Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi Kim Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/7/2015

KINH TẾ LƯỢNG
Econometrics

Nguyễn Văn Tùng
1

KINH TẾ LƯỢNG
Econometrics
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG

2

Nội dung chương 1:
1.1. Khái niệm kinh tế lượng.
1.2. Phương pháp luận kinh tế lượng.
1.3. Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng.
1.4. Phân loại biến ngẫu nhiên.

3

1

9/7/2015

1.1 KINH TẾ LƢỢNG LÀ GÌ?
Kinh tế lƣợng có thể đƣợc xem nhƣ là một
khoa học xã hội, trong đó các công cụ của lý
thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống
kê đƣợc áp dụng để phân tích các vấn đề
kinh tế.(1)

(1) Arthur S.Goldberger, Econometric Theory, John Wiley & Sons, New York,
1964, p.1, theo D.N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th, 2004, trang 1.
4

1.2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN KINH TẾ LƢỢNG
(Methodology of Econometrics)
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác
Thiết lập mô hình
Thu thập số liệu
Ƣớc lƣợng tham số
Kiểm định mô hình
Diễn dịch kết quả
Dự báo, ra quyết định

5

Ví dụ: Phân tích tác động của GDP
lên chi tiêu cá nhân của Việt Nam
trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm
2007.

6

2

9/7/2015

Bƣớc 1: Nêu lý thuyết

Keynes cho rằng, theo qui luật tâm lý
căn bản, con ngƣời thƣờng sẽ tăng tiêu
dùng khi thu nhập của họ tăng lên,
nhƣng không nhiều nhƣ là gia tăng của
thu nhập. (1)

(1) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest
and Money, 1936, theo D.N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th, 2004, trang
4.

7

consumption expenditure

Keynes cho rằng xu hƣớng tiêu dùng
biên (marginal propensity to consume MPC) tăng lên khi thu nhập tăng 1 đơn
vị tiền tệ.
0 < MPC < 1
Y


2

 MPC

1



1

X
income

8

Bƣớc 2: Thiết lập mô hình
Dạng hàm đơn giản nhất thể hiện mối quan hệ giữa
tiêu dùng và thu nhập, theo Keynes, là dạng hàm
tuyến tính.
TD =  1 +  2TN + u
Trong đó  1,  2 là các tham số
và 0 <  2 < 1
u: Yếu tố ngẫu nhiên

9

3

9/7/2015

Bƣớc 3: Thu thập số liệu

Đơn vị: Tỉ đồng

Năm

GDP

Chi tiêu cá nhân

1995

195567

142916

1996

213833

155909

1997

231264

165125

1998

244596

172498

1999

256272

176976

2000

273666

182420

2001

292535

190577

2002

313247

205113

2003

336243

221545

2004

362435

237262

2005

393031

254484

2006

425372

275723

2007

461344

305504

Nguồn: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011, Asian Development Bank

10

(ADB)

Bƣớc 4:Ƣớc lƣợng các tham số
Để ước lượng các hệ số hồi quy, chúng ta sử
dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông
thường (Ordinary Least Squares) và thu được
kết quả hồi quy như sau:
TD = 25583,39 + 0,588455TN + ui
t (5,192652) (37,97578)
R2 = 0,992430
Trong đó: ...
9/7/2015
1
1
KINH TẾ LƯỢNG
Econometrics
Nguyễn Văn Tùng
2
KINH TẾ LƯỢNG
Econometrics
Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG
Nội dung chương 1:
1.1. Khái niệm kinh tế lượng.
1.2. Phương pháp luận kinh tế lượng.
1.3. Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng.
1.4. Phân loại biến ngẫu nhiên.
3
Bài giảng Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kinh Tế Lượng - Người đăng: Kim Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Kinh Tế Lượng 9 10 549