Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam

Được đăng lên bởi binhbt
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 8198 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương II
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP
VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM

CHƯƠNG II:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP
VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp
1.1. Sự ra đời của Hiến pháp.
1.2. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của Hiến pháp
1.3. Phân loại Hiến pháp

1. Lịch sử lập hiến Việt Nam
2.1. Hiến pháp năm 1946
2.2. Hiến pháp năm 1959
2.3. Hiến pháp năm 1980
2.4. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 1992 (sửa
đổi năm 2001)

CHƯƠNG II:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP
VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp
1.1. Sự ra đời của Hiến pháp.

Các kiểu nhà nước trong lịch sử
CỘNG SẢN NGUYÊN THUỶ

NHÀ NƯỚC CHIẾM HỮU NÔ LỆ

NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
Hiến
Hiến
pháp
pháp

NHÀ NƯỚC TƯ SẢN

HiÕn ph¸p ra ®êi trªn nh÷ng c¬ së
lý luËn nµo, t¹i sao trong nhµ n­
íc chñ n«, nhµ n­íc phong kiÕn
kh«ng cã HiÕn ph¸p?

TIỀN ĐỀ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA HIẾN PHÁP
KINH TẾ XÃ HỘI

CHÍNH TRỊ

TIỀN ĐỀ
TƯ TƯỞNG

Xã hội chủ nô, phong kiến
• Quyền lực nhà nước là vô hạn
• Quyền lực nhà nước là tập trung, chuyên chế
• Quyền lực của vua là tối cao và không bị ràng buộc
• Vị trí, vai trò của con người – thành viên trong xã
hội bị chà đạp – tư cách thần dân.
• Nhà nước dễ dàng xâm phạm vào quyền lợi của con
người và công dân



Những quan điểm về nguồn gốc nhà
nước
 Bác
 Tư



bỏ nguồn gốc thần thánh của nhà nước

tưởng về Khế ước xã hội

Tư tưởng phân quyền.

-

-

Cần có một văn bản có hiệu lực pháp lý cao
ràng buộc mọi cơ quan nhà nước, tạo cơ sở
tổ chức và hoạt động của nhà nước
Tránh sự xâm phạm từ phía nhà nước
Đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho
người dân (công dân trong xã hội)

Hiến pháp ra đời

Hiến pháp là gì?

Học giả người Anh B.Jones và D.Kavanagh
quan niệm:
“Hiến pháp là một văn bản thể hiện tinh thần
và đường lối chính trị”

M.Beloff và G.Peele cho rằng:

Hiến pháp là tổng thể các quy định điều
chỉnh và phân định sự phân chia quyền
lực trong hệ thống chính trị.

K.Hess (người Đức) cho rằng
Hiến pháp là trật tự pháp luật cơ bản của xã
hội, Hiến pháp ghi nhận những nguyên tắc
chủ đạo cho việc thiết lập cơ cấu chính trị
thống nhất và đề xác định nhiệm vụ của nhà
nước, tạo cơ sở cho việc giải quyết các
tranh chấp xã hội.

Học giả người Pháp M.Hauriou:
Hiến pháp về hình thức bên ngoài là văn
bản pháp luật có hiệu lực cao nhất, việc
sửa đổi Hiến pháp phải theo thủ tục đặc
biệt, về nội dung, Hiến pháp là tổng thể
những quy định về quy chế xã hội chính trị
của nhà nước, mà không phụ thuộc vào
hình thức hay thủ tục ban hành văn b...
Chương II
Chương II
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP
VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam - Người đăng: binhbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam 9 10 254