Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi Bùi Hồng Ngát
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/28/2015

Giới thiệu môn học
• Nội dung, yêu cầu

Bài giảng

Kế toán Quản trị
TS. Đỗ Quang Giám
Bộ môn Kế toán Quản trị và Kiểm toán
Khoa Kế toán và QTKD

– Lý thuyết: 30 tiết
– Bài tập và kiểm tra: 15 tiết

• Điều kiện dự thi
- Đi học đủ số giờ theo quy định,
- Có bài kiểm tra trên lớp

• Đánh giá
– Chuyên cần (Dự giờ, bài tập…): 10% số điểm
– Kiểm tra giữa kỳ: 30% số điểm
– Thi hết môn: 60% số điểm

Nội dung
•
•
•
•
•
•

Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Chi phí&Phân loại CP trong KTQT
Chương 3: Lập dự toán SXKD
Chương 4: Phân tích mối quan hệ CVP
Chương 5: Thông tin thích hợp cho việc ra QĐ
Chương 6: Định giá SP và dịch vụ

Chương 1:
Giới thiệu chung về KTQT

Mục đích

Một số khái niệm

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau:
- Bản chất, chức năng của hệ thống kế toán trong QLDN
- Các mục tiêu của một tổ chức và giải thích được các
chức năng của nhà QL.
- Mối quan hệ giữa KTTC, KTQT& PTKD
- Vai trò của kế toán QT trong quản lý DN
- Các phương pháp và công cụ của kế toán QT
- Các nội dung của kế toán QT
- Các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán QT

TS. Đỗ Quang Giám
Bộ môn Kế toán Quản trị&Kiểm toan
Khoa Kế toán và QTKD

Để thực hiện các chức năng của kế toán, trong DN hình
thành 2 hệ thống kế toán là: KTTC và KTQT.
• Kế toán tài chính
Là việc thu thập, xử lý, k.tra, PT và cung cấp t.tin k.tế, TC
bằng báo cáo TC cho đối tượng có nhu cầu sử dụng t.tin của
đơn vị kế toán (Luật Kế toán, Khoản 2, Điều 4).
• Kế toán quản trị
Là việc thu thập, xử lý, PT và cung cấp t.tin k.tế, TC theo yêu
cầu của QT và QĐ k.tế, TC trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật
Kế toán, Khoản 3, Điều 4).

1

1/28/2015

Sự cần thiết phải có KTQT

Bản chất của KTQT

- Hệ thống kế toán TC chỉ phản ánh tổng hợp, chủ yếu
phục vụ cho việc lập BCTC định kỳ để cung cấp thông
tin cho các đối tượng bên ngoài

• Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho việc ra các
quyết định quản lý một cách tinh gọn, dễ hiểu và kịp
thời bằng các phương pháp riêng.
• Cung cấp thông tin về HĐ kinh tế TC trong phạm vi
QL nội bộ DN mà nó có ý nghĩa với những người,
những bộ phận, những nhà QLDN.
• Là bộ phận của công tác kế toán nói chung và là công
cụ quan trọng trong QL nội bộ DN.

- Do các mối quan hệ trong KD ngày càng phức tạp,
KTTC không thể đáp ứng yêu cầu thông tin chi tiết,
kịp thời cho nhu cầu QL của từng cấp trong DN.
- Các nhà QTDN cần phải có hệ thống thông tin để điều
hành, xử lý và ra quyết định SXKD, nên cần có hệ
thống kế toán phục vụ mục đích này – đó là Kế toán
Quản trị.

Đặc điểm của KT...
1/28/2015
1
Bài giảng
Kế toán Quản trị
TS.
Đỗ
Quang
Giám
TS. Đ Quang Giám
Bộ môn Kế toán Quản trị và Kiểm toán
Khoa Kế toán và QTKD
Giới thiệu môn học
Nội
dung,
yêu
cầu
Nội dung, yêu cầu
Lý thuyết: 30 tiết
Bài tập và kiểm tra: 15 tiết
Điều kiện dự thi
- Đi học đủ số giờ theo quy định,
- Có bài kiểm tra trên lớp
Đánh giá
Chuyên cn (Dự giờ, bài tập…): 10% số điểm
Kiểm tra giữa kỳ: 30% số điểm
Thi hết môn: 60% số điểm
Nội dung
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Chi phí&Phân loại CP trong KTQT
Chương 3: Lập dự toán SXKD
Chương 4: Phân tích mối quan hệ CVP
Chương 5: Thông tin thích hợp cho việc ra QĐ
Chương 6: Định giá SP và dịch vụ
Chương 1:
Giới thiệu chung về KTQT
TS. Đỗ Quang Giám
Bộ môn Kế toán Quản trị&Kiểm toan
Khoa Kế toán và QTKD
Mục đích
Cung cấp cho sinh viên các kiến thc sau:
- Bản chất, chức năng của hệ thống kế toán trong QLDN
- Các mc tiêu của một tổ chức và giải thích được các
chức năng của nhà QL.
- Mối quan hệ giữa KTTC, KTQT& PTKD
- Vai trò của kế toán QT trong quản lý DN
- Các phương pháp và công cụ của kế toán QT
- Các nội dung của kế toán QT
- Các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán QT
Một số khái niệm
Để thực hiện các chức năng của kế toán, trong DN hình
thành 2 hệ thống kế toán là: KTTC và KTQT.
Kế toán tài chính
Là việc thu thập, xử lý, k.tra, PT cung cấp t.tin k.tế, TC
bằng báo cáo TC cho đối tượng có nhu cầu sử dụng t.tin của
đơn vị kế toán (Luật Kế toán, Khoản 2, Điều 4).
Kế toán quản trị
Là việc thu thập, xử lý, PT và cung cấp t.tin k.tế, TC theo yêu
cầu của QT và QĐ k.tế, TC trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật
Kế toán, Khoản 3, Điều 4).
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Người đăng: Bùi Hồng Ngát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 9 10 915