Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi anhhungroile
Số trang: 238 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ThS. Lương Thu Hà
Hà Nội, 2011

Danh ngôn


“Without a strategy the organization is like a ship
without a rudder, going around in circles.”
Joel Ross and Michael Kami



“Một tổ chức / doanh nghiệp không có chiến
lược rõ ràng giống như một con tàu không có
bánh lái, chỉ quay mòng mòng tại chỗ.”
Joel Ross and Michael Kami

2

Tài liệu học tập


Giáo trình QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – PGS.TS
Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm – NXB ĐH
KTQD – Hà Nội – 2009.



Chiến lược cạnh tranh – Michael Porter



Chiến lược đại dương xanh – W.Chan Kim,
Renée Mauborgne – XNB Tri thức – 2007



Từ tốt đến vĩ đại – Jim Collins – NXB Trẻ – 2007



Xây dựng để trường tồn – Jim Collins, Jerry
I.Porras, XNB Trẻ – 2007
3

KẾT CẤU MÔN HỌC



Chương 1 – Tổng quan về quản trị chiến lược
Chương 2 – Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
 Thảo




Chương 3 – Phân tích môi trường kinh doanh
Chương 4 – Phân tích môi trường nội bộ
 Thảo





luận 1

luận 2

Chương 5 – Các loại chiến lược trong kinh doanh
Chương 6 – Lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược
Chương 7 – Đánh giá và điều chỉnh chiến lược
4

1

TỔNG QUAN VỀ
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ThS. Lương Thu Hà
Hà Nội, 2011

Nội dung



Tổng quan về chiến lược



Bản chất và nội dung cơ bản của QTCL



Nhà quản trị và cấp QTCL



Ra quyết định chiến lược và hệ thống thông tin
trong quản trị
6

I. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC



Nguồn gốc chiến lược



Chiến lược kinh doanh



Đặc trưng của chiến lược kinh doanh



Vai trò chiến lược kinh doanh
7

1.1. Nguồn gốc chiến lược


Nguồn gốc:
 “Strategos”

Tiếng Hy Lạp
 Chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để
giành chiến thắng


Từ 1960s:
 Ứng

dụng vào trong kinh doanh
 Xuất hiện thuật ngữ “Chiến lược kinh doanh”
 Phát triển thành nhiều cách tiếp cận khác nhau

8

1.2. Chiến lược kinh doanh


Chandler – 1962
 “Việc

xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn
của DN và việc áp dụng một chuỗi các hành động
cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để
thực hiện mục tiêu này”



Quinn – 1980
 “Chiến

lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các
mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành
động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt
chẽ”

9

Chiến lược kinh doanh


Johnson và Scholes – 1999
 “Chiến

lược là định hướng và phạm vi của một tổ
chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ
chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó
trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị
trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu...
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ThS. Lương Thu Hà
Hà Nội, 2011
Bài giảng môn quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn quản trị chiến lược - Người đăng: anhhungroile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
238 Vietnamese
Bài giảng môn quản trị chiến lược 9 10 649