Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chương 2 thuế

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Nội dung bao gồm:
­ Khái niệm
­ Đối tượng nộp thuế 
­ Đối tượng chịu thuế 
­ Đối tượng không chịu thuế
­ Phương pháp tính thuế
­ Hoàn thuế 
­ Kê khai và nộp thuế
Văn bản chủ yếu: Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005, có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2006.

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU (TT)
2.1 Khái niệm
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu còn được gọi chung là thuế
quan là một loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng mậu dịch
và phi mậu dịch được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới
Việt Nam, kể cả hàng hóa từ thị trường trong nước đưa vào khu
chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước.
2.2 Đối tượng nộp thuế
Theo quy định tại Luật thuế XNK 2005, đối tượng nộp thuế
bao gồm:
- Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU(TT)
- Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
- Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập

cảnh; gửi hoặc nhập hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
• Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay:

- Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng
nộp thuế ủy quyền nộp thuế XK, NK
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển
phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng
nộp thuế

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU(TT)
- Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của

Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế
cho đối tượng nộp thuế.
2.3 Đối tượng chịu thuế
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt
Nam;
- Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế
quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
- Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu.

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU (TT)
2.4 Đối tượng không chịu thuế
- Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên

giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;
- Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;
- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa

nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong
khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu
phi thuế quan khác;
- Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi

xuất khẩu.

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU (TT)
2.5 Phương pháp tính thuế
Căn cứ vào các yếu tố:
-Số lượng hàng hóa từng mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu

thực tế ghi trong tờ khai hải quan.
-Giá tính thuế trên 01 đ...
CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
Nội dung bao gồm:
- Khái ni m
- Đ i t ng n p thu ượ ế
- Đ i t ng ch u thu ượ ế
- Đ i t ng không ch u thu ượ ế
- Ph ng pháp tính thuươ ế
- Hoàn thu ế
- Kê khai và n p thu ế
Văn bản chủ yếu: Luật thuế xuất nhập khẩu năm 2005, có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2006.
Bài giảng chương 2 thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chương 2 thuế - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng chương 2 thuế 9 10 803