Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 36650 lần   |   Lượt tải: 109 lần
CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
A. Mục đích, yêu cầu
- Nắm được đối tượng nghiên cứu của môn học, phân biệt với các môn học
kinh tế khác. Nắm được các phương pháp chủ yếu vận dụng để nghiên cứu môn
học.
- Nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết phải nghiên cứu môn lịch sử các
học thuyết kinh tế.
B. Nội dung chính
1.1.

Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
Lịch sử các học thuyết kinh tế là một môn khoa học xã hội nghiên cứu

quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống
quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế - xã hội
khác nhau.
Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế là hệ thống
các quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu của các giai cấp khác nhau
trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Nó chỉ ra những cống hiến cũng
như những hạn chế có tính lịch sử của mỗi đại biểu trong các trường phái kinh
tế học nhất định.
Như vậy, lịch sử các học thuyết kinh tế chỉ nghiên cứu các quan điểm
kinh tế đã được hình thành thành một hệ thống nhất định. Hệ thống các quan
điểm kinh tế là tổng hợp những tư tưởng kinh tế, giải thích thực chất của các
hiện tượng kinh tế nhất định, có mối 1ien hệ phụ thuộc lẫn nhau và tư tưởng
kinh tế đó phát sinh như là kết quả của sự phản ánh các quan hệ sản xuất vào ý
thức.
Những quan điểm kinh tế chưa thành hệ thống nhưng có ý nghĩa lịch sử
thuộc môn Lịch sử tư tưởng kinh tế. Trong lịch sử tư tưởng kinh tế, các quan
điểm kinh tế của thế giới cổ đại, các trào lưu đối lập khác cũng như các trường
1

phái dân tộc được trình bày kế tiếp nhau theo tiến trình lịch sử. Còn đối tượng
nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế chỉ là một bộ phận cấu thành
của đối tượng môn Lịch sử tư tưởng kinh tế.
Mặt khác, ngoài việc nghiên cứu hệ thống các quan điểm kinh tế của các
nhà tư tưởng thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị học, lịch sử các học thuyết kinh tế
còn nghiên cứu hệ thống các quan điểm kinh tế của các nhà tư tưởng không 2ien
quan đến các vấn đề kinh tế chính trị. Do đó, không đồng nhất lịch sử ra đời,
phát triển của môn kinh tế chính trị với môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Lịch
sử kinh tế chính trị là cơ sở của lịch sử các học thuyết kinh tế. Hơn nữa, nó là
đỉnh cao của sự phát triển đối trượng nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết
kinh tế.
1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế
Lịch sử các học thuyết kinh tế là một môn khoa học độc lập, chiếm một vị
...
CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
A. Mục đích, yêu cầu
- Nắm được đối tượng nghiên cứu của môn học, phân biệt vớic môn học
kinh tế khác. Nắm được các phương pháp chủ yếu vận dụng để nghiên cứu môn
học.
- Nhận thức được ý nghĩa sự cần thiết phải nghiên cứu môn lịch sử c
học thuyết kinh tế.
B. Nội dung chính
1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
Lịch sử các học thuyết kinh tế một môn khoa học hội nghiên cứu
quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh thay thế lẫn nhau của các hệ thống
quan điểm kinh tế của các giai cấp bản trong các hình thái kinh tế - hội
khác nhau.
Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử c học thuyết kinh tế hệ thống
các quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu của các giai cấp khác nhau
trong các hình thái kinh tế hội khác nhau. chỉ ra những cống hiến cũng
như những hạn chế tính lịch sử của mỗi đại biểu trong các trường phái kinh
tế học nhất định.
Như vậy, lịch sử các học thuyết kinh tế chỉ nghiên cứu các quan điểm
kinh tế đã được hình thành thành một hệ thống nhất định. Hệ thống các quan
điểm kinh tế là tổng hợp những tưởng kinh tế, giải thích thực chất của các
hiện tượng kinh tế nhất định, mối 1ien hệ phụ thuộc lẫn nhau tưởng
kinh tế đó phát sinh như là kết quả của sự phản ánh các quan hệ sản xuất vào ý
thức.
Những quan điểm kinh tế chưa thành hệ thống nhưng ý nghĩa lịch sử
thuộc môn Lịch sử tưởng kinh tế. Trong lịch sử tưởng kinh tế, các quan
điểm kinh tế của thế giới cổ đại, các trào lưu đối lập khác cũng như các trường
1
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 576