Hao mòn lũy kế
Giá trị còn lại cuối năm

Nam 2

Nam 1

Nam 2
7600
760
760
6840

7600

19800
3300
6600
13200

7600
760
1520
6080

Nam 3

Nam 4

19800
3300
9900
9900
Nam 3

19800
3300
13200
6600
Nam 4

7600
760
2280
5320

7600
760
3040
4560

KE HOACH TRA NO

chỉ tiêu
Dư nợ đầu năm =
lãi phat sinh
nợ gốc phai trả

Nam 0

Nam 1

Nam 2
Nam 3
Nam 4
18960
18960
12640
6320
2844
2844
1896
948
6320
6320
6320

6320

nợ phải trả
dư nợ cuối năm =

18960

DOANH THU DỰ KIẾN
chỉ tiêu
Nam 0
SL SX (SP) =
không có H tồn kho
SL TIÊU THỤ (Sp)=
D THU DỰ KIẾN (trđ)=
KẾ HOẠCH LÃI LỖ
Chỉ tiêu
Nam 0
1.DOANH THU =
2. C phí hoạt động=
3. CP Khau hao
4. EBIT = (1)-(2)-(3)
5.TRẢ lãi vay =
6.EBT = (4)-(5)
7.thuế TNDN =
8.EAT = (6)-(7)
VỐN LƯU ĐỘNG BO SUNG

Chỉ tiêu

2844
18960

9164
12640

8216
6320

7268
0

Nam 1
Nam 2
Nam 3
Nam 4
765000
810000
900000
855000
0
765000
810000
900000
855000
76500
81000
90000
85500
Nam 1
76500
57375
4060.00
15065.00
2844
12221.00
3055.25
9165.75

Nam 0

Nam 2
Nam 3
Nam 4
81000
90000
85500
60750
67500
64125
4060.00
4060.00
4060.00
16190.00
18440.00
17315.00
2844
1896
948
13346.00
16544.00
16367.00
3336.50
4136.00
4091.75
10009.50
12408.00
12275.25

Nam 1

Nam 2
Nam 3
Nam 4
5355
5670.00
6300.00
5985.00
5737.50
6075.00
6750.00
6412.50
1147.5
1215
1350
1282.5

Phải thu khách hàng
Phải trả người bán
Cân đối tiền mặt
Hàng tồn kho
Nhu cầu vốn lưu động =

765.00

810.00

900.00

855.00

KẾ HOẠCH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TÀI CHÍNH (Pp truc tiep)
Chỉ tiêu
NCF (TIP) =
Ngân lưu tài trợ =
NCF (EPV) =
WACC-TIP ® =
WACC-EPV ® =
Tính NPV-TIP=
IRR ®=

Nam 0
-47400
18960
-28440

Nam 1
Nam 2
Nam 3
Nam 4
Nam 5
1530...
BẢNG THÔNG SỐ
VỐN ĐÀU TƯ(năm 0)
dat 20000 tr
MMTB = 19800 tr tuoi tho 6 năm
nha xuong = 7600 tr 10 năm
vốn lưu động
Act. Receivable-Phai thu 7% doanh thu
Act. Payable- Phải trả 10% CP hoat dong
Cash balance- Tiền mặt 2% CP hoat dong
Tài trợ
vốn vay = 40% CP đầu tư vốn CSH = 60%
Lãi suat vay = 15% năm thoi han 4 nam
Số kỳ hạn trả nợ gốc đều= 3 năm
Doanh thu
SL thiết kế = 900,000 sp/năm
năm 1 năm 2 năm 3 nam 4
CS huy động = 85% 90% 100% 95%
giá bán = 0.1 tr/sp
Chi phí hoạt động 75% doanh thu
Thông số khác
Thuế suất thuế TNDN = 25%
chi phi von CSH = 18%
1. BẢNG KE HOẠCH ĐẦU TƯ
chỉ tiêu
Năm 0 765,000
dat =
20000
MMTB =
19800
Nhà xưởng=
7600
TỔNG CỘNG = 47400
2. Bảng KH KHMMTB
Nam 0 Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4
Nguyên giá MMTB
19800 19800 19800 19800
Hao mòn MMTB 3300 3300 3300 3300
Hao mòn lũy kế 3300 6600 9900 13200
Giá trị còn lại cuối năm 19800 16500 13200 9900 6600
2. Bảng KH Nhà Xưởng
Nam 0 Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4
7600 7600 7600 7600
Hao mòn Nhà Xưởng 760 760 760 760
Hao mòn lũy kế 760 1520 2280 3040
Giá trị còn lại cuối năm 7600 6840 6080 5320 4560
KE HOACH TRA NO
chỉ tiêu
Nam 0 Nam 1 Nam 2 Nam 3 Nam 4
Dư nợ đầu năm =
18960 18960 12640 6320 6320
lãi phat sinh
2844 2844 1896 948
nợ gốc phai trả
6320 6320 6320
Nguyên G Nhà Xưởng
Bài giải môn Thẩm Định Dự Án Đầu Tư - Trang 2
Bài giải môn Thẩm Định Dự Án Đầu Tư - Người đăng: nhohien1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giải môn Thẩm Định Dự Án Đầu Tư 9 10 207