Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học thuyết các lịch sử kinh tế

Được đăng lên bởi phương thanh
Số trang: 315 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
KHỐI NGÀNH: KINH TẾ
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội, nghiên cứu quá
trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau các quan điểm kinh tế
của các giai cấp cơ bản trong những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau;
Ngay từ khi xuất hiện, con người đã tiến hành các hoạt động kinh tế.
Hoạt động kinh tế luôn giữ vị trí trung tâm trong mọi hoạt động xã hội và là cơ
sở cho các hoạt động văn hóa, xã hội;
Trong xã hội mà lực lượng sản xuất kém phát triển, hoạt động kinh tế của
con người diễn ra dưới dạng sản xuất tự túc, tự cấp - người sản xuất đồng thời
là người tiêu dùng sản phẩm mình làm ra. Khi lực lượng sản xuất phát triển
hơn, xã hội tiến bộ hơn, phân công xã hội phát triển và chế độ tư hữu nhỏ về tư
liệu sản xuất hình thành thì sản xuất hàng hóa xuất hiện và phát triển;
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó những người sản
xuất ra sản phẩm không phải để tự mình tiêu dùng mà để trao đổi trên thị
trường;
Ngay từ thời cổ đại và trung đại, người ta đã nghiên cứu các vấn đề kinh
tế. Các tư tưởng kinh tế lỗi lạc thời thượng cổ và trung cổ (trong xã hội chiếm
hữu nô lệ và phong kiến) được đưa ra chủ yếu bởi các nhà hiền triết hoặc các
nhà khoa học tự nhiên như Xenophone, Platon, Aristote, Calvin, Copecnic,
Mạnh Tử… Trong tác phẩm của mình, các ông đã đề cập đến những vấn đề:
ruộng đất, thuế khoá, phân công, phân phối thu nhập, tiền tệ…, nhưng với mục
đích chính là nhằm giải quyết các vấn đề luân lý, đạo đức, chính trị, đẳng cấp…
hơn là để giải quyết bản thân các vấn đề kinh tế. Những tư tưởng kinh tế của họ
1

chưa thực sự đảm bảo tính khách quan, tính khái quát và hệ thống, chưa tìm ra
được mối liên hệ bản chất bên trong của các hiện tượng và quá trình kinh tế. Vì
vậy, tư tưởng kinh tế ở thời cổ đại và trung đại chưa được coi là hệ thống lý
luận khoa học kinh tế;
Từ thế kỷ XV, khi kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa bắt đầu hình thành,
các vấn đề kinh tế đã được nghiên cứu một cách có hệ thống. Từ thế kỷ XVIIthế kỷ XVIII, nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, các
vấn đề kinh tế chính trị được nghiên cứu một cách tỷ mỷ, toàn diện và trở thành
môn khoa học thực sự - môn kinh tế chính trị. Thuật ngữ hay danh từ khoa học
“kinh tế chính trị” do một nhà kinh tế Pháp theo chủ nghĩa trọng thương A.Montchretien đưa ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
KHỐI NGÀNH: KINH TẾ
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN
LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Lịch sử các học thuyết kinh tế môn khoa học hội, nghiên cứu quá
trình phát sinh, phát triển, đấu tranh thay thế lẫn nhau các quan điểm kinh tế
của các giai cấp cơ bản trong những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau;
Ngay từ khi xuất hiện, con người đã tiến nh các hoạt động kinh tế.
Hoạt động kinh tế luôn giữ vị trí trung tâm trong mọi hoạt động hội là
sở cho các hoạt động văn hóa, xã hội;
Trong hộilực lượng sản xuất kém phát triển, hoạt động kinh tế của
con người diễn ra dưới dạng sản xuất t túc, t cấp - người sản xuất đồng thời
người tiêu dùng sản phẩm mình làm ra. Khi lực ợng sản xuất phát triển
hơn, hội tiến bộ n, phân công hội phát triển chế độ tư hữu nhỏ về
liệu sản xuất hình thành thì sản xuất hànga xuất hiện phát triển;
Sản xuất hàng a là kiểu tổ chức kinh tế trong đó những người sản
xuất ra sản phẩm không phải để tự mình tiêu dùng để trao đổi trên thị
trường;
Ngay tthời cổ đại và trung đại, người ta đã nghiên cứu các vấn đề kinh
tế. Các tưởng kinh tế lỗi lạc thời thượng cổ trung cổ (trong xã hội chiếm
hữu lệ phong kiến) được đưa ra chủ yếu bởi c nhà hiền triết hoặcc
nhà khoa học t nhiên như Xenophone, Platon, Aristote, Calvin, Copecnic,
Mạnh Tử Trong tác phẩm của mình, các ông đã đề cập đến những vấn đề:
ruộng đất, thuế khoá, phân công, phân phối thu nhập, tiền tệ…, nhưng với mục
đích chính là nhằm giải quyết các vấn đề luân lý, đạo đức, chính trị, đẳng cấp…
hơn là để giải quyết bản thân các vấn đề kinh tế. Những tư tưởng kinh tế của họ
1
Bài giảng môn học thuyết các lịch sử kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học thuyết các lịch sử kinh tế - Người đăng: phương thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
315 Vietnamese
Bài giảng môn học thuyết các lịch sử kinh tế 9 10 70