Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Được đăng lên bởi Park Jung Ha
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 10523 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ ChÍ MINH
KHOA GIÁO DỤC CƠ BẢN
BỘ MÔN KINH TẾ

BÀI GIẢNG

KINH TẾ LƯỢNG

Biên soạn: Lê Tấn Luật
-2004

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1

Trang

GIỚI THIỆU

3

1.1.Kinh tế lượng là gì?

3

1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng

4

1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng

8

1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng

8

1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng

9

CHƯƠNG 2

ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

2.1.Xác suất

11

2.2.Thống kê mô tả

23

2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng

25

2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê

30

CHƯƠNG 3

HỒI QUY HAI BIẾN

3.1.Giới thiệu

39

3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu

41

3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS

44

3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

48

3.5.Định lý Gauss-Markov

52

3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R2

52

3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến

54

3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng

56

CHƯƠNG 4

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

4.1. Xây dựng mô hình

60

4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội

61

4.3. R 2 và R 2 hiệu chỉnh

64

4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình

64

4.5. Quan hệ giữa R2 và F

65

BIÊN SOẠN: LÊ TẤN LUẬT ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -2005

2

4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy

65

4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)

66

CHƯƠNG 5

GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HỒI QUY

5.1. Đa cộng tuyến

72

5.2. Phương sai của sai số thay đổi

74

5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)

80

5.4. Lựa chọn mô hình

81

CHƯƠNG 6

DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY

6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản

84

6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình

84

6.3. Mô hình tự hồi quy

85

6.4. Mô hình có độ trễ phân phối

85

6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy

88

6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy

88

CHƯƠNG 7

CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ

7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian

90

7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn

92

7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản

93

7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo

94

7.5. Một ví dụ bằng số

95

7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA

96

Các bảng tra Z, t , F và χ 2

101

Tài liệu tham khảo

105

BIÊN SOẠN: LÊ TẤN LUẬT ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -2005

3

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. Kinh tế lượng là gì?
Thuậ...
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ ChÍ MINH
KHOA GIÁO DỤC CƠ BẢN
BỘ MÔN KINH TẾ
BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
Biên soạn: Lê Tấn Luật
-2004-
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Người đăng: Park Jung Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 9 10 119