Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Hạnh Trần
Số trang: 272 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 15 lần
KINH TẾ VI MÔ
Giảng viên: Bùi Anh Sơn
Khoa Kinh tế và Luật
Trường đại học mở TP.HCM
buianhson206@Gmail.com

Nội dung môn học
 Khái

niệm cơ bản trong kinh tế học
 Cơ chế hình thành giá cả thị trường
 Sự can thiệp của chính phủ vào thị
trường
 Quyết định của người tiêu dùng
 Quyết định của nhà sản xuất
 Quyết định cung của nhà sản xuất trên
những cơ cấu thị trường cụ thể
1.2

Nội dung
 Tại

sao phải nghiên cứu kinh tế, kinh tế
học nghiên cứu những gì?
 Giới hạn khả năng sản xuất
 Các mô hình kinh tế
 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học
chuẩn tắc
 Đặc điểm và phương pháp luận của
khoa học kinh tế
1.4

Hoạt động kinh tế
Phân

biệt hoạt động kinh tế
và phi kinh tế
– Sản

xuất
– Phân phối
– Tiêu dùng

1.5

Quan điểm hiện tại về sản xuất




… là hoạt động có khả năng tạo
ra giá trị hay làm tăng giá trị.
… là hoạt động có khả năng tạo
ra hàng hoá và dịch vụ để thoả
mãn nhu cầu

1.6

Tóm tắt quá trình sản xuất
Đầu vào
(input)

Đất đai, tài
nguyên
Lao động
Vốn/tư bản

Quá trình sản xuất
là quá trình kết hợp
các yếu tố đầu vào

Sử dụng công nghệ
(Kỹ thuật + quản lý)
hiện có

Đầu ra
(output)

Dịch vụ
Hàng hoá

1.7

Phân phối
…

là hoạt động phân chia các yếu tố
đầu ra cho các cá nhân trong nền
kinh tế
 Kinh tế thị trường phân phối theo
YTSX dựa trên quan hệ cung cầu yếu
tố trên thị trường

1.8

Phân phối cho YTSX gồm:
Đất đai
Tiền thuê
 Lao động
Tiền lương/công
 Vốn
Tiền lãi
 Đầu óc kinh doanh
Lợi nhuận
 Các khoản trên được coi là chi phí
đối với nhà SX nhưng cũng sẽ là thu
nhập từ YTSX đối với người cung
cấp yếu tố


1.9

Tiêu dùng
 …là

hành vi sử dụng hàng hoá dịch
vụ để thoả mãn nhu cầu cá nhân
 Nhu cầu vật chất được ưu tiên trước
để bảo tồn đến nhu cầu tinh thần
không có giới hạn thường được thoả
mãn bằng dịch vụ
 Xu hướng tăng nhu cầu cộng cộng
thay thế cho nhu cầu cá nhân
1.10

Nhu cầu và cầu
Có nhu cầu mang tính bản năng nhưng
cũng có nhu cầu cần những điều kiện
nhất định
Nhu cầu + khả năng thanh toán = Cầu
 Nhu cầu có các đặc điểm


–
–
–

Tính tăng vô hạn
Có cường độ giảm dần
Có khả năng thay thế
1.11

Tại sao phải nghiên cứu kinh tế?

1.12

chi phí cơ hội
 Là

cái chúng ta buộc phải hy sinh
hay từ bỏ những cái khác để có một
cái này
 Câu hỏi: chi phí cơ hội của việc đến
lớp học gồm những gì?
 Nguyên tắc lựa chọn?

1.13

Kinh tế học là gì?
 Kinh

tế học là môn khoa học
nghiên cứu cách thức con người
sử dụng các nguồn tài nguyên
khan hiếm của mình để SX ra
những hàng hoá cần thiết và phân
phối cho các thành viên ...
KINH TẾ VI
Giảng viên: Bùi Anh Sơn
Khoa Kinh tế và Luật
Trường đại học mở TP.HCM
buianhson206@Gmail.com
Bài giảng môn kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn kinh tế vi mô - Người đăng: Hạnh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
272 Vietnamese
Bài giảng môn kinh tế vi mô 9 10 548