Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn phương pháp nghiên cứu kinh doanh

Được đăng lên bởi sty2
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 3158 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ch¬ng 1: Qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong kinh doanh
1.1. Vai trß cña ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh doanh
1.1.1. Ph¹m vi cña nghiªn cøu kinh doanh
Trªn gãc ®é kh¸i niÖm hÑp, nghiªn cøu kinh doanh lµ nh÷ng nghiªn cøu trong
lÜnh vùc qu¶n lý cña c¸c tæ chøc ho¹t ®éng v× lîi nhuËn. Tuy nhiªn, nÕu më réng
kh¸i niÖm nµy ra, nghiªn cøu kinh doanh cã thÓ ®îc thùc hiÖn c¶ trong nh÷ng tæ
chøc phi lîi nhuËn (nh hiÖp héi ch¨m sãc søc khoÎ Hoa Kú). C¶ hai lo¹i tæ chøc
nµy tån t¹i ®Òu víi môc ®Ých lµ tho¶ m·n nhu cÇu x· héi vµ ®Òu cã nhu cÇu hiÓu
biÕt vÒ kü n¨ng kinh doanh ®Ó t¹o ra vµ ph©n phèi ®Õn ngêi tiªu dïng nh÷ng
hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ kh¸ch hµng cÇn.
Nghiªn cøu kinh doanh cã ph¹m vi kh¸ réng. §èi víi c¸c nhµ qu¶n lý môc
®Ých nghiªn cøu lµ tho¶ nhu cÇu hiÓu biÕt h¬n vÒ tæ chøc, vÒ thÞ trêng vÒ nÒn
kinh tÕ hoÆc c¸c lÜnh vùc kh¸c liªn quan.
VÝ dô: Víi nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cã thÓ hái, m«i trêng tµi chÝnh sÏ tèt h¬n
trong dµi h¹n, ®èi víi nhµ qu¶n lý nh©n sù, c©u hái cã thÓ n¶y sinh lµ: Lo¹i ®µo
t¹o nµo lµ cÇn thiÕt ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt.....Nghiªn cøu lµ mét trong nh÷ng
c«ng cô c¬ b¶n ®èi víi viÖc tr¶ lêi nh÷ng c©u hái thùc tÕ nµy.
1.1.2. Kh¸i niÖm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh doanh
Chóng ta sÏ tiÕp cËn víi sè kh¸i niÖm c¬ b¶n cña c¸c t¸c gi¶ næi tiÕng vÒ lÜnh
vùc nµy:
Theo William G.Zikmund. Nghiªn cøu kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh thu thËp,
tËp hîp vµ ph©n tÝch d÷ liÖu víi môc ®Ých cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸ch quan
vµ cã hÖ thèng hç trî cho viÖc ra quyÕt ®Þnh.
Trong ®Þnh nghÜa nµy chóng ta cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau:
Thø nhÊt, th«ng tin thu thËp ®îc tõ nghiªn cøu kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc tËp
hîp do ngÉu nhiªn hay do trùc gi¸c. ViÖc nghiªn cøu rÊt c«ng phu vµ ®iÒu tra
khoa häc. C¸c nhµ nghiªn cøu lu«n xem xÐt c¸c d÷ liÖu mét c¸ch cÈn thËn ®Ó
kh¸m ph¸ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu cã thÓ biÕt vÒ ®èi tîng nghiªn cøu.
Thø hai, nh÷ng d÷ liÖu phôc vô cho nghiªn cøu kinh doanh ph¶i chÝnh x¸c,
kh¸ch quan v× vËy nhµ nghiªn cøu ph¶i chÝ c«ng v« t. NÕu qu¸ tr×nh nghiªn cøu
1

kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµy th× kÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ kh«ng cã nh÷ng th«ng
tin chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan.
Thø ba: Nghiªn cøu kinh doanh ph¶i ®îc ¸p dông trong mäi lÜnh vùc cña
qu¶n lý nh: s¶n xuÊt, marketing, nh©n sù, tµi chÝnh vµ lÜnh vùc kh¸c
Nghiªn cøu chØ nªn lµ mét c«ng cô hç trî quan träng ®èi víi qu¶n lý, chø kh«ng
thÓ thay thÕ qu¶n lý. ViÖc ¸p dông nghiªn cøu kinh doanh vÉn lµ mét nghÖ thuËt
cña qu¶n lý.
* Theo Dolnal R. Cooper vµ Pamela S. Schindler, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh
doanh lµ mét cuéc ®iÒu tra cã tÝnh ...
Ch¬ng 1: Qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong kinh doanh
1.1. Vai trß cña ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kinh doanh


 !"#$%&'()*+,
*-'!$
'(./0012345)6!%$
*7%89:;!<=><8=-
?+8@/-%AB+CD
E:=)
F%)GB9 !":
;!=-?+H8$8EC88
+I )
J;:KJ9 !";-LMC;0NBH
%B9 !"A0AL-!*0KO%
%=+B9MA0!>P)))))F
M:H?!B9!CAL+*)

6Q0N+(90BH?!#!$+8
*K
RST)U)Nghiªn cøu kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh thu thËp,
tËp hîp vµ ph©n tÝch d÷ liÖu víi môc ®Ých cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh¸ch quan
vµ cã hÖ thèng hç trî cho viÖc ra quyÕt ®Þnh)
E*Q=Q"-0K
Thø nhÊt, M('VM79(
'W*)JPM8
X)6M>R>YZ(-
P!8-?+8B')
Thø hai,::!;>
 &(*!;MM)F+ &
[
bài giảng môn phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Người đăng: sty2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
bài giảng môn phương pháp nghiên cứu kinh doanh 9 10 609