Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KINH TẾ BẢO HIỂM

Được đăng lên bởi Phan Thị Trai Anh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢO HIỂM
1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm
Ý tưởng tìm cách chống đỡ thiên tai, tai họa đã xuất hiện ngay từ thời kỳ cổ xưa
của nền văn minh nhân loại. Việc dự trữ thức ăn có được từ săn bắn và hái lượm thời
nguyên thuỷ có thể coi là những hành động có ý thức đầu tiên của con người nhằm bảo
vệ mình trước những rủi ro, bất trắc. Bắt nguồn từ thực tế chống chọi với nhiều loại rủi
ro trong cuộc đấu tranh sinh tồn, ý tưởng bù đắp những thiệt hại lớn mà một số thành
viên của cộng đồng phải gánh chịu nhờ vào sự đóng góp từ số đông các thành viên
trong cộng đồng đã gieo mầm cho sự ra đời của bảo hiểm và cũng chính những nhu cầu
của con người đã khiến các loại hình bảo hiểm phát triển rất mạnh và đang vươn đến
đỉnh cao trong kinh tế thị trường hiện đại.
1.2. Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm
1.2.1. Rủi ro
Những quan niệm về rủi ro được trình bày trong các ấn phẩm của khoa học
kinh tế, bảo hiểm khá đa dạng. Có nhiều khía cạnh đáng chú ý trong các định nghĩa rủi
ro mà những quan điểm khác nhau đã đưa ra, như là:
• Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được
• Rủi ro là một biến cố bất ngờ gây ra những thiệt hại
• Rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không
mong đợi
• Rủi ro là một sự kiện không chắc chắn, có khả năng gây ra hậu quả xấu
• Rủi ro là sự kiện không chắc chắn về cơ may và bất hạnh
Dù cách biểu đạt khác nhau nhưng có thể nhận thấy các định nghĩa trên đều có
những điểm tương đồng khi định nghĩa về rủi ro, đó là: tính bất thường trong khả năng
xảy ra và hậu quả xấu (thiệt hại hoặc kết quả không mong đợi).
Như vậy, có thể kết luận: rủi ro là khả năng xảy ra biến cố bất thường có hậu
quả thiệt hại hoặc mang lại kết quả không mong đợi.
- Các loại rủi ro
Tùy theo mục đích của việc đánh giá và quản lý rủi ro, rủi ro được phân loại cụ
thể theo nhiều tiêu thức khác nhau. Liên quan đến bảo hiểm, rủi ro thường được xếp
thành những cặp sau:
• Rủi ro đầu cơ và rủi ro thuần túy
• Rủi ro cơ bản và rủi ro riêng biệt
• Rủi ro tài chính và rủi ro phi tài chính

1

1.2.2. Đối tượng bảo hiểm
Đối tượng bảo hiểm nói chung là tài sản, những lợi ích có liên quan tới tài sản
hoặc trách nhiệm dân sự hoặc tính mạng, sức khoẻ, khả năng lao động và tuổi thọ con
người - những đối tượng có thể gặp rủi ro và vì thế tổn hại đến lợi ích có thể được bảo
hiểm. Đối tượng bảo hiểm được xác định cho từng loại nghiệp vụ bảo hiểm và cụ thể
hơn trong từng hợp đồng bảo hiểm bằng điều khoản đối tượng bảo hiểm. Việc xác đị...
Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢO HIỂM
1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm
Ý tưởng tìm cách chống đỡ thiên tai, tai họa đã xuất hiện ngay từ thời kỳ cổ xưa
của nền văn minh nhân loại. Việc dự trữ thức ăn được từ săn bắn i lượm thời
nguyên thuỷ có thể coi là những hành động có ý thức đầu tiên của con người nhằm bảo
vệ mình trước những rủi ro, bất trắc. Bắt nguồn từ thực tế chống chọi với nhiều loại rủi
ro trong cuộc đấu tranh sinh tồn, ý tưởng đắp những thiệt hại lớn một số thành
viên của cộng đồng phải gánh chịu nhờ vào sự đóng góp từ số đông các thành viên
trong cộng đồng đã gieo mầm cho sự ra đời của bảo hiểm và cũng chính những nhu cầu
của con người đã khiến các loại hình bảo hiểm phát triển rất mạnh đang vươn đến
đỉnh cao trong kinh tế thị trường hiện đại.
1.2. Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm
1.2.1. Rủi ro
Những quan niệm về rủi ro được trình bày trong các ấn phẩm của khoa học
kinh tế, bảo hiểm khá đa dạng. Có nhiều khía cạnh đáng chú ý trong các định nghĩa rủi
ro mà những quan điểm khác nhau đã đưa ra, như là:
• Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được
• Rủi ro là một biến cố bất ngờ gây ra những thiệt hại
Rủi ro sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không
mong đợi
• Rủi ro là một sự kiện không chắc chắn, có khả năng gây ra hậu quả xấu
• Rủi ro là sự kiện không chắc chắn về cơ may và bất hạnh
cách biểu đạt khác nhau nhưng thể nhận thấy các định nghĩa trên đều
những điểm tương đồng khi định nghĩa về rủi ro, đó là: tính bất thường trong khả năng
xảy ra và hậu quả xấu (thiệt hại hoặc kết quả không mong đợi).
Như vậy, thể kết luận: rủi ro khả năng xảy ra biến cố bất thường hậu
quả thiệt hại hoặc mang lại kết quả không mong đợi.
- Các loại rủi ro
Tùy theo mục đích của việc đánh giá quản rủi ro, rủi ro được phân loại cụ
thể theo nhiều tiêu thức khác nhau. Liên quan đến bảo hiểm, rủi ro thường được xếp
thành những cặp sau:
• Rủi ro đầu cơ và rủi ro thuần túy
• Rủi ro cơ bản và rủi ro riêng biệt
• Rủi ro tài chính và rủi ro phi tài chính
1
BÀI GIẢNG KINH TẾ BẢO HIỂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KINH TẾ BẢO HIỂM - Người đăng: Phan Thị Trai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
BÀI GIẢNG KINH TẾ BẢO HIỂM 9 10 969