Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng chương 1 kinh tế nông nghiệp

Được đăng lên bởi vysadoan-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Nhiệm vụ của
sinh viên
- Chuẩn bị tài
liệu học tập
theo yêu cầu;
- Tham dự
bài giảng trên
lớp

- Chuẩn bị
bài, làm bài
tập, tham gia
thảo luận
theo yêu cầu;
- Làm các bài
kiểm tra giữa
kỳ

Nội quy lớp học

Exit

9/30/2010

3

Phương pháp học tập

9/30/2010

4

Chương I
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Nông nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực,
thực phẩm cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
2. Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công
nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến
3. Nông nghiệp cung cấp hàng hoá xuất khẩu
4. Nông nghiệp nông thôn là nguồn cung cấp
sức lao động cho các ngành kinh tế khác
5. Nông nghiệp nông thôn là thị trường tiêu thụ
các sản phẩm của các ngành kinh tế khác
6. Nông nghiệp có tác dụng giữ gìn, bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên, củng cố và bảo vệ an ninh quốc phòng

Chương I
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là sinh vật
2. Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, đặc biệt và không
thể thay thế
3. Nông nghiệp được phân bố trên phạm vi không
gian rộng lớn, phức tạp và mang tính khu vực rõ rệt

4. Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao

Chương I
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
3 Nông
nghiệp
Việt Nam
phát triển
từ nền
kinh tế tự
cung tự
cấp sang
sản xuất
hàng hoá
trong nền
kinh tế thị
trường

Ô Đặc điểm
riêng của Nông
nghiệp Việt Nam

3 Nông nghiệp
Việt Nam là
nền nông
nghiệp nhiệt
đới, Á nhiệt
đới ẩm, có pha
trộn khí hậu ôn
đới

* Thuận lợi
- Có cây trồng, vật nuôi phong phú,
- Có lượng mưa, hệ thống sông,
suối nhiều cho nuôi trồng thuỷ sản
* Khó khăn
- Lũ lụt, bão, hạn hán.
- Khí hậu nóng ẩm sâu bệnh phát
sinh nhanh
- Hay xảy ra xói mòn, lũ quét, lở đất.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP
Lý thuyết giá trị là vấn đề căn bản của kinh tế
học.
Thoạt tiên có ba trường phái chính
Trọng thương (coi giá trị thặng dư chỉ được sinh
ra trong lưu thông hàng hóa)
Trọng nông (coi giá trị thặng dư chỉ sinh ra trong
sản xuất nông nghiệp)
Trường phái cổ điển coi lao động là nguồn gốc
tạo ra giá trị.

• Phái trọng nông cho rằng chỉ lao động nông
nghiệp mới là lao động sản xuất, mới tạo ra
sản phẩm thặng dư.
• Họ lập luận: “Công nghiệp chỉ làm thay đổi
hình thái của vật chất, chứ không tạo ra gì
hết... Hãy giao cho người đầu ...
Bài
ging
KINH T
NÔNG
NGHIP
bài giảng chương 1 kinh tế nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng chương 1 kinh tế nông nghiệp - Người đăng: vysadoan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài giảng chương 1 kinh tế nông nghiệp 9 10 762