Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Những vấn đề chung về Tài chính công và Quản lý ngân sách Nhà nước

Được đăng lên bởi theurgliest
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6016 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ
CHUNG VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ NSNN
(TIẾP THEO)
1.3 Những vấn đề chung về NSNN
1.3.1- Khaùi nieäm veà NSNN
NSNN là tòan bộ các khoản thu, chi
của NN đã được cơ quan NN có thẩm
quyền quyết định và được thực hiện
trong một năm để đảm bảo thực hiện
các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước.
(Theo Luật NS số 01/2002/QH11,
QH NCH XHCNVN từ ngày 12/11/ đến
16/12/2002 có hiệu lực 1/1/2004)
1

1.3 (tiếp theo)
1.3.2- Bản chất NSNN
- NSNN phản ánh các quan hệ KT phát
sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân
phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của
NN khi NN tham gia phân phối các nguồn
Tài chính Quốc gia nhằm thực hiện các
chức năng của NN trên cơ sở pháp luật qui
định
QUỸ TÍCH LUỸ

THUẾ
PHÍ LỆ PHÍ
THU KHÁC

NSNN

QUỸ TIÊU DÙNG

QUỸ DỰ TRỮ
2

1.3.3 Vai troø cuûa NSNN

a.Laø coâng cuï ñeå ñònh höôùng phaùt trieån
saûn xuaát thoâng qua:
- - Các khoản chi cho nển KT, chi đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng và thuế sẽ tạo ra
môi trường, hành lang để hướng các cá
nhân, DN đầu tư vào những vùng, lĩnh vực
cần thiết
b. Laø coâng cuï ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi
ñieàu chænh thu nhaäp thoâng qua:
-Thueá tröïc thu ñieàu tieát thu nhaäp giöõa taàng
lôùp daân cö
-Caùc khoaûn chi veà phuùc lôïi xaõ hoäi, chính
saùch xaõ hoäi
3

1.3.3- Vai trò NSNN (tt)
c. Laø coâng cuï chuû yeáu ñeå huy ñoäng
caùc nguoàn taøi chính
d. Laø coâng cuï ñeå ñieàu tieát thò
tröôøng, bình oån giaù caû vaø choáng
laïm phaùt
- Ñoái vôùi thò tröôøng haøng hoaù: chòu
taùc ñoäng cuûa quy luaät cung caàu.
- Ñoái vôùi thò tröôøng tieàn teä, thò tröôøng
voán: phaùt haønh tín phieáu, traùi phieáu
ñeå ñieàu tieát.
- Ñoái vôùi thò tröôøng lao ñoäng: chi
GDÑT, daïy ngheà, taøi trôï…4

1.3.4- Đặc điểm NSNN:
- Là bộ luật tài chính đặc biệt, NSNN
được thiết lập dựa vào hệ thống các pháp
luật có liên quan như: Hiến Pháp, Luật thuế.
Bản thân dự toán NS là bộ Luật do QH phê
chuẩn mang tính bắt buộc các chủ thể KT
khác phải tuân theo
- Là một bản dự toán thu chi cụ thể để
thực hiện chính sách của CP
- Là một công cụ quản lý, kiểm soát các
khoản chi, thu nhập của CP trong mỗi năm tài
khóa
5

1.3.5- Nội dung thu, chi của NSNN
DÖÏ TOAÙN NSNN
Thu

Chi

- Caùc loaïi thueá

-Chi ñaàu tö phaùt trieån
- Caùc loaïi phí, leä phí (XDCB)
- Caùc khoaûn thu NS -Chi thöôøng xuyeân
- Caùc khoaûn vieän trôï -Chi traû nôï
- Caùc khoaûn vay nô -Chi döï tröõ
-……ï

-Chi khaùc..

6

1.3.5- Nội dung thu, chi của NSNN (tt)

*Thu NSNN
1, Thuế do các tổ chức cá nhân nộp
theo quy định của PL
2, Phí, lệ phí (phần nộp NSNN) theo
quy đ...
1
1.3 Nh
1.3 Nh
ững vấn đề chung về NSNN
ững vấn đề chung về NSNN
1.3.1-
1.3.1-
Khaùi nieäm veà NSNN
Khaùi nieäm veà NSNN
NSNN tòan bộ c khoản thu, chi
NSNN tòan bộ c khoản thu, chi
của NN đã được quan NN thẩm
của NN đã được quan NN thẩm
quyền quyết định và được thực hiện
quyền quyết định và được thực hiện
trong một năm để đảm bảo thực hiện
trong một năm để đảm bảo thực hiện
các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước.
các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước.
(Theo Luật NS số 01/2002/QH11,
(Theo Luật NS s01/2002/QH11,
QH NCH XHCNVN tngày 12/11/ đến
QH NCH XHCNVN tngày 12/11/ đến
16/12/2002 có hiệu lực 1/1/2004)
16/12/2002 có hiệu lực 1/1/2004)
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ
CHUNG VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ NSNN
CHUNG VỀ TCC VÀ QUẢN LÝ NSNN
(TIẾP THEO)
(TIẾP THEO)
Bài giảng: Những vấn đề chung về Tài chính công và Quản lý ngân sách Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Những vấn đề chung về Tài chính công và Quản lý ngân sách Nhà nước - Người đăng: theurgliest
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài giảng: Những vấn đề chung về Tài chính công và Quản lý ngân sách Nhà nước 9 10 198