Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa lý kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi bibi-bita
Số trang: 316 trang   |   Lượt xem: 9794 lần   |   Lượt tải: 34 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THÁI BÌNH
MÔN HỌC

1

THỜI GIAN HỌC: 30 TIẾT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN LIÊM

Chương trình học:
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Địa lý
Kinh tế
Chương 2: Các nguồn lực Kinh tế - Xã hội của
Việt Nam
Chương 3: Lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ
Chương 4: Hệ thống Lãnh thổ - Kinh tế - Xã hội
Việt Nam
Chương 5: Tổ chức lãnh thổ các ngành sản xuất
Việt Nam
Chương 6: Việt Nam trong tổng thể kinh tế thế
giới và khu vực Đông Nam Á

Taøi lieäu tham khaûo
 Ñòa lyù kinh teá Vieät Nam
Taùc giaû : PGS. Vaên Thaùi
 Ñòa lyù kinh teá Vieät Nam
Taùc giaû : TS. Traàn Vaên Thoâng
 Địa lý kinh tế học
TS. Nguyễn Đức Tuấn

4

Gioù muøa Ñoâng Baéc

Ø O N am
Ù LA aây
O
GI ôn T
ù ph
o
Gi
m
Na
aây
øa T
u
Vònh
ùm
o
Gi
Bengan

Gioù muøa Ñoâng Nam

5

CHƯƠNG 1

1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Địa
lý kinh tế
2. Nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lý kinh tế
3. Phương pháp nghiên cứu của Địa lý kinh tế
6

1.1ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU ÑÒA LYÙ KINH TE

1.2NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ÑÒA LYÙ KINH TEÁ

7

Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa Ñòa lyù kinh
teá laø caùc heä thoáng Laõnh thổ - Kinh teá Xaõ hoäi (LKX) và sự phân bổ sản suất ở
các nước, các vùng với những đặc điểm
phát triển riêng của mỗi nước, mỗi vùng
trong từng giai đoạn phát triển kinh tế.
8

 Ñaùnh giaù caùc nguoàn löïc phaùt trieån kinh teá - xaõ
hoäi cuûa Vieät Nam.
 Lyù luaän veà toå chöùc laõnh thoå kinh teá - xaõ hoäi.


Lyù luaän phaân boá saûn xuaát theo laõnh thoå cho coù
hieäu quaû ( phaân boá moät ngaønh, moät cô sôû ).



Lyù luaän toå chöùc saûn xuaát theo laõnh thoå cho coù
hieäu quaû ( toå chöùc keát hôïp ngaønh naøy vôùi ngaønh
khaùc ).



Lyù luaän veà toå chöùc xaõ hoäi theo laõnh thoå cho coù
hieäu quaû toå chöùc saûn xuaát, daân cö, cô sôû haï
9
taàng ).

 Toå chöùc laõnh thoå caùc ngaønh saûn xuaát
cuûa Vieät Nam.


Toå chöùc laõnh thoå ngaønh coâng nghieäp.



Toå chöùc laõnh thoå ngaønh noâng nghieäp.



Toå chöùc laõnh thoå ngaønh dòch vuï.

 Xaùc ñònh vò trí cuûa Vieät Nam trong toång
theå kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc Ñoâng
Nam AÙ.
10

Trang bò cho caùc nhaø quaûn lyù, doanh nghieäp coù
taàm nhìn xa vaø roäng ñeå hoaïch ñònh chính saùch,
ñònh höôùng thu huùt ñaàu tö, choïn ngaønh kinh
doanh coù hieäu quaû.
Trang bò cho caùc nhaø quaûn lyù kieán thöùc ñeå ñieàu
tieát nguoàn löïc giöõa caùc ñòa phöông moät caùch
thích hôïp.
Trang bò cho caùc hoïc vieân nhöõng kieán thöùc cô
baûn ñeå böôùc vaøo giai ñoaïn chuyeân ngaønh deã
11
daøng hôn...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THÁI BÌNH
MÔN HỌC
Bài giảng địa lý kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa lý kinh tế Việt Nam - Người đăng: bibi-bita
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
316 Vietnamese
Bài giảng địa lý kinh tế Việt Nam 9 10 530