Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô

Được đăng lên bởi van-anh-do
Số trang: 254 trang   |   Lượt xem: 5603 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kinh teá hoïc

VÓ MOÂ

1

Chương 1
 Khái

quát

về
kinh tế vĩ
mô

2

1.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1.1.Đối tượng ngiên cứu
a. Khaùi nieäm:
 Kinh teá hoïc vó moâ laø ngaønh khoa hoïc nghieân cöùu
veà caùch thöùc maø xaõ hoäi hay neàn kinh teá löïa choïn
trong vieäc söû duïng nhöõng nguoàn löïc khan hieám sao
cho coù hieäu quaû nhaát nhaèm saùng taïo ra ngaøy caøng
nhieàu hôn saûn phaåm, dòch vuï roài choïn caùch thöùc
phaân phoái phuø hôïp ñeå phuïc vuï toát nhaát cho nhu
caàu toàn taïi, phaùt trieån voâ haïn cuûa xaõ hoäi, cuûa neàn
kinh teá..
3

b.Những đối tượng nghiên cứu kinh tế
vĩ mô cơ bản
Laøm theá naøo ñeå taêng tröôûng nhanh
vaø oån ñònh .
 Laøm theá naøo ñeå kieàm cheá laïm phaùt .
 Laøm theá naøo ñeå taïo ñöôïc vieäc laøm
cho ngöôøi lao ñoäng .
 Laøm theá naøo ñeå oån ñònh tyû giaù hoái
ñoaùi vaø caân baèng caùn caân thanh toaùn .


4

Những đối tượng nghiên cứu kinh tế vĩ
mô cơ bản
Laøm theá naøo ñeå phaân boå nguoàn löïc moät
caùch hôïp lyù vaø phaân phoái cuûa caûi moät
caùch coâng baèng giöõa caùc thaønh vieân
trong xaõ hoäi .
 Vai troø nhaø nöôùc vaø khu vöïc coâng trong
neàn kinh teá.
 Laøm theá naøo toàn taïi vaø phaùt trieån toát
trong moät theá giôùi lieân thuoäc veà kinh teá.


5

Những đối tượng nghiên cứu kinh tế vĩ
mô cơ bản


Ñöùng tröôùc caùc vaán ñeà treân , moãi quoác gia
coù nhöõng löïa choïn khaùc nhau trong vieäc
giaûi quyeát , söï löïa choïn khaùc nhau tuøy
thuoäc vaøo caùc raøng buoäc cuûa hoï veà nguoàn
löïc, veà heä thoáng chính trò, xaõ hoäi. Moät söï
löïa choïn ñuùng bao giôø cuõng caàn ñeán nhöõng
hieåu bieát saâu saéc veà toaøn boä söï hoaït ñoäng
mang tính khaùch quan cuûa heä thoáng kinh
teá. Kinh teá hoïc vó moâ cung caáp cho ngöôøi ta
nhöõng kieán thöùc vaø coâng cuï ñeå laøm ñieàu ñoù
.
6

1.2.Phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ
mô
a.Phương pháp cân bằng tổng thể


Phöông phaùp caân baèng toång theå do
L.Walras, nhaø kinh teá hoïc Phaùp(1834- 1910)
thuoäc tröôøng phaùi coå ñieån môí ñöa ra. OÂng
laø nhaø toaùn hoïc, kyõ sö moû, nhaø vaên, nhaø
nghieân cöùu kinh teá, coù nhieàu taùc phaåm kinh
teá noåi tieáng nhö Lyù thuyeát veà giaù trò, giaù caû;
Lyù thuyeát caân baèng toång theå
7

Cân bằng tổng thể
Caân baèng toång theå laø söï caân baèng
ñoàng thôøi cuûa taát caû caùc thò tröôøng (AS
= AD) xaùc ñònh ñoàng thôøi giaù caû vaø saûn
löôïng caân baèng ( nhöõng yeáu toá quyeát
ñònh hieäu quaû cuûa moät neàn kinh teá )
cuûa neàn kinh teá .

8

Cân bằng tổng thể
Ñieàu kieän caân baèng toång t...
1


Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Người đăng: van-anh-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
254 Vietnamese
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 9 10 537