Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CRM

Được đăng lên bởi trungburjkhalifa
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3327 lần   |   Lượt tải: 9 lần
HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
(Customer Relationship Management)
A. Quy cách môn học
Tổng số tiết:

30 tiết

- Lý thuyết:

20 tiết

- Thực hành:

10 tiết

Số tín chỉ:

2

B. Liên hệ với môn học khác
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản
C. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học nghiên cứu tổng thể về quản trị quan hệ khách hàng (CRM) gồm chiến lược,
những đo lường marketing, tổ chức, sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng… Qua việc phối hợp lý
thuyết và thực hành, môn học giúp sinh viên trả lời được các câu hỏi như: Thế nào là CRM?
CRM giúp ta đạt được gì và đạt được như thế nào? Cách thức thực hiện chiến lược CRM
trong tổ chức?
D. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong sinh viên có thể:
-

Nắm được các khái niệm cốt lõi trong CRM

-

Hiểu được cách áp dụng các thành tố trong mô hình IDIC để tạo ra và quản trị quan hệ
khách hàng hiệu quả.

-

Thực hiện được những đo lường marketing theo khách hàng.

-

Sử dụng được cơ sở dữ liệu khách hàng hiệu quả, thực thi được chiến lược CRM.

-

Tăng kĩ năng làm việc nhóm, thảo luận và bảo vệ các quyết định chiến lược về CRM.

E. Phương thức tiến hành
Ngoài việc tham dự giờ giảng trên lớp, tự học ở nhà, sinh viên phải hoàn thành:
-

Bài tập cá nhân: Trả lời một số câu hỏi do giáo viên cung cấp (20%).

-

Bài tập nhóm: Viết một vấn đề liên quan đến nội dung của học phần hoặc về thực tiễn
Quan hệ khách hàng ở một tổ chức (20%).

-

Thi kết thúc học phần: 60%.

Bài giảng CRM

GV: Trương Thị Vân Anh

MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
1.1
Marketing, CRM và giá trị khách hàng
1.1.1
Một số khái niệm về marketing
1.1.2
CRM – khái niệm và đặc điểm
1.1.3
Giá trị khách hàng
1.2
Tầm quan trọng của CRM
1.3
Những tư tưởng về quan hệ khách hàng
1.3.1
Đặc điểm của một mối quan hệ
1.3.2
Thuyết quan hệ
1.3.3
Quá trình phát triển quan hệ
Chương 2: MÔ HÌNH IDIC TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
2.1 Mô hình IDIC và lòng tin
2.1.1
Lòng tin và những mối quan hệ
2.1.2
Mô hình IDIC trong CRM
2.2 Nhận diện khách hàng
2.3 Phân biệt khách hàng
2.3.1 Phân biệt khách hàng theo giá trị
2.3.2 Phân biệt khách hàng theo nhu cầu
2.4 Tương tác với khách hàng
2.5 Cá biệt theo khách hàng
Chương 3: NHỮNG ĐO LƯỜNG MARKETING THEO KHÁCH HÀNG TRONG
CRM
3.1 Đo lường trong marketing truyền thống
3.1.1 Đo lường thị phần
3.1.2 Đo lường tăng trưởng doanh số
3.2 Đo lường trong Marketing dựa trên khách hàng
3.2.1 Đo lường dựa trên khách hàng chính
3.2.2 Đo lường dựa trên khách hàng đại chúng
3.2.3 Đo lường dựa trên khách hàng chiến lược
Chương 4: SỬ ...
HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
(Customer Relationship Management)
A. Quy cách môn học
Tổng số tiết: 30 tiết
- Lý thuyết: 20 tiết
- Thực hành: 10 tiết
Số tín chỉ: 2
B. Liên hệ với môn học khác
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản
C. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học nghiên cứu tổng thể về quản trị quan hệ khách hàng (CRM) gồm chiến lược,
những đo lường marketing, tổ chức, sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng… Qua việc phối hợp lý
thuyết thực hành, môn học giúp sinh viên tr lời được các câu hỏi như: Thế nào là CRM?
CRM giúp ta đạt được đạt được như thế nào? Cách thức thực hiện chiến lược CRM
trong tổ chức?
D. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong sinh viên có thể:
- Nắm được các khái niệm cốt lõi trong CRM
- Hiểu được cách áp dụng các thành tố trong mô hình IDIC để tạo ra và quản trị quan hệ
khách hàng hiệu quả.
- Thực hiện được những đo lường marketing theo khách hàng.
- Sử dụng được cơ sở dữ liệu khách hàng hiệu quả, thực thi được chiến lược CRM.
- Tăng kĩ năng làm việc nhóm, thảo luận và bảo vệ các quyết định chiến lược về CRM.
E. Phương thức tiến hành
Ngoài việc tham dự giờ giảng trên lớp, tự học ở nhà, sinh viên phải hoàn thành:
- Bài tập cá nhân: Trả lời một số câu hỏi do giáo viên cung cấp (20%).
- Bài tập nhóm: Viết một vấn đề liên quan đến nội dung của học phần hoặc về thực tiễn
Quan hệ khách hàng ở một tổ chức (20%).
- Thi kết thúc học phần: 60%.
Bài giảng CRM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CRM - Người đăng: trungburjkhalifa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Bài giảng CRM 9 10 480