Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi canh071179
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1
Kinh teá hoïc vaø neàn kinh teá

26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

1

CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH
Quy luaät khan hieám vaø caùc muïc ñích söû duïng
nguoàn löïc khaùc nhau













Quy luaät khan hieám
Söï löïa choïn caùc muïc ñích söû duïng nguoàn löïc khaùc
nhau vaø chi phí cô hoäi.
Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát

Caùc vaán ñeà kinh teá hay Kinh teá hoïc laø gì?
Vai troø cuûa thò tröôøng
Kinh teá hoïc vi moâ vaø kinh teá hoïc vó moâ
Kinh teá hoïc thöïc chöùng vaø kinh teá hoïc chuaån taéc
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

2

Quy luaät khan hieám vaø caùc muïc
ñích söû duïng nguoàn löïc khaùc nhau






Quy luaät khan hieám ñöôïc bieåu hieän laø maâu thuaãn
giöõa nhu caàu voâ haïn vaø khaû naêng (nguoàn löïc) coù
giôùi haïn cuûa con ngöôøi
Quy luaät khan hieám ñặt moãi caù nhaân, moãi chính
phuû vaøo hoaøn caûnh phaûi löïa choïn.
Vaø moïi löïa choïn ñeàu coù chi phí cô hoäi.


Chi phí cô hoäi cuûa moät phöông aùn söû duïng nguoàn löïc laø
phaàn lôïi ích bò maát ñi do khoâng ñaàu tö vaøo phöông aùn toát
nhaát trong soá caùc phöông aùn coøn laïi bò boû qua
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

3

Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát
(PPF: production possibility
frontier)


Ví duï ñôn giaûn veà moät neàn kinh teá chæ saûn xuaát hai maët
haøng X vaø Y vôùi caùc roå haøng toái ña ñöôïc taïo ra nhö
sau:
Phoái hôïp
X
Y
A
0
100
B
50
90
C
100
75
D
150
50
E
200
0
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

4

Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát
(PPF: production possibility frontier)
Y
100
90

H

A

75

G

B
C

F

D

50

Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn
xuaát minh hoïa caùc phoái hôïp
haøng hoùa (roå haøng) toái ña maø
neàn kinh teá coù theå saûn xuaát ra
khi toøan boä nguoàn löïc saün coù
cuûa xaõ hoäi ñöôïc söû duïng heát.

E
50

26.08.2015

100

150

200

Ñaëng Vaên Thanh

X

5

Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát


Nhöõng yù töôûng kinh teá ñöôïc theå hieän
qua ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát:
Quy luaät khan hieám
 Chi phí cô hoäi
 Chi phí cô hoäi coù quy luaät taêng daàn


26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

6

Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát


Phaân bieät hieäu quaû vaø khoâng hieäu quaû trong saûn xuaát
 Neàn kinh teá ñaït ñöôïc hieäu quaû trong saûn xuaát khi khoâng theå
gia taêng saûn löôïng moät loïai haøng hoùa naøy maø khoâng laøm giaûm
saûn löôïng moät loïai haøng hoùa khaùc.
 Taát caû nhöõng phoái hôïp haøng hoùa naèm treân ñöôøng PPF ñeàu ñaït
ñöôïc hieäu quaû.
 Nhöõng phoái hôïp haøng hoùa naèm beân trong ñöôøng PPF ñ...
26.08.2015 Ñaëng Vaên Thanh 1
Chöông 1
Kinh teá hoïc vaø neàn kinh teá
Bài giảng Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kinh tế vi mô - Người đăng: canh071179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng Kinh tế vi mô 9 10 73