Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi hivien_93
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 4086 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng kinh tế vĩ mô

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC
1.1. KHÁI NIỆM, NHỮNG ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN
CỨU CỦA KINH TẾ HỌC.
1.1.1. Khái niệm kinh tế học.
Kinh tế học là môn khoa học ra đời cách đây hơn hai thế kỷ. Từ đó đến nay kinh
tế học đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, do đó cũng đã xuất hiện khá nhiều các
định nghĩa về kinh tế học. Sau đây xin trình bày 3 khái niệm về kinh tế học được nhiều
nhà kinh tế hiện nay sử dụng.
(1). Kinh tế học là môn học nghiên cứu xem xã hội sử dụng như thế nào nguồn tài
nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hoá cần thiết và phân phối cho các
thành viên trong xã hội.
(2). Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong sản xuất và
tiêu thụ hàng hoá.
(3). Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nhất
các nguồn lực để sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn cao nhất nhu cầu cho
mọi thành viên trong xã hội.
Kinh tế học có quan hệ chặt chẽ với nhiều môn khoa học khác như: triết học,
kinh tế chính trị học, sử học, xã hội học,... và đặc biệt có liên quan chặt chẽ với toán học
và thống kê học.
Kinh tế học được chia làm 2 phân ngành lớn là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô
- Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của nền kinh tế
như: Tăng trưởng kinh tế, sự biến động của giá cả (lạm phát), việc làm của cả quốc
gia (thất nghiệp), cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái,...
Ví dụ: Nền kinh tế Việt Nam năm 2009 tăng trưởng 5,7%, lạm phát 8%, cán cân
thương mại cân bằng,... Đây là tín hiệu phản ánh nền kinh tế của Việt Nam đang trên đà
phát triển,...”
- Kinh tế vi mô nghiên cứu sự hoạt động của các các tế bào kinh tế trong nền kinh tế là
các doanh nghiệp, hộ gia đình, nghiên cứu những yếu tố quyết định giá cả, số lượng sản
phẩm,... trong các thị trường riêng lẻ.
Ví dụ: Trên thị trường Đà Nẵng, vào dịp tết nguyên đán 2010, hàng thuỷ sản được
tiêu thụ mạnh, do đó giá có thể tăng nhẹ.
Tuỳ theo cách thức sử dụng, kinh tế học được chia thành hai dạng kinh tế học là
kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc. Kinh tế học thực chứng là để trả lời
câu hỏi: Là bao nhiêu? là gì? Như thế nào?; còn kinh tế học chuẩn tắc là để trả lời câu
hỏi: Nên làm cái gì?, Làm như thế nào?... Mỗi vấn đề kinh tế cụ thể đều thường được
tiến hành từ kinh tế học thực chứng rồi chuyển sang kinh tế học chuẩn tắc.
Kinh tế học thực chứng là việc mô tả và phân tích sự kiện, những mối quan hệ
Người soạn: Th.s Ngô Thị Minh Phương

Trang 1

Bà...
Bài giảng kinh tế vĩ mô
Người soạn: Th.s Ngô ThMinh Phương Trang 1
CHƯƠNG I: MT SỐ VẤN ĐỀ BN VỀ KINH TẾ HỌC
1.1. KHÁI NIỆM, NHỮNG ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN
CỨU CỦA KINH THỌC.
1.1.1. Khái niệm kinh tế học.
Kinh tế học môn khoa học ra đời cách đây hơn hai thế k. T đó đến nay kinh
tế học đã trải qua nhiu giai đoạn phát triển, do đó cũng đã xuất hiện khá nhiều các
định nghĩa v kinh tế học. Sau đây xin trình bày 3 khái nim vkinh tế học được nhiều
nhà kinh tế hiện nay sử dụng.
(1). Kinh tế học môn học nghiên cứu xem hội s dụng như thế nào nguồn tài
nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hoá cần thiết và phân phối cho các
thành viên trong xã hi.
(2). Kinh tế học môn khoa học nghiên cứu hoạt động của con người trong sản xuất và
tiêu thụ hàng hoá.
(3). Kinh tế học môn khoa học nghiên cứu việc lựa chọn cách s dụng hp nhất
các nguồn lực để sản xuất ra hàng hoá và dịch v nhm tho mãn cao nhất nhu cầu cho
mọi thành viên trong xã hội.
Kinh tế học quan h chặt ch vi nhiều môn khoa học khác như: triết hc,
kinh tế chính trhọc, sử học, hội học,... đặc bit liên quan chặt chẽ với toán học
và thống kê hc.
Kinh tế học được chia làm 2 phân ngành ln là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ
- Kinh tế vĩ nghiên cứu hoạt động của toàn b tổng thrộng ln ca nền kinh tế
như: Tăng trưởng kinh tế, s biến động của g c (lạm phát), việc làm của c quốc
gia (thất nghiệp), cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái,...
d: Nền kinh tế Việt Nam năm 2009 tăng trưởng 5,7%, lạm phát 8%, cán cân
thương mại cân bằng,... Đây tín hiệu phản ánh nền kinh tế của Việt Nam đang trên đà
phát triển,...”
- Kinh tế vi mô nghiên cứu s hoạt động của các các tế bào kinh tế trong nền kinh tế
các doanh nghiệp, hộ gia đình, nghiên cứu những yếu tquyết định gcả, số lượng sản
phm,... trong các thtrường riêng lẻ.
d: Trên th trường Đà Nẵng, vào dịp tết nguyên đán 2010, hàng thu sn được
tiêu thmạnh, do đó giá có thể tăng nhẹ.
Tu theo cách thức s dụng, kinh tế học đưc chia thành hai dạng kinh tế học
kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc. Kinh tế học thực chứng để tr li
câu hỏi: bao nhiêu? gì? Như thế nào?; còn kinh tế học chuẩn tắc để tr li câu
hỏi: Nên làm cái gì?, Làm như thế nào?... Mỗi vấn đề kinh tế c th đều thường được
tiến hành t kinh tế học thực chứng rồi chuyn sang kinh tế học chuẩn tắc.
Kinh tế học thực chứng việc t phân tích s kiện, những mối quan h
bài giảng kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kinh tế vĩ mô - Người đăng: hivien_93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
bài giảng kinh tế vĩ mô 9 10 667